Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

19-03-2020
MDDP ALERT #5

 

MDDP Doradztwo Podatkowe
MDDP ALERT #5

POLSKA: COVID – 19  PROJEKT PAKIETU OSŁONOWEGO

Na konferencji prasowej 18 marca 2020 r. polski rząd zapowiedział:

 • odroczenie wpłaty ZUS (na indywidualny wniosek już dziś to jest możliwe, dla niektórych firm, na trzy miesiące),
 • rozłożenie na raty lub odroczenia wpłat bez dodatkowych opłat/odsetek,
 • uwzględnienie straty za 2020 r. w rozliczeniu za 2019 r. przez podatników CIT z wybranych sektorów gospodarki, z zastrzeżeniem, że dotyczyć to będzie tych przedsiębiorców, których obroty spadły o 50%. Maksymalne odliczenie straty nie będzie mogło przekroczyć 5 mln zł,
 • odroczenie wejścia zmienionego JPK – VAT z 1 kwietnia do 1 lipca 2020r.,
 • przesunięcie raportowania CRBR z 13 kwietnia 2020 do lipca 2020 r.,
 • zawieszenie postępowań kontrolnych ZUS.

Przedsiębiorcy i środowiska związane z doradcami podatkowymi postulowali również m.in. o:

 • przesunięcie terminów wpłat zaliczek na podatki dochodowe,
 • przesunięcie terminów rozliczenia rocznego w podatku dochodowym,
 • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty podatków bez opłaty prolongacyjnej,
 • zniesienie podatku minimalnego w sektorze nieruchomości komercyjnych,
 • rozpoznawanie przychodu dla celów podatkowych na zasadach kasowych
 • zniesienie obowiązku wpłaty zaliczki uproszczonej jeżeli przekracza rzeczywisty podatek za dany okres,
 • zawieszenie kontroli podatkowych i ZUS oraz biegu terminów procesowych.

Projekt ustawy osłonowej nie został jeszcze opublikowany.

Niezależnie od powyższego, na podstawie dotychczasowych przepisów można ubiegać się o:

 • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
 • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
 • umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej,
 • odroczenie wpłaty zaliczek na ubezpieczenia społeczne na wniosek.

_______

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z Bartoszem Głowackim, bartosz.glowacki@mddp.pl

W MDDP powołaliśmy również KORONAWIRUSOWY ZESPÓŁ KRYZYSOWY złożony z ekspertów służących pomocą we wszystkich obszarach działalności, na które może mieć wpływ epidemia koronawirusa. Na bieżąco monitorujemy prace legislacyjne związane z koronawirusem i śledzimy zalecenia odpowiednich władz, które mogą mieć wpływ na sytuację biznesu.

Pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: albo bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za poszczególne zagadnienia:

Podatki Bartosz Głowacki               tel:+48 603 980 382, e-mail:
Prawo pracy Wiktoria Cieślikowska   tel:+48 22 376 52 97, e-mail:
Dane osobowe Daniel Michalski   tel:+48 22 376 52 02, e-mail:
Zatory płatnicze, upadłości i restrukturyzacje Bartłomiej Sadura   tel:+48 737 883 705, e-mail:
Kontrakty handlowe Aleksandra Grabarska   tel:+48 22 376 52 20, e-mail:
Corporate Finance Łukasz Zabłocki   tel:+48 22 320 48 52, e-mail:
E-sprawozdania, sprawozdania Magdalena Michniewicz   tel:+48 502 413 975, e-mail:
Prowadzenie ksiąg rachunkowych Agnieszka Tyczyńska-Osińska   tel:+48 504 120 116, e-mail:
Płace Barbara Kochańska-Mierzejewska   tel:+48 516 281 916, e-mail:
 

MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, corporate finance, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji. Od 2004 roku stale powiększamy zespół doradców z doświadczeniem zdobytym zarówno w uznanych firmach doradczych, jak i największych przedsiębiorstwach na polskim rynku. Wśród naszych Klientów są czołowe koncerny międzynarodowe oraz największe polskie spółki ze wszystkich sektorów gospodarki. Traktujemy zaufanie jako podstawę udanej współpracy. Wspieramy naszych Klientów w podejmowaniu najistotniejszych decyzji biznesowych. Łączymy międzynarodowe doświadczenie w biznesie ze znajomością przepisów i specyfiką danej branży. Koncentrujemy nasze działania głównie na rynku polskim, gwarantując pełne zaangażowanie i indywidualne podejście do współpracy.

