Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

16-01-2012
Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby skorzystać z preferencji...

Zgodnie z ustawą o CIT zastosowanie preferencyjnej stawki (a od 1 lipca 2013 r. zwolnienie z obowiązku poboru podatku u źródła w Polsce) dla odsetek wypłacanych na rzecz określonych podmiotów zagranicznych wymaga spełnienia kilku warunków. Jakich dokładnie?
Monika Marta Dziedzic, radca prawny i doradca podatkowy, partner w MDDP

Warto zwrócić uwagę na rozszerzenie od 1 stycznia 2011 r. wymogów o dodatkowe obowiązki dokumentacyjne. Podmiot wypłacający odsetki powinien bowiem dysponować nie tylko certyfikatem rezydencji odbiorcy odsetek, lecz również jego oświadczeniem, że nie korzysta on ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. Literalne brzmienie przepisów ustawy o CIT wskazuje, że oświadczenie wymagane jest jedynie w celu skorzystania ze zwolnienia z podatku u źródła. Oznacza to, że do 30 czerwca 2013 r. (tj. w okresie, gdy obowiązuje obniżona 5-proc. stawka podatku u źródła) oświadczenie zagranicznego kontrahenta nie powinno być wymagane.
Warto również zwrócić uwagę na wydaną ostatnio interpretację ogólną Ministerstwa Finansów (interpretacja z 23 listopada 2011 r., nr DD7/8213/154/KSU/11/DD-418/2011), zgodnie z którą za odsetki wypłacane z związku z jakąkolwiek pożyczką udzielaną przez bank (także korzystające ze zwolnienia z podatku u źródła) mogą być uznane odsetki wypłacane od obligacji nabytych przez bank (zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym). Ministerstwo Finansów potwierdziło w ten sposób wnioski wynikające również z dotychczasowego orzecznictwa sądowego (wyrok z 26 marca 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 1917/07, wyrok z 20 listopada 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 1255/08, wyrok z 9 września 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 310/09).
Do odsetek wypłacanych w związku z pożyczkami bankowymi odniósł się też NSA w wyroku z 3 grudnia 2009 r. (sygn. akt II FSK 917/08) na gruncie umowy z Holandią. NSA zaakceptował stanowisko, zgodnie z którym odsetki od pożyczki udzielonej przez bank nie tracą swojego charakteru w związku z cesją przez bank wierzytelności z tytułu pożyczek na rzecz innego podmiotu (w sprawie analizowanej przez NSA – na rzecz podmiotu z siedzibą w Holandii) i wypłatą odsetek na rzecz tego podmiotu. NSA wskazał, że cesja na rzecz podmiotu holenderskiego skutkuje jego wejściem w dotychczasowy stosunek zobowiązaniowy, który łączył bank z jego pożyczkobiorcami (kredytobiorców). Odbierane odsetki pochodzą bowiem z tytułu udzielonych pożyczek (kredytów), który to tytuł w drodze cesji przechodzi wraz z całą treścią i wszystkimi elementami stosunku – z wyjątkiem podmiotu uprawnionego do odsetek – na podmiot holenderski. Tym samym podmiot z siedzibą w Polsce nie będzie w tym przypadku zobowiązany do zapłaty podatku u źródła w Polsce.
Warto zauważyć, że część umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawiera zamknięty katalog płatności kwalifikowanych jako odsetki (np. umowa z Niemcami, Holandią). Oznacza to, że często w prosty sposób można uzgodnić z kontrahentem inną formę wypłaty wynagrodzenia, która nie będzie kwalifikowana jako odsetki na gruncie konkretnej umowy i nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem u źródła (np. w zależności od postanowień konkretnej umowy może to być wynagrodzenie w formie prowizji lub gwarancji). Warto więc przed zawarciem umowy zastanowić się nad kwalifikacją podatkową wypłat, które mają być dokonywane na jej podstawie, oraz nad możliwościami zmniejszenia potencjalnych obciążeń podatkowych.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna/Księgowość i Podatki, Ewa Matyszewska

 

lista aktualności