Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

17-03-2020
MDDP ALERT #2
MDDP Doradztwo Podatkowe
MDDP ALERT #2

STAN ZAGROŻENIA EPIDEMOCZNEGO W POLSCE – WAŻNE INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW

 

13 marca 2020 r. wprowadzono w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. Do odwołania został wstrzymany drogowy ruch graniczny na przejściach granicznych i wprowadzono ograniczenia co do osób, które mogą wjechać na terytorium RP. Na 14 dni zawieszono połączenia lotnicze. Ponadto wprowadzono ograniczenia w handlu detalicznym w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz ograniczenia w pracy wielu innych przedsiębiorców m.in. z branży gastronomicznej, targowej czy rozrywkowej. Poniżej krótkie podsumowanie tych regulacji.

 

1. Kogo nie dotyczą ograniczenia w przekraczaniu granic

Ograniczenia w przekroczeniu granic RP nie dotyczą:

 • Obywateli Polski;
 • Cudzoziemców, którzy są małżonkami obywateli Polski albo ich dziećmi;
 • Osób posiadających Kartę Polaka;
 • Cudzoziemców posiadających prawo stałego albo czasowego pobytu w Polsce;
 • Cudzoziemców mających prawo do pracy w Polsce (pracujący w Polsce na takich samych prawach jak obywatele polscy (np. obywatele innych krajów UE), posiadających zezwolenie na pracę lub pracujących na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy);
 • Kierowców w transporcie towarowym.

Jak wynika z powyższego pracownicy zagraniczni, którzy pracują w Polsce, w tym na podstawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu pracy mogą do Polski wjechać, jednak będą musiały się poddać kwarantannie (o czym poniżej w punkcie 2).

 

2. Obowiązkowa kwarantanna

Osoby wjeżdżające do Polski są zobowiązane do odbycia kwarantanny, która ma trwać 14 dni licząc od dnia następnego po dniu przekroczenia granicy. Obowiązek odbycia kwarantanny w tym przypadku następuje z mocy prawa i nie wymaga wydania odpowiedniej decyzji przez organ inspekcji sanitarnej.

Obowiązek odbycia kwarantanny nie dotyczy kierowców (zarówno w transporcie osobowym jak i towarowym, załóg statków morskich oraz statków powietrznych).

 

3. Zamknięcie zakładów pracy

Ograniczenia w działalności placówek handlowych, lokali gastronomicznych czy instytucji kultury również mają istotny wpływ na sytuację przedsiębiorcy jako pracodawcy jak i jego pracowników. Jeśli na czas zamknięcia zakładu pracy pracownikowi nie można powierzyć innej, odpowiedniej pracy pracownicy są uprawnieni do otrzymania tzw. wynagrodzenia przestojowego.

_______

 

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z Wiktorią Cieślikowską,

 

W MDDP powołaliśmy również KORONAWIRUSOWY ZESPÓŁ KRYZYSOWY złożony z ekspertów służących pomocą we wszystkich obszarach działalności, na które może mieć wpływ epidemia koronawirusa. Na bieżąco monitorujemy prace legislacyjne związane z koronawirusem i śledzimy zalecenia odpowiednich władz, które mogą mieć wpływ na sytuację biznesu.

 

Pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: albo bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za poszczególne zagadnienia:

 

 • Podatki: Bartosz Głowacki, tel: +48 603 980 382, e-mail:
 • Prawo pracy: Wiktoria Cieślikowska, tel: +48 22 376 52 97, e-mail:
 • Dane osobowe: Daniel Michalski, +48 22 376 52 02, e-mail:
 • Zatory płatnicze, upadłości i restrukturyzacje: Bartłomiej Sadura, tel: +48 737 883 705, e-mail:
 • Kontrakty handlowe: Aleksandra Grabarska, tel: +48 22 376 52 20, e-mail:
 • Corporate Finance: Łukasz Zabłocki, tel: +48 22 320 48 52, e-mail:
 • E-sprawozdania, sprawozdania: Magdalena Michniewicz, tel: +48 502 413 975, e-mail:
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych: Agnieszka Tyczyńska-Osińska, tel: +48 504 120 116, e-mail:
 • Płace: Barbara Kochańska-Mierzejewska, tel: +48 516 281 916, e-mail:

_________
 

MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, corporate finance, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji. Od 2004 roku stale powiększamy zespół doradców z doświadczeniem zdobytym zarówno w uznanych firmach doradczych, jak i największych przedsiębiorstwach na polskim rynku. Wśród naszych Klientów są czołowe koncerny międzynarodowe oraz największe polskie spółki ze wszystkich sektorów gospodarki. Traktujemy zaufanie jako podstawę udanej współpracy. Wspieramy naszych Klientów w podejmowaniu najistotniejszych decyzji biznesowych. Łączymy międzynarodowe doświadczenie w biznesie ze znajomością przepisów i specyfiką danej branży. Koncentrujemy nasze działania głównie na rynku polskim, gwarantując pełne zaangażowanie i indywidualne podejście do współpracy.

