Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

12-03-2020
MDDP ALERT
MDDP Doradztwo Podatkowe
MDDP ALERT

KORONAWIRUSOWY ZESPÓŁ KRYZYSOWY

Mając na względzie wyjątkową sytuację wywołaną epidemią koronawirusa i konieczność zmierzenia się w ostatnich dniach z zupełnie nowymi wyzwaniami w związku z funkcjonowaniem firmy, powołaliśmy dla Państwa zespół ekspertów służących pomocą we wszystkich obszarach Państwa działalności, na które może mieć wpływ epidemia koronawirusa. 

Na bieżąco monitorujemy prace legislacyjne związane z koronawirusem i śledzimy zalecenia odpowiednich władz, które mogą mieć wpływ na Państwa sytuację.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z naszymi ekspertami pod adresem , pod numerem telefonu + 22 322 68 88, albo bezpośrednio z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne zagadnienia:

_________

Podatki Bartosz Głowacki               tel:+48 603 980 382, e-mail:
Prawo pracy Wiktoria Cieślikowska   tel:+48 22 376 52 97, e-mail:
Dane osobowe Daniel Michalski   tel:+48 22 376 52 02, e-mail:
Zatory płatnicze, upadłości i restrukturyzacje Bartłomiej Sadura   tel:+48 737 883 705, e-mail:
Kontrakty handlowe Aleksandra Grabarska   tel:+48 22 376 52 20, e-mail:
Corporate Finance Łukasz Zabłocki   tel:+48 22 320 48 52, e-mail:
E-sprawozdania, sprawozdania Magdalena Michniewicz   tel:+48 502 413 975, e-mail:
Prowadzenie ksiąg rachunkowych Agnieszka Tyczyńska-Osińska   tel:+48 504 120 116, e-mail:
Płace Barbara Kochańska-Mierzejewska   tel:+48 516 281 916, e-mail:
 

_________
 

MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, corporate finance, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji. Od 2004 roku stale powiększamy zespół doradców z doświadczeniem zdobytym zarówno w uznanych firmach doradczych, jak i największych przedsiębiorstwach na polskim rynku. Wśród naszych Klientów są czołowe koncerny międzynarodowe oraz największe polskie spółki ze wszystkich sektorów gospodarki. Traktujemy zaufanie jako podstawę udanej współpracy. Wspieramy naszych Klientów w podejmowaniu najistotniejszych decyzji biznesowych. Łączymy międzynarodowe doświadczenie w biznesie ze znajomością przepisów i specyfiką danej branży. Koncentrujemy nasze działania głównie na rynku polskim, gwarantując pełne zaangażowanie i indywidualne podejście do współpracy.

Niniejszy Tax & Legal Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna oraz MDDP Olkiewicz i Wspólnicy nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych.

__________________________
 

CORONAVIRUS IN POLAND – MDDP ANTI-CRISIS TEAM

Considering the exceptional situation caused by the coronavirus epidemic and the need to face completely new challenges for the entrepreneurs in Poland , MDDP  appointed a team of experts to help in all areas of MDDP Clients business that may be caused affected by the  epidemic.

We monitor the legislative work related to the coronavirus on an ongoing basis and review the recommendations of the relevant authorities that may affect the operations of business in Poland.  

Should  you have tax or legal questions or concerns, please contact our tax and legal experts at , by phone 22 322 68 88 or directly with those responsible for specific issues:

_______

 

TAXES Bartosz Głowacki               phone:+48 603 980 382, e-mail:
LABOR LAW Wiktoria Cieślikowska   phone:+48 22 376 52 97, e-mail:
PERSONAL DATA Daniel Michalski   phone:+48 22 376 52 02, e-mail:
PAYMENT BACKLOGS, BANKRUPTCY AND RESTRUCTURING Bartłomiej Sadura   phone:+48 737 883 705, e-mail:
CONTRACTS Aleksandra Grabarska   phone:+48 22 376 52 20, e-mail:
Corporate Finance Łukasz Zabłocki   phone:+48 22 320 48 52, e-mail:
FINANCIAL STATEMENTS Magdalena Michniewicz   phone:+48 502 413 975, e-mail:
BOOKKEEPING Agnieszka Tyczyńska-Osińska   phone:+48 504 120 116, e-mail:
PAYROLL Barbara Kochańska-Mierzejewska   phone:+48 516 281 916, e-mail:
 

_______
 

MDDP is one of the largest Polish companies providing comprehensive consulting services in the area of taxes, law, business consulting, corporate finance, outsourcing, financial and accounting consulting, audits and professional trainings and conferences. Since 2004, we have been continually increasing the team of advisers equipped with experience acquired both in reputable advisory companies and the largest enterprises on the Polish market. Our Clients include leading international corporations and the largest Polish companies from all sectors of economy. We consider trust to be the basis of successful cooperation. We support our Clients in taking the most important business decisions. We combine international experience in business with the knowledge of regulations and the specificity of a given industry. We focus our activities mainly on the Polish market guaranteeing full involvement and individual approach to the cooperation.

This Tax & Legal Alert cannot be treated as legal or advisory services. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic & Partners Spółka Doradztwa Podatkowego spółka akcyjna and MDDP Olkiewicz and Partners Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych does not take responsibility for the use of information contained in the bulletin without prior consultation with our advisors.

 
 Facebook

 

 

lista aktualności