Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

05-01-2015
Zwrot towaru w styczniu, ale korekta jeszcze w grudniu

Kto odda teraz świąteczny zakup albo ze względu np. na wadę produktu dostanie upust w cenie, musi zmniejszyć koszty podatkowe za ostatni miesiąc zeszłego roku

Rozliczenie grudniowego przychodu i VAT następuje w styczniu. Nie zwalnia to jednak z obowiązku wykazania korekty we właściwym miesiącu, co ma znaczenie szczególnie dla podatku dochodowego, który jest rozliczany w okresie rocznym.

W razie pomyłki nie ma co liczyć na przychylność sądów, bo te są nieugięte i nakazują korektę wstecz bez względu na jej przyczynę. Dotyczy to także sprzedawców, którzy oferowali przed świętami zakup z odroczonym terminem zapłaty, a teraz zamiast niej dostają z powrotem towar.

W VAT

Łukasz Daniek, doradca podatkowy w KPMG, przypomina, że obowiązek podatkowy w VAT powstaje niezależnie od otrzymania zapłaty (wyjątek dotyczy jedynie sprzedawców, którzy są małymi podatnikami rozliczającymi się metodą kasową). Zakładając więc, że sprzedaż i wydanie towaru nastąpiły w grudniu, to w rozliczeniu za ten miesiąc sklep ma obowiązek wykazać VAT należny i odprowadzić go do urzędu skarbowego.

Natomiast moment ujęcia faktur korygujących in minus został uregulowany w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT. Warunkiem obniżenia podstawy opodatkowania jest posiadanie przez podatnika potwierdzenia, że nabywca otrzymał fakturę korygującą. Jeśli sprzedawca uzyska takie potwierdzenie po terminie złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy (w tym wypadku za grudzień), to ma prawo uwzględnić fakturę korygującą za okres, w którym to potwierdzenie uzyskał.

W PIT i CIT

Gorzej jest z rozliczeniem podatku dochodowego. Tu również przychód jest związany ze sprzedażą, a nie z otrzymaniem zapłaty. Michał Spychalski, doradca podatkowy i menedżer w MDDP, przypomina, że za przychody związane z działalnością gospodarczą uważa się przychody należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane. Datą powstania przychodu jest moment wydania rzeczy, nie później jednak niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

– Obowiązek zaewidencjonowania sprzedaży towaru powstał więc w momencie jego wydania i z tą datą trzeba rozpoznać przychód podatkowy. Odroczenie terminu płatności nie ma znaczenia dla rozliczenia podatku dochodowego – wyjaśnia ekspert MDDP.

W ustawach o PIT i CIT nie ma jednak żadnych reguł dotyczących korekty wartości należnego przychodu podatkowego w danym okresie rozliczeniowym. Sądy uznają więc, że nie ma podstaw, aby kierować się datą wystawienia faktury korygującej. Z orzecznictwa jednoznacznie wynika, że korekty przychodów i kosztów należy dokonywać wstecz, czyli wtedy, kiedy miała miejsce sprzedaż. Wystawienie faktury korygującej w związku ze zwrotem towarów w żaden sposób nie wpływa na datę powstania przychodu, koryguje jedynie jego wysokość – uznał NSA w wyroku z 25 kwietnia 2014 r. (sygn. akt II FSK 4/13). Najnowszym przykładem takiej wykładni jest wyrok NSA z 10 grudnia 2014 r. (sygn. akt II FSK 2576/12).

Eksperci nie do końca zgadzają się z taką wykładnią. Zdaniem Konrada Piłata, doradcy podatkowego w kancelarii KNDP Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy, znacznie bardziej przekonujące argumenty są zawarte w orzeczeniach, które uzależniają moment zmniejszenia kosztów od tego, czy faktura była wadliwa od początku, czy przyczyna korekty pojawiła się dopiero po pewnym czasie. Przykładem jest rozstrzygnięcie WSA w Gdańsku z 19 lutego 2014 r. (sygn. akt I SA/Gd 1686/13). Sąd stwierdził w nim, że korekta powinna być wstecz, gdy faktura pierwotna była od początku wadliwa, np. wskutek błędnego wpisania w niej ceny, stawki VAT, ilości towaru albo waluty zapłaty. To zresztą – zdaniem gdańskiego sądu – najczęstsze przyczyny korygowania faktur i tylko wówczas można mówić o ścisłym związku korekty i faktury pierwotnej. Inaczej jest jednak, gdy pierwotna faktura była od początku prawidłowa, a dopiero później – w innym roku podatkowym – wystąpiło zdarzenie skutkujące koniecznością korekty. Wyrok ten nie jest jednak prawomocny.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna/ Katarzyna Jędrzejewska, Łukasz Zalewski

lista aktualności