Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

03-10-2017
KOLEJNY PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O CIT

26 września 2017 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt zmiany ustaw o podatkach dochodowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze propozycje:

1.    Rozdzielenie zysków kapitałowych od zysków operacyjnych na gruncie CIT

Utrzymane zostało wyodrębnienie nowego źródła przychodów – zysków kapitałowych, do którego zaliczane będą między innymi przychody z dywidend, zbycia wierzytelności, odsetek oraz wniesienia wkładu niepieniężnego, a także wszystkie przychody banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i instytucji finansowych. Straty z tego źródła nie będą mogły też pomniejszać dochodu z działalności operacyjnej.

2.    Nowe zasady dotyczące tzw. niedostatecznej kapitalizacji

Zmienione mają być regulacje dotyczące tzw. niedostatecznej kapitalizacji. Wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów będą podlegać koszty finansowania dłużnego (tzn. wewnątrzgrupowego, ale też zewnętrznego) w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa 30% EBITDA. Zasada ta jednak nie znajdzie zastosowania do podatnika, u którego nadwyżka kosztów finansowania dłużnego w danym roku podatkowym nie przekracza kwoty PLN 3 mln (wzrost progu w porównaniu do poprzedniej kwoty PLN 120 000). Dodatkowo, również koszty odsetek przypisane podatnikowi z tytułu uczestnictwa w spółkach osobowych będą podlegały restrykcjom wynikającym z niedostatecznej kapitalizacji.

3.    Limity dotyczące wydatków na usługi niematerialne nabywanych od podmiotów powiązanych

Modyfikacji ulec mają też zasady zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów  wydatków na usługi niematerialne – najnowsza propozycja limituje koszty w tym zakresie, jeżeli usługi zostały wyświadczone przez podmiot powiązany (a nie jak poprzednio – wszelkie koszty usług niematerialnych)  i ich wartość przekracza 5% EBITDA. Podwyższeniu uległ też limit wartościowy – do PLN 3 mln(poprzednio była to kwota PLN 120 000).

4.    Minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych w nowej wysokości

W dalszym ciągu planowane jest wprowadzenie  tzw. minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych (takich jak np. centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki) których wartość początkowa przekracza PLN 10 mln. Obniżono stawkę z planowanego poziomu 0,042% do 0,035% miesięcznie. Podatek nie będzie obejmował swoim zakresem budynków biurowych wykorzystywanych wyłącznie lub w głównym stopniu na potrzeby podatnika lub takich, od których zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

5.    Nowe przepisy dotyczące opodatkowania CFC

Zmianie ulegają przepisy dotyczące zagranicznej spółki kontrolowanej (Controlled Foreign Corporation – CFC). W celu uznania spółki za CFC, udział w tej spółce będzie musiał wynosić co najmniej 50% (w porównaniu do aktualnych 25%). Obniżeniu ulegnie próg tzw. przychodów pasywnych uwzględnianych do określania statusu CFC – z obowiązujących 50% do 33%. Dodatkowo, katalog ww. przychodów pasywnych zostanie rozszerzony o transakcje z podmiotami powiązanymi, w których CFC nie wytwarza wartości dodanej pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma. Pod uwagę będzie również brana efektywna stawka podatku, a nie – tak jak teraz – nominalna.

6.    Limitowanie kosztów podatkowych związanych z odpisami amortyzacyjnymi i opłatami za korzystanie z praw majątkowych, których wartość była przeszacowana w wyniku restrukturyzacji

Wyłączeniu z kosztów podatkowych mają podlegać odpisy amortyzacyjne oraz opłaty i należności za korzystanie z wartości niematerialnych i prawnych, takich jak prawa majątkowe, licencje i know how, które najpierw zostały przez podatnika wytworzone, następnie zostały przeniesione na rzecz innego podmiotu i ponownie są wykorzystywane przez tego pierwszego podatnika na skutek restrukturyzacji, jeżeli ich wartość przekracza wartość przychodu uzyskanego ze zbycia takiego prawa. Przepisy te mogą powodować zmniejszenie kosztów podatkowych powstałych w wyniku restrukturyzacji dokonanych we wcześniejszych latach.

Projekt przewiduje jeszcze szereg innych modyfikacji – warto przeanalizować ich wpływ na Państwa działalność.

Jeżeli chcieliby Państwo szczegółowo omówić proponowany zakres zmian, prosimy o kontakt z:

Justyną Bautą-Szostak tel. (+48) (22) 322 68 88   

Karoliną Łupińską tel. (+48) (22) 322 68 76                                     

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

 

Pliki do pobrania
lista aktualności