Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

22-12-2014
Metoda alternatywna może być opłacalna

Podatników finansujących działalność w drodze pożyczek od podmiotów z grupy czekają duże zmiany. Z początkiem 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy o niedostatecznej kapitalizacji. To trzecie już podejście Ministerstwa Finansów do nowelizacji przepisów, tym razem skuteczne, a przy tym niosące rewolucyjne zmiany.

Przepisy dotyczące niedostatecznej kapitalizacji ograniczają możliwość zaliczania do kosztów podatkowych odsetek od pożyczek udzielonych przez podmioty powiązane (obecnie: bezpośredni udziałowiec i spółka siostra), jeśli stopień zadłużenia podatnika wobec określonych spółek z grupy przekracza trzykrotność kapitału zakładowego.

Od 2015 r. szerszy będzie katalog podmiotów, od których pożyczki mogą być objęte powyższymi ograniczeniami. Będą to wszystkie podmioty posiadające bezpośrednio lub nawet pośrednio nie mniej niż 25 proc. udziałów/akcji podatnika (pożyczkobiorcy). Oznacza to zaliczenie do kwalifikowanych pożyczkodawców nie tylko tzw. spółki babki, lecz także wszystkich pośrednich udziałowców, jeśli na którymkolwiek z poziomów powiązań udział w kapitale przekroczy 25 proc. (a więc także np. pośrednio powiązanych spółek siostrzanych). Tak szerokie określenie katalogu oznacza spore utrudnienia dla przedsiębiorców, uzyskujących finansowanie od podmiotów z grupy. Dotychczas, w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji podatkowych wynikających z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji, wystarczające było otrzymanie pożyczki od tzw. spółki babki.

Zmieni się również sposób określania wysokości odsetek wyłączonych z kosztów podatkowych. Będą to odsetki w proporcji, w jakiej zadłużenie przekraczające kapitał własny pozostaje do całkowitej kwoty zadłużenia wobec podmiotów powiązanych. Ustawodawca nie wprowadził jednak legalnej i jasnej definicji pojęcia „kapitał własny” ani też terminu „pożyczki podporządkowane” (pożyczki te mają pomniejszać wartość kapitału własnego). Należy się zatem spodziewać, że kwestie te powodować będą spory pomiędzy fiskusem a podatnikami. Ustawodawca sprecyzował jednak definicję „zadłużenia” – zgodnie z nowymi przepisami będą to nie tylko wierzytelności z tytułu pożyczek, lecz także inne zobowiązania (co obecnie było przedmiotem sporów pomiędzy podatnikami a fiskusem). Podatnicy będą mogli zrezygnować z przestrzegania opisanych powyżej przepisów i wybrać metodę alternatywną, zgodnie z którą odsetki od pożyczek – również od podmiotów niepowiązanych – można zaliczać do kosztów w wysokości nieprzekraczającej iloczynu wartości stopy referencyjnej NBP obowiązującej w ostatnim dniu roku poprzedniego roku podatkowego, powiększonej o 1,25 punktu procentowego oraz wartości podatkowej aktywów spółki (z wyjątkiem wartości niematerialnych i prawnych). Wartość odsetek zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów nie będzie mogła jednak przekroczyć 50 proc. zysku z działalności operacyjnej. Tego ostatniego warunku, w pewnych sytuacjach, nie będą musiały spełniać m.in. banki, podmioty specjalizujące się w obrocie wierzytelnościami oraz firmy leasingowe. Czyni to metodę alternatywną potencjalnie atrakcyjną właśnie dla tych grup przedsiębiorców. Metoda alternatywna musi być jednak stosowana przez co najmniej trzy lata podatkowe. W razie rezygnacji z tej metody powrót do niej może nastąpić również dopiero po trzech latach stosowania zasad ogólnych – co stanowić może pewne utrudnienie dla podatników. Przed podjęciem decyzji o wyborze zasad zaliczania odsetek do kosztów podatkowych powinni zatem wnikliwie ocenić aktualne wyniki, jak również prognozy finansowe na najbliższe lata. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2015 r., jednak do pożyczek, których kwota została podatnikowi faktycznie przekazana przed tą datą, stosuje się obecnie obowiązujące przepisy. Dla niektórych podmiotów korzystna (nawet bardziej niż obecnie obowiązujące przepisy) może się jednak okazać tzw. metoda alternatywna. Dotyczy to w szczególności przedsiębiorców dysponujących znacznymi aktywami materialnymi i wykazujących zysk z działalności operacyjnej. Jak najszybciej powinni oni podjąć decyzję o wyborze właściwych zasad – z uwagi na nie do końca jasne przepisy przejściowe oraz terminy przewidziane na zgłoszenie (co do zasady – 30 dni od zawarcia umowy pożyczki, a w odniesieniu do podatników, którzy jeszcze przed 1 stycznia 2015 r. zawarli umowy z podmiotami powiązanymi – do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2014 r.).

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna/Karolina Szulc
 

lista aktualności