Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

19-03-2020
MDDP ALERT #6
MDDP Doradztwo Podatkowe
MDDP ALERT #6

POLSKA: COVID – 19 PAKIET OSŁONOWY - PROPOZYCJE DLA PRACODAWCÓW

Podsumowanie propozycji rządu dla pracodawców zawarte w założeniach pakietu osłonowego skierowanego do przedsiębiorców, którzy popadli w trudności gospodarcze w związku z epidemią COVID-19.

1. Odroczenie płatności składek ZUS

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty płatności składek ZUS bez dodatkowych opłat (odsetki, opłata prolongacyjna). Na chwilę obecną nie przedstawiono kryteriów według jakich przedsiębiorcom miałaby być przyznana taka pomoc.

2. Dopłaty do wynagrodzeń

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dopłaty do wynagrodzeń w wysokości 40% wynagrodzenia, nie więcej niż średnie wynagrodzenie. Pomoc ta ma mieć zastosowanie do firm, których obroty spadną w okresie 2 m-cy o 15% i wykażą stratę w co najmniej jednym z nich albo obrót w okresie 1 m-ca spadnie o 20% w stosunku do poprzedniego miesiąca, a firma wykaże stratę. Takie podmioty będą mogły obniżyć wymiar czasu pracy pracownika do 0,8 etatu przy zachowaniu co najmniej płacy minimalnej. Państwo z FGŚP pokryje wówczas połowę wynagrodzenia pracownika, do limitu 40% przeciętnego wynagrodzenia.

3. Wydłużenie wypłaty zasiłku opiekuńczego w związku z zamknięciem placówek oświatowych

Poza już obowiązującą specustawą, planowane jest dalsze finansowanie przedłużonego zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8 z uwagi na przerwę w funkcjonowaniu placówek oświatowych. Decyzja w tym zakresie ma być podjęta do poniedziałku, 23 marca.

4. Dopłaty do wynagrodzeń w trakcie przestoju

Propozycje rządu przewidują również dopłaty do wynagrodzeń w trakcie przestojów spowodowanych COVID-19 do wysokości połowy albo całości minimalnego wynagrodzenia. Inne szczegóły tej propozycji nie są jeszcze znane.

5. Dofinansowania dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Propozycje rządu przewidują również dofinansowanie dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Szczegóły tej propozycji nie są jeszcze znane.

6. Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców

Propozycja przewiduje przedłużenie ważności udzielonych zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu pracy dla cudzoziemców. Okres tej prolongaty nie jest na razie znany.

7. Uelastycznienie czasu pracy

Wydłużenie okresów rozliczeniowych czasu pracy. Szczegóły tej propozycji nie są jeszcze znane, trwają konsultacje z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

Szczegółowe propozycje dla konkretnych grup pracodawców, w zależności od wielkości zakładu pracy mogą się różnić.

Projekty ustaw związanych z wyżej wymienionymi propozycjami mają ukazać się w tym tygodniu lub na początku przyszłego tygodnia. Posiedzenie Sejmu, na którym miałoby dojść do uchwalenia projektowanych przepisów zaplanowane jest na 25 marca br. – przy założeniu sprawnego przebiegu prac, przepisy mogłyby zostać opublikowane i wejść w życie najwcześniej około 27 – 30 marca br.

_______

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z Wiktorią Cieślikowską

W MDDP powołaliśmy również KORONAWIRUSOWY ZESPÓŁ KRYZYSOWY złożony z ekspertów służących pomocą we wszystkich obszarach działalności, na które może mieć wpływ epidemia koronawirusa. Na bieżąco monitorujemy prace legislacyjne związane z koronawirusem i śledzimy zalecenia odpowiednich władz, które mogą mieć wpływ na sytuację biznesu.

Pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: albo bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za poszczególne zagadnienia:

Podatki Bartosz Głowacki               tel:+48 603 980 382, e-mail:
Prawo pracy Wiktoria Cieślikowska   tel:+48 22 376 52 97, e-mail:
Dane osobowe Daniel Michalski   tel:+48 22 376 52 02, e-mail:
Zatory płatnicze, upadłości i restrukturyzacje Bartłomiej Sadura   tel:+48 737 883 705, e-mail:
Kontrakty handlowe Aleksandra Grabarska   tel:+48 22 376 52 20, e-mail:
Corporate Finance Łukasz Zabłocki   tel:+48 22 320 48 52, e-mail:
E-sprawozdania, sprawozdania Magdalena Michniewicz   tel:+48 502 413 975, e-mail:
Prowadzenie ksiąg rachunkowych Agnieszka Tyczyńska-Osińska   tel:+48 504 120 116, e-mail:
Płace Barbara Kochańska-Mierzejewska   tel:+48 516 281 916, e-mail:
 

MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, corporate finance, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji. Od 2004 roku stale powiększamy zespół doradców z doświadczeniem zdobytym zarówno w uznanych firmach doradczych, jak i największych przedsiębiorstwach na polskim rynku. Wśród naszych Klientów są czołowe koncerny międzynarodowe oraz największe polskie spółki ze wszystkich sektorów gospodarki. Traktujemy zaufanie jako podstawę udanej współpracy. Wspieramy naszych Klientów w podejmowaniu najistotniejszych decyzji biznesowych. Łączymy międzynarodowe doświadczenie w biznesie ze znajomością przepisów i specyfiką danej branży. Koncentrujemy nasze działania głównie na rynku polskim, gwarantując pełne zaangażowanie i indywidualne podejście do współpracy.

