Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

11-09-2017
ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE ELEMENTÓW DOKUMENTACJI LOKALNEJ I GRUPOWEJ ZŁOŻONE DO PODPISU MINISTRA

7 września 2017 r. Rozporządzenia w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz osób fizycznych [Rozporządzenie] zostały złożone do podpisu Ministra.

Finalna wersja Rozporządzenia zawiera wiele istotnych, z perspektywy podatników, zmian doprecyzowujących zawartość poszczególnych elementów, jak również zmian typowo redakcyjnych. W przypadku niektórych zmian podatnicy nadal będą mieli wątpliwości, które w praktyce mogą sprawiać trudności podczas przygotowywania wymaganych dokumentów.

W finalnej wersji Rozporządzenia wprowadzono słowniczek pojęć objaśniający 6 kluczowych pojęć m.in.:analiza funkcjonalna, strona transakcji lub innego zdarzenia, profil funkcjonalny czy łańcuch wartości dodanej.

Dodatkowo w uzasadnieniu do Rozporządzenia zostało wskazane, że katalog elementów dokumentacji ma charakter otwarty, a podatnik ma możliwość przedstawienia dodatkowych informacji, jeśli specyfika transakcji jego zdaniem tego wymaga.

Local File – zmiany doprecyzowujące

Większość zmian, w porównaniu do projektu rozporządzenia, należy uznać za zmiany pozytywne doprecyzowujące zawartość poszczególnych elementów dokumentacji lokalnej.

Zgodnie z finalną wersją Rozporządzenia podatnicy są obowiązani wskazać w dokumentacji (i) wartość transakcji lub innych zdarzeń wynikającą z wystawionych faktur oraz (ii) otrzymanych lub przekazanych płatności. Dopiero w przypadku, gdy faktury w ramach transakcji nie są wystawiane, podatnik powinien wskazać w dokumentacji wartość wynikającą z umowy lub innych dokumentów.

Dodatkowo ustawodawca doprecyzował, że informacje dotyczące rodzaju powiązań powinny zostać zaprezentowane zgodnie ze stanem obowiązującym w dniu rozpoczęcia lub zakończenia roku podatkowego (w przypadku, jeśli podatnik przygotowuje dokumentację podatkową po zakończeniu roku podatkowego).

Natomiast zmianą, która może wzbudzić największe wątpliwości podatników jest odwołanie się do niedookreślonego pojęcia rodzaju działalności w zakresie analizy funkcjonalnej, przepływów pieniężnych związanych z transakcją czy opisu przebiegu transakcji. Natomiast w przypadku innych elementów, jak np. wartość transakcji czy profil funkcjonalny pozostało odniesienie do pojęcia transakcji lub innych zdarzeń. Podatnicy mogą mieć wątpliwości, czy w dokumentacji lokalnej w części dotyczącej realizowanej transakcji odnosić się, tak jak to miało miejsce dotychczas, do poszczególnych rodzajów transakcji, czy też rodzajów działalności (które z założenia jest szerszym pojęciem).

Doprecyzowanie elementów w zakresie analizy danych porównawczych

W zakresie analizy danych porównawczych za kluczową zmianę należy uznać wprowadzenie zapisu, dopuszczającego brak uwzględnienia wszystkich elementów analizy porównawczej. Jednakże w takim przypadku podatnik zobowiązany będzie do przedstawienia przyczyn braku takiej informacji, poprzez udowodnienie, że analiza porównawcza nie wymaga ich posiadania lub użycia.

W uzasadnieniu do Rozporządzenia wskazano, że art. 9a ust 2c, odnoszący się do opisu zgodności, który podatnik może przygotować w przypadku braku danych do przeprowadzenia standardowej analizy danych porównawczych, jest poza zakresem Rozporządzenia. W związku z tym podatnicy nadal nie otrzymali żadnych wskazówek, w jaki sposób opis powinien zostać przygotowany.

