Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

29-02-2012
Karne odsetki mogą być niższe także od dawnych zaległości

Jeśli po 1 stycznia 2009 r. podatnik złożył korektą deklaracji i w terminie uiścił zaległość wraz z odsetkami za zwłoką, może skorzystać z obniżonej stawki tych odsetek za cały okres istnienia zaległości podatkowej
Tak orzekł WSA w Warszawie 21 lutego 2012 r. (M1 SA/Wa 1984/10). Spór dotyczył sposobu wyliczenia odsetek za zwłokę i interpretacji art. 56 § 1a ordynacji podatkowej (dalej op).

Fiskus: prawo nie działa wstecz
Spółka w 2010 r. złożyła korekty deklaracji VAX za poszczególne miesiące 2007 r. i tego samego dnia wpłaciła zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę. Obliczając wysokość należnych odsetek, skorzystała z możliwości zastosowania obniżonej ich stawki. Urząd skarbowy uznał, że spółka obliczyła wysokość odsetekwspo- sób nieprawidłowy. Ze względu na to, że art 56 § ia op wszedł w życie i stycznia 2009 r., powinna za okres do 31 grudnia 2008 r. liczyć odsetki w pełnej wysokości, a za okres od l stycznia 2009 r. do dnia wpłaty zaległości - według stawki obniżonej. Izba skarbowa podtrzymała stanowisko urzędu. Organy podatkowe uznały, że art. 56 § ia ordynacji podatkowej obowiązuje od i stycznia 2009 r. i nie nadano mu mocy wstecznej, stąd nie ma podstaw do stosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę zaokres przed wejściem w życie przepisu, ţj. do 31 grudnia 2008 r.

Sąd: ważny cel regulacji
WSA, rozpatrując skargę spółki, uznał, że w przypadku, gdy po i stycznia 2009 r. podatnik złożył korektę deklaracji i w terminie siedmiu dni od jej złożenia uiścił wynikającą z tej korekty zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę, jest uprawniony do skorzystania z obniżonej stawki odsetek za zwłokę za cały okres istnienia zaległości podatkowej. Sąd podzielił pogląd spółki, że skoro art 56 § 1a op wszedł w życie od i stycznia 2009 r, to - ze względu na zasadę bezpośredniego działania prawa i brak przepisów przejściowych - ma zastosowanie do zdarzeń zaistniałych po dniu wejścia w życie, a więc do korekt deklaracji złożonych po i stycznia 2009 r. WSA podkreślił, że ce lem wprowadzenia regulacji prawnej, co wynika z dokumentów sejmowych, było zachęcenie podatników do składania korekt swoich rozliczeń i niezasadne byłoby oczekiwanie, że cel ten zostałby osiągnięty przy konieczności zapłaty odsetek za zwłokę w pełnej wysokości za okres do 31 grudnia 2008 r. Ustawodawca - w art 56 § 1b op - wprowadził regulację wskazującą, w jakich sytuacjach podatnik nie może korzystać z obniżonych odsetek i regulację tę należy uznać za wyczerpującą.

Alicja Sarna doradca podatkowy w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, pełnomocniczka podatnika w sprawie
Aby skorzystać z możliwości stosowania odsetek za zwloką w obniżonej wysokości, istotne jest łączne spełnienie dwóch warunków:
• złożenie korekty deklaracji po 1 stycznia 2009 r.,
• wpłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłoką w ciągu siedmiu dni od złożenia korekty. Przyjęcie stanowiska organów podatkowych w sposób nieuprawniony różnicowałoby sytuację podatników w zależności od tego, kiedy powstała u nich zaległość podatkowa. W konsekwencji stosowanie art. 56 § la op zależałoby od daty powstania zaległości podatkowej, podczas gdy przepis ten odnosi się wyłącznie do złożenia korekty deklaracji. Co więcej, art. 56 § la op w ogóle nie odnosi się do tego, za jaki okres i od jakich kwot należy naliczać odsetki, a przepis rozporządzenia regulujący tę kwestię wskazuje, że odsetki wpłacane są do dnia zapłaty - także nie dzieląc okresów ich naliczania. Gdyby ustawodawca chciał odmiennie uregulować zasady stosowania znowelizowanych przepisów ordynacji podatkowej, uczyniłby to wprost poprzez stosowne przepisy intertemporalne, które jednak nie znalazły się w nowelizacji tej ustawy.
 

Źródło: Rzeczpospolita/Prawo i Praktyka/ Alicja Sarna

lista aktualności