Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

06-02-2012
O terminie obowiązku podatkowego rozstrzygnie Trybunał Sprawiedliwości

Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE zostało skierowane przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 4 stycznia 2012 r. (sygn. akt I FSK 484/11). Sąd ma wątpliwość, czy przepisy polskiej ustawy o VAT w zakresie ustalania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług transportowych, spedycyjnych i przeładunkowych pozostają w zgodzie z dyrektywą 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej: dyrektywa VAT).

Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a i b ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) obowiązek podatkowy z tytułu świadczonych usług transportowych, spedycyjnych i przeładunkowych powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi.

Natomiast art. 66 dyrektywy VAT umożliwia państwom członkowskim ustalenie wymagalności VAT dla niektórych transakcji lub dla niektórych kategorii podatników: nie później niż z datą wystawienia faktury; nie później niż w momencie otrzymania zapłaty; w przypadku gdy faktura nie została wystawiona lub została wystawiona z opóźnieniem, w określonym terminie od daty zdarzenia powodującego powstanie obowiązku podatkowego.

Dyrektywa dopuszcza zatem możliwość ustalenia obowiązku podatkowego w określonym terminie od daty zdarzenia gospodarczego (np. wyświadczenia usługi) jedynie w przypadku braku wystawienie faktury lub jej wystawienia z opóźnieniem. Ponadto dyrektywa nie posługuje się sformułowaniem „nie później jednak niż”, które zostało zastosowane w polskiej ustawie o VAT.

Rozbieżność między przepisami krajowymi i europejskimi sprawia, że nie jest jasne, czy w przypadku braku płatności przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne powinny określać obowiązek podatkowy z tytułu wyświadczonych usług w 30. dniu od wykonania usługi czy też w innym terminie. Brzmienie przepisów dyrektywy VAT wskazuje, że obowiązek podatkowy powinien być rozpoznawany z datą wystawienia faktury bądź z momentem otrzymania zapłaty bez względu na termin jej wpływu.

W związku ze wskazanymi wątpliwościami NSA skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE dwa pytania, które pomogą wyjaśnić:

– czy w świetle regulacji dyrektywy VAT możliwe jest określenie obowiązku podatkowego na dzień zapłaty, nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usługi, oraz

– czy przepisy dyrektywy VAT sprzeciwiają się regułom ustalania obowiązku podatkowego przewidzianym w polskiej ustawie o VAT także wówczas, gdy nabywca usługi uprawniony jest do odliczenia VAT naliczonego za okres, w którym otrzymał fakturę, niezależnie od faktu zapłaty za usługę.

Co ciekawe, we wcześniejszym orzeczeniu z 4 listopada 2011 r. (sygn. akt I FSK 873/10) inny skład orzekający NSA nie miał podobnych wątpliwości i stwierdził, że art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a i b ustawy o VAT są niezgodne z zasadami rozpoznawania obowiązku podatkowego wynikającymi z prawa europejskiego. We wskazanym orzeczeniu sąd nie sprecyzował jednak, jakie konsekwencje rodzi to dla podatników oraz w jaki sposób należałoby zgodnie z prawem europejskim określać obowiązek podatkowy.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE będzie miał istotne znaczenie nie tylko dla przedsiębiorców z branży transportowej i spedycyjnej. Ustawa o VAT przewiduje bowiem identyczne reguły określania obowiązku podatkowego także w przypadku usług budowlanych oraz budowlano-montażowych.

Rozstrzygnięcie trybunału będzie mieć duży wpływ na rozliczenia przedsiębiorców z branży transportowej i budowlanej.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna/ Księgowość i podatki, Michał Spychalski

 

lista aktualności