Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

18-03-2020
MDDP ALERT #3
MDDP Doradztwo Podatkowe
MDDP ALERT #3

ULGI W ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W ZWIĄZKU EPIDEMIĄ COVID-19

W związku z trudnościami z płynnością finansową, jakie mogą napotkać przedsiębiorcy w związku z epidemią COVID-19 ZUS wprowadził możliwość rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności składek na ZUS.

1. Z jakich form wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy

W chwili obecnej przedsiębiorcy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

  • odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r. (przy czym zwracamy uwagę, że termin płatności składek za luty 2020 r. już minął);
  • zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

2. W jaki sposób można skorzystać z ulgi

Aby skorzystać z ulgi trzeba złożyć wniosek (dostępny tutaj), w którym należy wskazać w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację przedsiębiorcy i dlaczego nie jest w stanie opłacić składek w terminie. Wniosek można złożyć w formie elektronicznej.

Ulgi są udzielane w ramach pomocy de minimis więc może być konieczne dostarczenie dodatkowych dokumentów wskazanych przez ZUS.

3. W jaki sposób jest przyznawana ulga

Jeśli ZUS pozytywnie rozpatrzy wniosek, wyśle przedsiębiorcy umowę (wraz z dodatkowymi dokumentami), na mocy której zostaną zastosowane ulgi. Podpisaną umowę należy złożyć w ZUS lub wysłać pocztą. Niepodpisanie umowy będzie skutkowało koniecznością zapłacenia zaległych składek wraz z odsetkami.

WAŻNE - jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej przez przedsiębiorcę pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, ulga nie przysługuje.

WAŻNE – jeśli ZUS nie rozpatrzy pozytywnie wniosku o udzielenie ulgi zaległe składki trzeba będzie zapłacić wraz z odsetkami.

_______

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z Wiktorią Cieślikowską,

W MDDP powołaliśmy również KORONAWIRUSOWY ZESPÓŁ KRYZYSOWY złożony z ekspertów służących pomocą we wszystkich obszarach działalności, na które może mieć wpływ epidemia koronawirusa. Na bieżąco monitorujemy prace legislacyjne związane z koronawirusem i śledzimy zalecenia odpowiednich władz, które mogą mieć wpływ na sytuację biznesu.

Pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: albo bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za poszczególne zagadnienia:

Podatki Bartosz Głowacki               tel:+48 603 980 382, e-mail:
Prawo pracy Wiktoria Cieślikowska   tel:+48 22 376 52 97, e-mail:
Dane osobowe Daniel Michalski   tel:+48 22 376 52 02, e-mail:
Zatory płatnicze, upadłości i restrukturyzacje Bartłomiej Sadura   tel:+48 737 883 705, e-mail:
Kontrakty handlowe Aleksandra Grabarska   tel:+48 22 376 52 20, e-mail:
Corporate Finance Łukasz Zabłocki   tel:+48 22 320 48 52, e-mail:
E-sprawozdania, sprawozdania Magdalena Michniewicz   tel:+48 502 413 975, e-mail:
Prowadzenie ksiąg rachunkowych Agnieszka Tyczyńska-Osińska   tel:+48 504 120 116, e-mail:
Płace Barbara Kochańska-Mierzejewska   tel:+48 516 281 916, e-mail:
 

MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, corporate finance, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji. Od 2004 roku stale powiększamy zespół doradców z doświadczeniem zdobytym zarówno w uznanych firmach doradczych, jak i największych przedsiębiorstwach na polskim rynku. Wśród naszych Klientów są czołowe koncerny międzynarodowe oraz największe polskie spółki ze wszystkich sektorów gospodarki. Traktujemy zaufanie jako podstawę udanej współpracy. Wspieramy naszych Klientów w podejmowaniu najistotniejszych decyzji biznesowych. Łączymy międzynarodowe doświadczenie w biznesie ze znajomością przepisów i specyfiką danej branży. Koncentrujemy nasze działania głównie na rynku polskim, gwarantując pełne zaangażowanie i indywidualne podejście do współpracy.

