Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

31-01-2020
WAŻNE

MDDP Doradztwo Podatkowe

 

TAX ALERT NR 183

BREXIT Z UMOWĄ - JUŻ DZISIAJ

Długotrwałe negocjacje pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską, dotyczące kształtu umowy Brexitowej, zakończyło historyczne głosowanie Parlamentu Europejskiego w środę 29 stycznia 2020 r. Europarlamentarzyści zatwierdzili porozumienie, w związku z tym 31 stycznia br. jest ostatnim dniem członkostwa Wielkiej Brytanii w UE, a od 1 lutego br. obowiązywać zacznie Umowa o wystąpieniu i związany z nią okres przejściowy w relacjach UE-Zjednoczone Królestwo.


Pomiędzy 1 lutego a 31 grudnia nie nastąpią zmiany w zakresie handlu pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. Jedenastomiesięczny okres przejściowy powinien zostać przeznaczony na wypracowanie Umowy o Wolnym Handlu (UWH) pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską. Do 1  stycznia 2021r. obie strony będą miały czas na:

 • Przyjęcie wytycznych negocjacyjnych;
 • Przeprowadzenie negocjacji;
 • Podpisanie umowy i jej wejście w życie.

Komisja Europejska zamierza w przyszłości utrzymać ścisłą współpracę z Wielka Brytanią. Niemniej jednak współpraca na obecnym poziomie nie będzie możliwa z powodu różnic pomiędzy działaniem Umowy o Wolnym Handlu i Wspólnego Rynku. Materiały przygotowawcze wydane przez Komisję Europejską odnośnie przyszłych relacji pomiędzy UE a Wielka Brytanią wskazują przykładowo na objęcie zakresem UWH następujących obszarów:

 • Strefa wolnego handlu: brak ceł i kontyngentów we wszystkich sektorach handlu;
 • Dostęp do wód i podział kwot dla rybołówstwa w kontekście partnerstwa gospodarczego;
 • Zabronienie zakazywania lub nieuzasadnionego ograniczania handlu;
 • Zabronienie ustanawiania ceł i podatków od wywozu;
 • Odpowiednie preferencyjne reguły pochodzenia oparte na standardowych zasadach ogólnych umów o wolnym handlu z Unią Europejską;
 • Środki służące zwalczaniu nadużyć finansowych poprzez korektę błędów celnych i przyjęcie odpowiednich środków zapobiegawczych służących odzyskaniu środków finansowych, również w przypadku braku współpracy administracyjnej;
 • Środki służące ochronie handlu.

Negocjacje będą dotyczyć obszarów handlu takich jak:

 • Handel w zakresie usług i inwestycji;
 • Współpraca i zachowanie równowagi w usługach finansowych;
 • Handel elektroniczny;
 • Własność intelektualna;
 • Zamówienia publiczne;
 • Przepływy kapitału oraz płatności.

 
Sposób wymiany handlowej pomiędzy UE a Wielką Brytanią zmieni się dopiero od 1 stycznia 2021 r. Przedsiębiorcy po obydwu stronach Kanału La Manche powinni przygotować się do dokonywania zgłoszeń celnych. Zmiany oznaczają również potrzebę uzyskania numeru EORI GB przez podmioty, które będą dokonywać eksportu lub importu z Wielkiej Brytanii.


Negocjacje UWH oraz jej ratyfikacja to skomplikowany proces o dużym znaczeniu politycznym. Pamiętając o krótkim terminie okresu negocjacyjnego (jedynie 11 miesięcy), nie można wykluczyć scenariusza, w którym Umowa o Wolnym Handlu nie zostanie przyjęta przed 1 stycznia 2021 r. W  przypadku tzw. „cliff edge” od 1 stycznia 2021 r. WB będzie mieć status państwa trzeciego z  brakiem preferencyjnego traktowania ze strony UE. 


Jednym z celów planowanych negocjacji odnośnie kształtu UWH jest wzięcie pod uwagę opinii poszczególnych Państw Członkowskich i zapewnienie wszystkim interesariuszom możliwości obserwacji procesu legislacyjnego oraz wypowiedzenia się na temat kształtowanej umowy. W związku z tym powinniśmy w najbliższym czasie oczekiwać uruchomienia platformy umożliwiającej publiczne konsultacje, zapewniającej Państwom Członkowskim oraz obywatelom UE szansę wypowiedzenia się w zakresie projektowanej umowy.

_________
 

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Tomasz Michalik                                                    tel. +48 22 322 68 88

Agnieszka Kisielewska                                    tel. +48 22 322 68 88

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

WERSJA PDF

_________
 

MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, corporate finance, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Od 2004 roku stale powiększamy zespół doradców z doświadczeniem zdobytym zarówno w uznanych firmach doradczych, jak i największych przedsiębiorstwach na polskim rynku. Wśród naszych Klientów są czołowe koncerny międzynarodowe oraz największe polskie spółki ze wszystkich sektorów gospodarki.

