Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

17-02-2016
Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Od 1 stycznia 2016 r. zostały wprowadzone nowe zasady odliczania wydatków na działalność badawczo-rozwojową zwane „kosztami kwalifikowanymi”. Nowa ulga zastąpiła uchyloną ulgę technologiczną.

Ustawa definiuje działalność badawczo-rozwojową jako działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Ponadto ustawa zawiera definicje badań naukowych (badań podstawowych, stosowanych i przemysłowych) oraz prac rozwojowych.

Nowa ulga polega na pomniejszeniu podstawy opodatkowania o:

a)   30%kosztów wynagrodzeń wypłacanych pracownikom zatrudnionym w celu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej (bez względu na wielkość firmy),

b)   10%albo 20%:

·        wydatków na materiały i surowce,

·        kosztów zakupu ekspertyz, opinii, usług doradczych etc.,

·        opłat za korzystanie z aparatury naukowo-badawczej,

·        kosztów amortyzacji majątku, wyłączając samochody osobowe, budynki, budowle oraz lokale.

 

Odliczenie w wysokości 20% przysługuje mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom w rozumieniu przepisówo swobodzie działalności gospodarczej. Większe podmioty mogą odliczyć 10% wydatków.

Możliwość skorzystania z ulgi przysługuje podatnikom, którzy:

·        ponoszą bezzwrotne koszty kwalifikowane,

·        w roku podatkowym nie prowadzili działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,

·        w prowadzonej ewidencji dla celów podatku dochodowego wyodrębniają koszty działalności badawczo-rozwojowej,

·        zawarli odpowiednią umowę z jednostką naukową (wymóg ten dotyczy jedynie wydatków ponoszonych na badania podstawowe definiowane jako oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne).

 

Odliczenia mogą być dokonywane w zeznaniu za rok podatkowy, w którym zostały poniesione koszty kwalifikowane. Jeżeli podatnik poniesie za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu podatnika będzie niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – będą dokonywane w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

 

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

 

Pawłem Szymańskim        tel. + 48 22 320 48 35

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

 

 

Pliki do pobrania
lista aktualności