Niniejszy Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna oraz MDDP Olkiewicz i Wspólnicy nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych.

__________________________
 

POLAND: COVID – 19 - SHIELDING PACKAGE - PROPOSALS FOR EMPLOYERS

The Summary of government proposals for employers included in the assumptions of the shielding package addressed to entrepreneurs who have fallen into economic difficulties due to the COVID-19 epidemic.

1. Deferred payment of ZUS contributions

Entrepreneurs will be able to take advantage of postponing the payment date or divide ZUS contributions into installments without additional charges (interest, extension fee). At present, no criteria have been presented according to which entrepreneurs could receive this aid.


2. Wage subsidies
Entrepreneurs will be able to obtain wage subsidies in the amount of 40% of remuneration, not more than average remuneration. This support is to apply to companies whose turnover will drop by 15% in 2 months and show a loss in at least one of them or turnover in 1 month will decrease by 20% compared to the previous month, and the company will show loss. Such entities will be able to reduce the employee's working time to 0.8 full time while maintaining at least the minimum wage. The state will then cover half of the employee's remuneration, up to the limit of 40% of the average remuneration.


3. Extending the payment of care allowance in connection with the closing of educational establishments
In addition to the existing law, it is planned to further finance the extended care allowance for parents of children under 8 years due to a break in the operation of educational institutions. The decision in this respect is to be made by Monday, March 23.

4. Wage subsidies during downtime
Government proposals also provide for wage subsidies during downtime caused by COVID-19 up to half or all of the minimum wage. Other details of this proposal are not yet known.

5. Additional financing for employers employing disabled people

The government's proposals also provide for additional fund for employers employing people with disabilities. The details of this proposal are not yet known.

6. Prolongation of the validity of work permits for foreigners
The proposal provides for the extension of the validity of work permits and declarations of entrustment of work to foreigners. The period of this extension is not yet known.

7. Flexibility of working time
Extension of working time settlement periods. The details of this proposal are not yet known, consultations with employers' organizations and trade unions are underway.

Detailed proposals for specific groups of employers may vary depending on the size of the workplace.
Bills related to the above-mentioned proposals are to be released this week or early next week. The sitting of the Parliament, at which the draft provisions might be adopted, is scheduled for March 25 this year. Assuming an efficient course of work, the regulations could be published and enter into force at the earliest around 27-30 March this year.

_______

If interested in the above information and their impact on your business, please contact Wiktoria Cieślikowska

In MDDP, we have also established a CORONAVIRUS CRISIS TEAM our experts assist in all areas of activity that may be affected by the coronavirus epidemic. We monitor the legislative work related to the coronavirus on an ongoing basis and follow the recommendations of the relevant authorities that may affect the business situation. Questions and doubts should be addressed to: or directly to persons responsible for specific issues:  

TAXES Bartosz Głowacki               phone:+48 603 980 382, e-mail:
LABOR LAW Wiktoria Cieślikowska   phone:+48 22 376 52 97, e-mail:
PERSONAL DATA Daniel Michalski   phone:+48 22 376 52 02, e-mail:
PAYMENT BACKLOGS, BANKRUPTCY AND RESTRUCTURING Bartłomiej Sadura   phone:+48 737 883 705, e-mail:
CONTRACTS Aleksandra Grabarska   phone:+48 22 376 52 20, e-mail:
CORPORATE FINANCE Łukasz Zabłocki   phone:+48 22 320 48 52, e-mail:
FINANCIAL STATEMENTS Magdalena Michniewicz   phone:+48 502 413 975, e-mail:
BOOKKEEPING Agnieszka Tyczyńska-Osińska   phone:+48 504 120 116, e-mail:
PAYROLL Barbara Kochańska-Mierzejewska   phone:+48 516 281 916, e-mail:
 

_______
 

MDDP is one of the largest Polish companies providing comprehensive consulting services in the area of taxes, law, business consulting, corporate finance, outsourcing, financial and accounting consulting, audits and professional trainings and conferences. Since 2004, we have been continually increasing the team of advisers equipped with experience acquired both in reputable advisory companies and the largest enterprises on the Polish market. Our Clients include leading international corporations and the largest Polish companies from all sectors of economy. We consider trust to be the basis of successful cooperation. We support our Clients in taking the most important business decisions. We combine international experience in business with the knowledge of regulations and the specificity of a given industry. We focus our activities mainly on the Polish market guaranteeing full involvement and individual approach to the cooperation.

This Alert cannot be treated as legal or advisory services. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic & Partners Spółka Doradztwa Podatkowego spółka akcyjna and MDDP Olkiewicz and Partners Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych does not take responsibility for the use of information contained in the bulletin without prior consultation with our advisors.

MDDP
Mokotowska Square
Mokotowska 49 | 00-542 Warszawa
tel. (+48) (22) 322 68 88 | fax (+48) (22) 322 68 89
| www.mddp.pl

 Facebook

 

lista aktualności