Traktujemy zaufanie jako podstawę udanej współpracy. Wspieramy naszych Klientów w podejmowaniu najistotniejszych decyzji biznesowych. Łączymy międzynarodowe doświadczenie w biznesie ze znajomością przepisów i specyfiką danej branży. Koncentrujemy nasze działania głównie na rynku polskim, gwarantując pełne zaangażowanie i indywidualne podejście do współpracy.

Niniejszy Tax Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych.

__________________________
 

BREXIT WITH A DEAL – IT’S TODAY

Long lasting negotiations between Great Britain and European Union concerning Brexit agreement were ended by the historic voting in European Parliament on Wednesday, 29th January 2020. MEPs approved UK-EU treaty, which means that 31st January this year is the last day of Great Britain remaining in the EU, and from 1st February this year the Withdrawal Agreement and the transition period in relations between EU and United Kingdom will take effect. 


Between the 1st February and 31st December there will be no trade changes between the EU and UK. The transition period consisting of eleven months should be used for the negotiations of the Free Trade Agreement (FTA) between Great Britain and European Union. 


Until the 1st January 2021 the both sides will have time for:

 • Adoption of negotiating directives;
 • Conduct of negotiations;
 • Signature/conclusion and entry into force of future agreement. 

European Commission intends to maintain partnership with the Great Britain as close as possible in the future. Nevertheless, cooperation at the current level will not be possible because of the differences between FTA and the Single Market.

The initial preparatory discussions materials on future relationship between the EU and the UK released currently by the European Commission indicate i.e. the following areas to be covered by the FTA: 

 • Free trade area: tariff free and quota free across all sectors;
 • Access to waters and quota share for fisheries within the context of the economic partnership; 
 • Prohibition of ban or undue restriction on trade;
 • Prohibition of customs duties and taxes on exports;
 • Appropriate preferential rules of origin based on standard European union FTA practice general rules;
 • Anti-fraud measures possibility to correct customs errors and to adopt appropriate measures for recovery and in case of lack of administrative cooperation;
 • Trade defense instruments.

The negotiations will cover areas of trade such as: 

 • Trade in services and investment;
 • Cooperation and equivalence in financial services;
 • Digital trade;
 • Intellectual property;
 • Public procurement;
 • Capital movements and payments.

The way of trading between EU and UK will change from 1st January 2021. Traders from both sides of The English Channel should prepare themselves for making customs declarations. Changes will mean also need for getting EORI GB number by the entities, which will export or import from Great Britain. FTA negotiation and their ratification is a complicated process with significant political meaning. Having in mind how short is the negotiation period (only 11 months), the possibility that FTA will not be approved by the time of 1st January 2021 cannot be excluded. In case of "cliff edge" since 1st January 2021 the UK will have a status of a "third country" without preferential treatment by the EU. 


One of the FTA negotiations goals is to take into account Member States’ views and ensure that all stakeholders are able to anticipate legislative changes and their views are taken into account in the regulatory process. Therefore we should expect the platform for public consultations to be launched shortly, giving Member States and the EU citizens means to express their opinion on the planned agreement.
 

_______
 

If you are interested in obtaining further information, or would like to discuss the impact of the above changes please contact:

Tomasz Michalik                                                    tel. +48 22 322 68 88

Agnieszka Kisielewska                                    tel. +48 22 322 68 88

or your advisor at MDDP.

PDF VERSION

_______
 

MDDP is one of the largest Polish companies providing comprehensive consulting services in the area of taxes, law, business consulting, corporate finance, outsourcing, financial and accounting consulting, audits and professional trainings and conferences.

Since 2004, we have been continually increasing the team of advisers equipped with experience acquired both in reputable advisory companies and the largest enterprises on the Polish market. Our Clients include leading international corporations and the largest Polish companies from all sectors of economy.

We consider trust to be the basis of successful cooperation. We support our Clients in taking the most important business decisions. We combine international experience in business with the knowledge of regulations and the specificity of a given industry. We focus our activities mainly on the Polish market guaranteeing full involvement and individual approach to the cooperation.

This Tax Alert cannot be treated as legal or advisory services. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic & Partners Spółka Doradztwa Podatkowego spółka akcyjna does not take responsibility for the use of information contained in the bulletin without prior consultation with our advisors.

Tomasz Michalik  
Partner
Doradca podatkowy | Tax Adviser                                                                                                        
MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy
spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna
Mokotowska Square
Mokotowska 49 | 00-542 Warszawa
tel. (+48) (22) 322 68 88 | fax (+48) (22) 322 68 89
| www.mddp.pl

Agnieszka Kisielewska  
Manager 
Doradca podatkowy | Tax Adviser                                                                                                        
MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy
spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna
Mokotowska Square
Mokotowska 49 | 00-542 Warszawa
tel. (+48) (22) 322 68 88 | fax (+48) (22) 322 68 89
| www.mddp.pl

 Facebook

 

 

lista aktualności