Niniejszy Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna oraz MDDP Olkiewicz i Wspólnicy nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych.

__________________________
 

EPIDEMIC EMERGENCY IN POLAND - IMPORTANT INFORMATION FOR EMPLOYERS

 

On March 13th 2020, an epidemic emergency was introduced in Poland. Until further notice, road border traffic was suspended at border crossing points and restrictions were imposed on persons who may enter the territory of the Republic of Poland. Air connections are suspended for 14 days. In addition, restrictions were introduced in retail trade in commercial facilities with a sales area of ​​over 2,000 m2. The operations of many other entrepreneurs, including gastronomy, trade fair or entertainment industry are also restricted. Below is a brief summary of these regulations.

 

1. Who can enter into Poland

Restrictions on crossing the borders of the Republic of Poland do not apply to:

 • Polish citizens;
 • Foreigners who are spouses of Polish citizens or their children;
 • Foreigners who have a Pole's Card;
 • Foreigners who have the right of permanent or temporary residence in Poland;
 • Foreigners who have the right to work in Poland (working in Poland with the same rights as Polish citizens (e.g. citizens of other EU countries), holding a work permit or working on the basis of a declaration of entrustment of work);
 • Drivers in freight transport.

As follows from the above, foreign employees who work in Poland, also on the basis of work permits and declarations of entrustment of work, may enter Poland, however, they will have to go under quarantine (see point 2 below).

 

2. Mandatory quarantine

Persons entering Poland are required to undergo a quarantine, which is to last 14 days from the day following the day of crossing the border. The obligation to undergo quarantine in this case is by law and does not require a relevant decision by the sanitary inspection authority. The quarantine obligation does not apply to drivers (both in passenger and freight transport, sea and aircraft crews).

 

3. Closing of workplaces

Restrictions on the operation of commercial establishments, restaurants or cultural institutions also have a significant impact on the situation of the entrepreneur as an employer and its employees. If the employee cannot be entrusted with other appropriate work for the time of the closure of the workplace, the employees are entitled to receive the so-called downtime remuneration.

_______

 

If interested in the above information and their impact on your business, please contact Wiktoria Cieślikowska,

 

In MDDP, we have also established a CORONAVIRUS CRISIS TEAM our experts assist in all areas of activity that may be affected by the coronavirus epidemic. We monitor the legislative work related to the coronavirus on an ongoing basis and follow the recommendations of the relevant authorities that may affect the business situation. Questions and doubts should be addressed to: or directly to persons responsible for specific issues:

 

 • TAXES: Bartosz Głowacki, phone: +48 603 980 382, e-mail:
 • LABOR LAW: Wiktoria Cieślikowska, phone: +48 22 376 52 97, e-mail:
 • PERSONAL DATA: Daniel Michalski, phone: +48 22 376 52 02, e-mail:
 • PAYMENT BACKLOGS, BANKRUPTCY AND RESTRUCTURING: Bartłomiej Sadura, phone: +48 737 883 705, e-mail:
 • CONTRACTS: Aleksandra Grabarska, phone: +48 22 376 52 20, e-mail:
 • CORPORATE FINANCE: Łukasz Zabłocki, phone: +48 22 320 48 52, e-mail:
 • FINANCIAL STATEMENTS: Magdalena Michniewicz, phone: +48 502 413 975, e-mail:
 • BOOKKEEPING: Agnieszka Tyczyńska-Osińska, phone: +48 504 120 116, e-mail:
 • PAYROLL: Barbara Kochańska-Mierzejewska, phone: +48 516 281 916, e-mail:

_______
 

MDDP is one of the largest Polish companies providing comprehensive consulting services in the area of taxes, law, business consulting, corporate finance, outsourcing, financial and accounting consulting, audits and professional trainings and conferences. Since 2004, we have been continually increasing the team of advisers equipped with experience acquired both in reputable advisory companies and the largest enterprises on the Polish market. Our Clients include leading international corporations and the largest Polish companies from all sectors of economy. We consider trust to be the basis of successful cooperation. We support our Clients in taking the most important business decisions. We combine international experience in business with the knowledge of regulations and the specificity of a given industry. We focus our activities mainly on the Polish market guaranteeing full involvement and individual approach to the cooperation.

This Alert cannot be treated as legal or advisory services. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic & Partners Spółka Doradztwa Podatkowego spółka akcyjna and MDDP Olkiewicz and Partners Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych does not take responsibility for the use of information contained in the bulletin without prior consultation with our advisors.

 
 Facebook

 

 

lista aktualności