Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

02-07-2012
Wyścigówka z prawem do odliczenia

Zasady odliczania VAT przy nabyciu oraz użytkowaniu samochodów osobowych i pojazdów samochodowych w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. regulują zapisy art. 3, art. 4 i art. 6 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym. Zgodnie z art. 4 tej ustawy we wspomnianym okresie obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy

Ustawa o VAT, jak i ustawa o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy o transporcie drogowym nie zawierają definicji pojazdu samochodowego. Dlatego należy posłużyć się przepisami ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Ustawa ta zawiera bowiem w art. 2 pkt 31 – 33 definicję: pojazdu, pojazdu silnikowego oraz pojazdu samochodowego. Jako pojazd należy więc rozumieć środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane. Z kolei pojazd silnikowy to pojazd wyposażony w silnik (z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego). Za pojazd samochodowy należy rozumieć pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością ponad 25 km/h (określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego).

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 prawa o ruchu drogowym ustawa ta reguluje zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu. Z kolei w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 tejże ustawy droga to wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

Uwzględniając te definicje, aby samochód wyścigowy był uznany za pojazd, musi być środkiem transportu oraz być przeznaczony do poruszania się po drodze lub strefie ruchu bądź zamieszkania w rozumieniu art. 2 pkt 16 i 16a prawa o ruchu drogowym, przy czym powinna to być droga w rozumieniu art. 2 ust. 1 tej ustawy.

Samochód wyścigowy przeznaczony do użytku tylko na specjalnych torach wyścigowych nie jest pojazdem w rozumieniu art. 2 pkt 31 prawa o ruchu drogowym, a w konsekwencji nie jest też pojazdem silnikowym czy też pojazdem samochodowym w rozumieniu tej ustawy. Zwykle na każde zawody pojazdy te przewożone są na lawecie, nie wymagają rejestracji i tym samym nie podlegają rygorom przepisów o ruchu drogowym. Mimo że wygląda jak samochód osobowy, nie jest on przeznaczony do przewozu osób.

Możliwy jest zatem wniosek, że ograniczenie przewidziane w art. 4 ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy o transporcie drogowym dotyczy pojazdów samochodowych podlegających rejestracji, czyli dopuszczonych do ruchu na drogach publicznych. Konsekwentnie, podatnik użytkujący samochód wyścigowy przeznaczony do użytku tylko na specjalnych torach wyścigowych miałby pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do tego samochodu. Podobnie wypowiedział się WSA w Warszawie w wyroku z 1 lutego 2012 r. (sygn. akt VIII SA/Wa 1010/11), w którym stwierdził, że podatnik, który nabył samochód wyścigowy, miał pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia pojazdu, do którego nie ma zastosowania ograniczenie przewidziane w art. 3 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy o transporcie drogowym. 

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna/Paweł Szymański

lista aktualności