Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

24-07-2017
Nie wszystkie odsetki będą kosztem – projekt zmian

Opublikowany w lipcu 2017 roku projekt zmian ustaw o podatkach dochodowych przewiduje rewolucyjne zmiany, w tym te dotyczące limitu w zaliczaniu odsetek do kosztów podatkowych , zgodnie z którymi:

 

1.    Odsetki od finansowania dłużnego podatników CIT, u których nadwyżka kosztów finansowania dłużnego nad przychodami odsetkowymi w danym roku przekraczy 120 tys. zł (ok 30 tys. Euro) będą kosztem podatkowym w kwocie do wysokości  30% ich EBITDA.

2.    Koszty finansowania dłużnego rozumie się szeroko, tj. wszelkiego rodzaju koszty związane z uzyskaniem od innych podmiotów środków finansowych, w tym niepowiązanych, i z korzystaniem z tych środków, a w szczególności odsetki (w tym skapitalizowane), opłaty, prowizje, premie, część odsetkowa raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia należności i zobowiązań (w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych) niezależnie na rzecz kogo zastały one poniesione (w tym banków).

3.    Ustawa o CIT nie odnosi się wprost do EBITDA, wskazuje natomiast sposób  ustalenia tej wartości, tj. dodanie do dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania wartości odliczonych w danym roku odpisów amortyzacyjnych środków trwałych (ale nie wartości niematerialnych i prawnych) oraz różnicy pomiędzy przychodami i kosztami finansowania zewnętrznego.

4.    Ograniczenia mają nie dotyczyć  przedsiębiorstw finansowych.  

5.    Nierozliczone w danym roku podatkowym koszty finansowania dłużnego, w związku z omawianym ograniczeniem, będą mogły być rozliczone w ramach limitu w pięciu kolejnych latach podatkowych.

6.    Obecnie obowiązujące zasady dotyczące niedostatecznej kapitalizacji zostaną uchylone.

7.    Ograniczenia w zaliczaniu odsetek do kosztów podatkowych nie będą dotyczyły podatników PIT.

8.    Na podstawie przepisów przejściowych, aktualne zasady dotyczące niedostatecznej kapitalizacji dla pożyczek/kredytów przekazanych podatnikowi przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej (zakłada się, że będzie to 1 stycznia 2018 r.) będzie  się stosować do końca 2018 r.

Według projektu zmiany mają wejść w życie, dla podatników o roku podatkowym równym kalendarzowemu, od 1 stycznia 2018 roku.

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z Moniką Dziedzic , tel. + 48 22 322 68 88 lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pliki do pobrania
lista aktualności