Niniejszy Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna oraz MDDP Olkiewicz i Wspólnicy nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych.

__________________________
 

POLAND: COVID – 19 - TAX SHIELD PACKAGE PROPOSAL

During the press conference on 18 March 2020, Polish Government proposed an anti-crisis package with the following headlines:

 • payment of social security will be deferred (at present relevant individual application is required to postpone the payments for 3 months applicable to selected entities),
 • installment or deferral of tax payments without additional charges (standard one is 4% p.a.),
 • CIT payers from selected industries affected by COVID – 19 , whose turnover fell by 50%, will be allowed to include the loss for 2020 in the settlement for 2019. The maximum loss deduction cannot exceed PLN 5 million (800k Euro),
 • deferral new SAF-T from 1 April to 1 July 2020,
 • deferral of reporting to  the Central Register of Beneficial Owners from 13 April 2020 to July 2020,
 • pausing social security audits.

Entrepreneurs and tax advisers also requested for among others:

 • postponing the dates of advance payments for income taxes,
 • deferral of annual settlement in income tax,
 • deferral or payment in installments of taxes without interest,
 • abolition of minimum tax in real estate industry,
 • cash recognition of income for tax purposes,
 • abolition of flat CIT prepayments if exceeding real liability,
 • pausing of all tax and social security audits as well as extension of formal deadlines.


The draft bill has not yet been published.

Regardless of the above, you are entitled to ask for the:

 • deferment of the tax the payment or payment in installments,
 • deferment or payment in instalments of the tax arrears, or
 • cancellation of the tax arrears (all or in part), this includes default interest and a pro-long-up fee,
 • deferment of the social security premiums for 3 months.

_______

If interested in the above information and their impact on your business, please contact Bartosz Głowacki,

In MDDP, we have also established a CORONAVIRUS CRISIS TEAM our experts assist in all areas of activity that may be affected by the coronavirus epidemic. We monitor the legislative work related to the coronavirus on an ongoing basis and follow the recommendations of the relevant authorities that may affect the business situation. Questions and doubts should be addressed to: or directly to persons responsible for specific issues:  

TAXES Bartosz Głowacki               phone:+48 603 980 382, e-mail:
LABOR LAW Wiktoria Cieślikowska   phone:+48 22 376 52 97, e-mail:
PERSONAL DATA Daniel Michalski   phone:+48 22 376 52 02, e-mail:
PAYMENT BACKLOGS, BANKRUPTCY AND RESTRUCTURING Bartłomiej Sadura   phone:+48 737 883 705, e-mail:
CONTRACTS Aleksandra Grabarska   phone:+48 22 376 52 20, e-mail:
CORPORATE FINANCE Łukasz Zabłocki   phone:+48 22 320 48 52, e-mail:
FINANCIAL STATEMENTS Magdalena Michniewicz   phone:+48 502 413 975, e-mail:
BOOKKEEPING Agnieszka Tyczyńska-Osińska   phone:+48 504 120 116, e-mail:
PAYROLL Barbara Kochańska-Mierzejewska   phone:+48 516 281 916, e-mail:
 

_______
 

MDDP is one of the largest Polish companies providing comprehensive consulting services in the area of taxes, law, business consulting, corporate finance, outsourcing, financial and accounting consulting, audits and professional trainings and conferences. Since 2004, we have been continually increasing the team of advisers equipped with experience acquired both in reputable advisory companies and the largest enterprises on the Polish market. Our Clients include leading international corporations and the largest Polish companies from all sectors of economy. We consider trust to be the basis of successful cooperation. We support our Clients in taking the most important business decisions. We combine international experience in business with the knowledge of regulations and the specificity of a given industry. We focus our activities mainly on the Polish market guaranteeing full involvement and individual approach to the cooperation.

This Alert cannot be treated as legal or advisory services. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic & Partners Spółka Doradztwa Podatkowego spółka akcyjna and MDDP Olkiewicz and Partners Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych does not take responsibility for the use of information contained in the bulletin without prior consultation with our advisors.

 
 Facebook

 

lista aktualności