Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

25-03-2013
VAT 2013

W księgarniach pojawiło się 9 już wydanie komentarza do ustawy o VAT autorstwa Tomasza Michalika.  Opracowanie zawiera szczegółową analizę przepisów wymienionej ustawy jak również omówienie regulacji unijnych, w tym Dyrektywy 2006/2012 oraz bogatego orzecznictwa sądów krajowych, unijnych oraz interpretacji Ministra Finansów.
 

Niniejsze, 9 Wydanie opiera  się na tekście jednolitym opublikowanym w lipcu 2011 r. Zawiera omówienie wszystkich zmian od czasu ostatniego wydania, w szczególności wynikających z ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych z 7.12.2012 r. ustaw oraz tzw. „ustawy deregulacyjnej”,  z 16.11.2012 r., które wchodzą w życie 1 stycznia 2013 r.,  1 kwietnia 2013 r. oraz 1.1.2014r. Najważniejsze z wprowadzonych zmian to:

  • zmiany wynikające z implementacji Dyrektyw UE, tj:

a) dyrektywy Rady 2010/45/UE z 13.7.2010 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (Dz. Urz. UE L 189 z 22.07.2010, s. 1),
b) dyrektywy Rady 2008/8/WE z 12.2.2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług (Dz. Urz. UE L 44 z 20.02.2008, str. 11),

  • usunięcie niezgodności przepisów z prawem unijnym w zakresie stosowania obniżonej stawki VAT na niektóre towary,
  • uporządkowanie przepisów w zakresie zwolnień od podatku, w szczególności przeniesienia części regulacji z rozporządzenia wykonawczego do ustawy,
  • zmiany związane z racjonalizacją stosowania stawek obniżonych,
  • szereg zmian upraszczających w zamierzeniu ustawodawcy stosowanie przepisów dotyczących podatku VAT dla przedsiębiorców, np. ograniczenie zatorów płatniczych oraz poprawa płynności finansowej przedsiębiorców poprzez zmiany w metodzie kasowej rozliczeń czy uproszczenie procedury pobierania VAT  w przypadku budowy i utrzymania wspólnych odcinków dróg transgranicznych w związku z wnioskiem o derogację oraz umową między RP i Republiką Czeską (obecna definicja terytorium państwa członkowskiego pozwala stosować tę procedurę tylko do budowy i utrzymania mostów),
  • zmiany odnośnie fakturowania, polegających na dalszym uproszczeniu, modernizacji i harmonizacji przepisów,
  • możliwość przekazania zwrotu podatku Vat wraz z odsetkami na rachunek banku lub SKOK jako zabezpieczenie kredytu.


Komentarz koncentruje się na praktycznych aspektach związanych z opodatkowaniem VAT za szczególnym uwzględnieniem istotnych zagadnień jakie mogą wystąpić na gruncie VAT w ramach profesjonalnego obrotu gospodarczego.


Książka do nabycia na www.ksiegarnia.beck.pl

lista aktualności