Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

19-03-2020
MDDP ALERT #4
MDDP Doradztwo Podatkowe
MDDP ALERT #4

ODROCZENIE TERMINU, ROZŁOŻENIE NA RATY, WYBÓR UPROSZCZONYCH ZALICZEK

Jeżeli podatnicy (i płatnicy) będą mieć problem z terminową zapłatą należności podatkowych, spowodowaną epidemią COVID-19, w oczekiwaniu na specjalne regulacje, mogą korzystać z form wsparcia, które  obowiązują  w systemie podatkowym.

1. Wniosek o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości

Na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej, można ubiegać się o:

  • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty;
  • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
  • umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

We wniosku należy wskazać konkretną ulgę, o którą wnioskujemy, należność podatkową, której ma dotyczyć ta ulga i uzasadnienie.

Przyznanie ulgi podatkowej lub umorzenie zaległości podatkowych ma formę uznaniową, a organ podatkowy wydaje decyzję kierując się ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Ministerstwo Finansów zakomunikowało, że przy rozpatrywaniu wniosków urzędy skarbowe będą brać pod uwagę szczególne okoliczności spowodowane epidemią oraz wskazało, że wnioski składane w trybie art. 67a i art. nast. Ordynacji podatkowej będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Wniosek składa się do właściwego miejscowo urzędu skarbowego.

Kosztem odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty jest opłata prolongacyjna – aktualnie jest to 4%. Jeżeli u motywami decyzji była klęska żywiołowa lub wypadek losowy opłaty prolongacyjnej nie pobiera się. Nie wiadomo jeszcze, czy pandemia koronawirusa będzie uznawana przez organy podatkowe za taką przesłankę.

2. Zaliczki uproszczone

Jeżeli wysokość zaliczki CIT za styczeń odpowiadała wysokości zaliczki wyliczonej według zasad właściwych dla zaliczek uproszczonych, podatnicy CIT mogą stosować wpłaty zaliczek uproszczonych dalej – aktualnie nie jest wymagane informowanie urzędu skarbowego o wyborze zaliczek uproszczonych a priori. Dotyczy to tych podatników CIT, których rok podatkowy jest równy kalendarzowemu.

_______

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z Bartoszem Głowackim, bartosz.glowacki@mddp.pl

W MDDP powołaliśmy również KORONAWIRUSOWY ZESPÓŁ KRYZYSOWY złożony z ekspertów służących pomocą we wszystkich obszarach działalności, na które może mieć wpływ epidemia koronawirusa. Na bieżąco monitorujemy prace legislacyjne związane z koronawirusem i śledzimy zalecenia odpowiednich władz, które mogą mieć wpływ na sytuację biznesu.

Pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: albo bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za poszczególne zagadnienia:

Podatki Bartosz Głowacki               tel:+48 603 980 382, e-mail:
Prawo pracy Wiktoria Cieślikowska   tel:+48 22 376 52 97, e-mail:
Dane osobowe Daniel Michalski   tel:+48 22 376 52 02, e-mail:
Zatory płatnicze, upadłości i restrukturyzacje Bartłomiej Sadura   tel:+48 737 883 705, e-mail:
Kontrakty handlowe Aleksandra Grabarska   tel:+48 22 376 52 20, e-mail:
Corporate Finance Łukasz Zabłocki   tel:+48 22 320 48 52, e-mail:
E-sprawozdania, sprawozdania Magdalena Michniewicz   tel:+48 502 413 975, e-mail:
Prowadzenie ksiąg rachunkowych Agnieszka Tyczyńska-Osińska   tel:+48 504 120 116, e-mail:
Płace Barbara Kochańska-Mierzejewska   tel:+48 516 281 916, e-mail:
 

MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, corporate finance, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji. Od 2004 roku stale powiększamy zespół doradców z doświadczeniem zdobytym zarówno w uznanych firmach doradczych, jak i największych przedsiębiorstwach na polskim rynku. Wśród naszych Klientów są czołowe koncerny międzynarodowe oraz największe polskie spółki ze wszystkich sektorów gospodarki. Traktujemy zaufanie jako podstawę udanej współpracy. Wspieramy naszych Klientów w podejmowaniu najistotniejszych decyzji biznesowych. Łączymy międzynarodowe doświadczenie w biznesie ze znajomością przepisów i specyfiką danej branży. Koncentrujemy nasze działania głównie na rynku polskim, gwarantując pełne zaangażowanie i indywidualne podejście do współpracy.