 

Niniejszy Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna oraz MDDP Olkiewicz i Wspólnicy nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych.

__________________________
 

SOCIAL SECURITY RELIEFS FOR ENTREPRENEURS DUE TO COVID-19 EPIDEMIC

Social Security Institution has introduced the possibility of spreading or postponing the date of payment of contributions to ZUS due to the COVID-19 epidemic.

1. What forms of support is available

At the moment, entrepreneurs can use the following forms of support:

  • postponing the deadline for payment of contributions for the period from February to April 2020 by 3 months (we note that the deadline for payment of contributions for February 2020 has already expired);
  • suspension for three months of the implementation of the contract concluded with the Social Insurance Institution (ZUS), in which the installment or premium payment deadline was set in the period from March to May 2020, and thus the extension of the contract implementation period by three months.

2. How can you take advantage of the discount

To take advantage of the support the entrepreneur must submit an application (available here) in which it indicates how the coronavirus epidemic affected its business and why he is unable to pay the contributions on time. The application may be submitted in electronic form. Discounts are granted as part of de minimis assistance, so it may be necessary to provide additional documents indicated by ZUS.

3. How the relief is granted

If the Social Security Office approves the application, it will send the entrepreneur a contract (together with additional documents), under which the reliefs will be applied. The executed contract should be submitted to the Social Insurance Institution (ZUS) or sent by post. Failure to sign the contract will result in the payment of overdue contributions together with interest.

IMPORTANT - if the analysis of the documents shows that in the last 3 years the amount of de minimis public aid received by the entrepreneur has exceeded EUR 200,000 this relief is not applied.

IMPORTANT - if the Social Insurance Institution does not accept the application for relief, the outstanding contributions will have to be paid together with interest.

_______

If interested in the above information and their impact on your business, please contact Wiktoria Cieślikowska,

In MDDP, we have also established a CORONAVIRUS CRISIS TEAM our experts assist in all areas of activity that may be affected by the coronavirus epidemic. We monitor the legislative work related to the coronavirus on an ongoing basis and follow the recommendations of the relevant authorities that may affect the business situation. Questions and doubts should be addressed to: or directly to persons responsible for specific issues:  

TAXES Bartosz Głowacki               phone:+48 603 980 382, e-mail:
LABOR LAW Wiktoria Cieślikowska   phone:+48 22 376 52 97, e-mail:
PERSONAL DATA Daniel Michalski   phone:+48 22 376 52 02, e-mail:
PAYMENT BACKLOGS, BANKRUPTCY AND RESTRUCTURING Bartłomiej Sadura   phone:+48 737 883 705, e-mail:
CONTRACTS Aleksandra Grabarska   phone:+48 22 376 52 20, e-mail:
CORPORATE FINANCE Łukasz Zabłocki   phone:+48 22 320 48 52, e-mail:
FINANCIAL STATEMENTS Magdalena Michniewicz   phone:+48 502 413 975, e-mail:
BOOKKEEPING Agnieszka Tyczyńska-Osińska   phone:+48 504 120 116, e-mail:
PAYROLL Barbara Kochańska-Mierzejewska   phone:+48 516 281 916, e-mail:

_______
 

MDDP is one of the largest Polish companies providing comprehensive consulting services in the area of taxes, law, business consulting, corporate finance, outsourcing, financial and accounting consulting, audits and professional trainings and conferences. Since 2004, we have been continually increasing the team of advisers equipped with experience acquired both in reputable advisory companies and the largest enterprises on the Polish market. Our Clients include leading international corporations and the largest Polish companies from all sectors of economy. We consider trust to be the basis of successful cooperation. We support our Clients in taking the most important business decisions. We combine international experience in business with the knowledge of regulations and the specificity of a given industry. We focus our activities mainly on the Polish market guaranteeing full involvement and individual approach to the cooperation.

 

This Alert cannot be treated as legal or advisory services. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic & Partners Spółka Doradztwa Podatkowego spółka akcyjna and MDDP Olkiewicz and Partners Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych does not take responsibility for the use of information contained in the bulletin without prior consultation with our advisors.

 

 Facebook

 

 

lista aktualności