Pozostałe zmiany dotyczące zapisów w zakresie analizy danych porównawczych mają charakter doprecyzowujący, np. wskazanie, że opis przebiegu transakcji powinien uwzględniać również analizę funkcjonalną czy doprecyzowanie, że dane porównawcze odnoszą się do danych finansowych lub wskaźników finansowych.

Master File – zmiany doprecyzowujące

W przypadku dokumentacji grupowej wprowadzono najwięcej zmian doprecyzowujących oraz redakcyjnych.

Za istotną zmianę należy uznać doprecyzowanie, że w przypadku opisu finansowania działalności gospodarczej podatnicy w przypadku finansowania wewnątrzgrupowego obowiązani są wskazać podmiot powiązany odpowiedzialny za tę funkcję, wraz z informacją o jego nazwie oraz miejscu efektywnego zarządu tym podmiotem.

Kolejną istotną zmianą jest konieczność wskazania przez podatników istotnego łańcucha wartości dodanej (również w formie diagramu), obejmującego łańcuch wartości dodanej, z którego uzyskany przychód stanowi co najmniej 5% przychodów grupy.

Obowiązkiem, który w ramach projektu rozporządzenia budził dużo kontrowersji, z uwagi na wrażliwość przedstawianych danych, był obowiązek przedstawienia opisu warunków, na jakich udzielane są pożyczki/kredyty przez podmioty niezależne. Zgodnie z finalną wersją podatnicy są obowiązani wyłącznie do zaprezentowania listy otrzymanych pożyczek/kredytów bez wskazywania na ich szczegółowe warunki.

W zakresie czynników biznesowych podatnicy, mają zgodnie z Rozporządzeniem, dowolność we wskazaniu czynników, które ich zdaniem w największym stopniu wpływają na zyski osiągane przez grupę.

Pozostałe zmiany dotyczące zapisów w zakresie dokumentacji grupowej mają charakter doprecyzowujący np. wskazanie że (i) główne rynki geograficzne oznaczają rynki, na których osiągane jest co najmniej 10% zysków, (ii) lista otrzymanych pożyczek/kredytów powinna obejmować takie transakcje, które stanowią ponad 5% sumy finansowania zewnętrznego czy (iii) konieczność wskazania w przypadku opisu istotnych WNiP największych pod względem liczby zatrudnionych pracowników ośrodków badawczo-rozwojowych wraz z ich lokalizacją.

Zrezygnowano także z informacji dotyczących struktury prawnej, właścicielskiej oraz zarządczej. W nowym kształcie ustawodawca wymaga jedynie zamieszczenia struktury organizacyjnej, przy czym szczegółowo wskazuje zakres danych jakie powinien ten element obejmować.

Warto również zaznaczyć, że w uzasadnieniu do Rozporządzenia zostało wskazane, że jeśli polityka cen transferowych zawiera dodatkowe informacje, poza wskazanymi jako obligatoryjne w Rozporządzeniu, podatnik nie powinien ich usuwać celem przekazania organom polityki obejmującej wyłącznie obligatoryjne elementy.

 

*****

Rozporządzenie wprowadziło wiele zmian redakcyjnych i doprecyzowujących, celem ułatwienia podatnikom zrozumienia zawartości poszczególnych elementów dokumentacji lokalnej, analizy danych porównawczych i dokumentacji grupowej. Większość zastosowanych zmian wynikała z wątpliwości zgłoszonych przez podatników ramach konsultacji społecznych i należy ocenić je pozytywnie.

Za zmianę, która może wzbudzić najwięcej wątpliwości, należy uznać odniesienie się w części elementów dokumentacji lokalnej do rodzaju prowadzonej działalności, a w części do realizowanych transakcji.

 

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Renatą Dłuską     tel. + 48 322 68 80

Magdaleną Marciniak tel. + 48 22 322 68 84

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pliki do pobrania
lista aktualności