 

Niniejszy Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna oraz MDDP Olkiewicz i Wspólnicy nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych.

__________________________
 

DEFERMENT OF THE TAX PAYMENT, PAYMENT IN INSTALLMENTS, FLAT RATE CIT INSTALLMENTS

Due to coronavirus the taxpayers (and tax remitters) may have problems to pay tax on time even before the anti-crisis law is enacted. It is worth to remember that there are some general solutions in the tax law already available. 

1. Tax deferral, paying in instalments or remittance of the tax debt, default interest or fee.

Pursuant to Article 67a of the Tax Ordinance, one may ask for:

  • deferment of the tax payment or payment in installments;
  • deferment or payment in instalments of the tax arrears, or
  • cancellation of the tax arrears (all or in part), this includes default interest and a pro-long-up fee.

One has to name exactly the tax or the debt  wanted to be deferred, paid in instalments or canceled, what is applied for and  for what reasons.

The decision of the tax office is discretionary and the important interest of the taxpayer or the public interest is the ground of the decision.  

The authorities claim that the coronavirus epidemic will definitely be taken into consideration. Such  relief applications will be examined first as a time priority.

The requests should be filed with the  tax office relevant for the tax payer/remitter.

The deferment or payment in installments is subject to 4% fee. The fee for the tax extension is not due it if the extension is applied for due to a natural disaster or a random accident. It is not clear whether the coronavirus epidemic will be seen as any of these.

2. Flat rate CIT installments

If the CIT advance for January was in any way equal to “flat rate” advances calculated in line with relevant rules, one may consider to continue paying such “flat rate” CIT advances. Note that nowadays it is not necessary to inform the tax authorities that one will pay CIT advances in this simplified way. This may  apply when the tax year corresponds to a calendar one.   

_______

If interested in the above information and their impact on your business, please contact Bartosz Głowacki,

In MDDP, we have also established a CORONAVIRUS CRISIS TEAM our experts assist in all areas of activity that may be affected by the coronavirus epidemic. We monitor the legislative work related to the coronavirus on an ongoing basis and follow the recommendations of the relevant authorities that may affect the business situation. Questions and doubts should be addressed to: or directly to persons responsible for specific issues:  

TAXES Bartosz Głowacki               phone:+48 603 980 382, e-mail:
LABOR LAW Wiktoria Cieślikowska   phone:+48 22 376 52 97, e-mail:
PERSONAL DATA Daniel Michalski   phone:+48 22 376 52 02, e-mail:
PAYMENT BACKLOGS, BANKRUPTCY AND RESTRUCTURING Bartłomiej Sadura   phone:+48 737 883 705, e-mail:
CONTRACTS Aleksandra Grabarska   phone:+48 22 376 52 20, e-mail:
CORPORATE FINANCE Łukasz Zabłocki   phone:+48 22 320 48 52, e-mail:
FINANCIAL STATEMENTS Magdalena Michniewicz   phone:+48 502 413 975, e-mail:
BOOKKEEPING Agnieszka Tyczyńska-Osińska   phone:+48 504 120 116, e-mail:
PAYROLL Barbara Kochańska-Mierzejewska   phone:+48 516 281 916, e-mail:

_______
 

MDDP is one of the largest Polish companies providing comprehensive consulting services in the area of taxes, law, business consulting, corporate finance, outsourcing, financial and accounting consulting, audits and professional trainings and conferences. Since 2004, we have been continually increasing the team of advisers equipped with experience acquired both in reputable advisory companies and the largest enterprises on the Polish market. Our Clients include leading international corporations and the largest Polish companies from all sectors of economy. We consider trust to be the basis of successful cooperation. We support our Clients in taking the most important business decisions. We combine international experience in business with the knowledge of regulations and the specificity of a given industry. We focus our activities mainly on the Polish market guaranteeing full involvement and individual approach to the cooperation.

 

This Alert cannot be treated as legal or advisory services. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic & Partners Spółka Doradztwa Podatkowego spółka akcyjna and MDDP Olkiewicz and Partners Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych does not take responsibility for the use of information contained in the bulletin without prior consultation with our advisors.

 

 Facebook

 

 

lista aktualności