Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

29-08-2012
Towary pozostałe po rozwiązaniu spółki osobowej podlegają VAT

Ustawa o VAT traktuje wszystkich podatników podobnie, nakładając te same obowiązki i przyznając te same uprawnienia. Od tej zasady są jednak wyjątki różnicujące podatników, np. w razie zaprzestania prowadzenia działalności. Jakie powoduje to skutki podatkowe? 

 

Zgodnie z art. 14 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w przypadku rozwiązania spółki prawa cywilnego lub handlowego niemającej osobowości prawnej, a także w razie zaprzestania wykonywania przez podatnika – osobę fizyczną czynności podlegających opodatkowaniu pozostałe takiemu podmiotowi towary własnej produkcji i towary nabyte podlegają opodatkowaniu, jeżeli nie były przedmiotem dostawy. Skoro jednak pozostały w majątku podatnika, to znaczy, że przedmiotem takiej dostawy być nie mogły. Przepis ten przewiduje, że samo posiadanie towarów, które po zaprzestaniu działalności pozostały niesprzedane, podlega opodatkowaniu.

Istotą opisanej regulacji jest zapewnienie, że podatnik nie nadużył prawa do odliczenia podatku naliczonego. Opodatkowanie dotyczy bowiem tylko towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu.

Co ważne, przepisy te bardzo precyzyjnie określają krąg podatników, których dotyczą. Nie obejmują więc spółek handlowych mających osobowość prawną (spółki z o.o., spółki akcyjne). Jeżeli więc rozwiązywana jest spółka handlowa mająca osobowość prawną, wówczas niesprzedane towary nie podlegają opodatkowaniu.

Warto zaznaczyć, że omawiana regulacja oparta jest na art. 18 lit. c dyrektywy 2006/112/WE. Zgodnie z tym przepisem państwa członkowskie mogą uznać za odpłatną dostawę towarów „zatrzymanie towarów przez podatnika lub jego następców prawnych, w przypadku gdy zaprzestaje on prowadzenia działalności gospodarczej, podlegającej opodatkowaniu”, jeżeli VAT od takich towarów podlegał w całości lub w części odliczeniu w momencie ich nabycia lub wykorzystania do celów prowadzenia działalności przedsiębiorstwa podatnika. 

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna/ Tomasz Michalik

 

 

lista aktualności