Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

21-07-2017
ZMIANY W USTAWIE O CIT

12 lipca 2017 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustaw o podatkach dochodowych, w tym o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [Projekt Ustawy]. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych [Ustawa o CIT] dotyczą między innymi przepisów dotyczących cen transferowych.

Podmioty, których udziałowcem jest Skarb Państwa

Zgodnie z punktem 11 lit. a art. 2 Projektu Ustawy, w art. 11 Ustawy o CIT zmianie ulega ustęp 4, w którym definiuje się podmioty powiązane.

Zgodnie z proponowaną zmianą podmioty, których udziałowcem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, nie będą z tego tytułu uznane za powiązane i tym samym nie będą objęte obowiązkiem dokumentowania transakcji, wynikającym z art. 9a Ustawy o CIT. Ponadto, w art. 4 Projektu Ustawy wskazano, że proponowana zmiana dotyczyć ma dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 r., co oznacza, że podmioty te nie będą zobowiązane do spełnienia nowych wymogów z zakresu cen transferowych, obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.

Zmianę tę można uznać za znaczącą, gdyż obecnie podmioty takie na podstawie interpretacji i orzecznictwa uznaje się za podmioty powiązane. Do weryfikacji nadal pozostanie kwestia powiązań osobowych – tu bowiem nie przewidziano wyłączenia.

Podatkowe Grupy Kapitałowe (PGK)

W art. 2 pkt. 9 Projektu Ustawy wprowadza się zmianę, zgodnie z którą obowiązkiem dokumentacyjnym nie będą objęte transakcje lub inne zdarzenia dokonane między spółkami tworzącymi PKG. Mimo braku jednoznacznego zapisu, organy podatkowe również podchodziły do obowiązku dokumentowania transakcji w PKG w ten sposób, dlatego też zmiana stanowić będzie wyłącznie doprecyzowanie przepisów i sformalizowanie istniejącej już praktyki w tym zakresie.

Jednocześnie, pomimo braku obowiązku dokumentacyjnego, proponowane zmiany wskazują na konieczność stosowania w transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami tworzącymi PKG zasady ceny rynkowej.

Koszty finansowania

Projekt Ustawy przewiduje zmiany w postaci limitów zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów [KUP] kosztów finansowania.

Zgodnie z ust. 15 art. 2 Projektu Ustawy, w przypadku kosztów finansowania, podatnicy zobowiązani będą do wyłączenia z KUP kosztów finansowania dłużnego w części, w jakiej przekraczają one kwotę odpowiadającą 30% dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania, powiększonego o wartość zaliczonych do KUP odpisów amortyzacyjnych oraz o dodatnią różnicę między przychodami i kosztami finansowania zewnętrznego (EBITDA). Limit ten nie dotyczy podatników, których nadwyżka kosztów finansowania dłużnego nie przekracza kwoty 1 200 000 PLN, a także przedsiębiorstw finansowych.

Poprzez koszt finansowania dłużnego rozumie się zarówno koszty związane z uzyskaniem finansowania od podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych.

Usługi niematerialne oraz wartości niematerialne i prawne

Zgodnie z Projektem Ustawy, limit zaliczenia do KUP dotyczyć będzie również wydatków z tytułu zakupu usług niematerialnych oraz wartości niematerialnych i prawnych

W przypadku:

·         usług niematerialnych (obejmujących usługi doradcze, księgowe, badania rynku, prawne, reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, rekrutacji, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usługi o podobnym charakterze) oraz

·         opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw do wartości niematerialnych i prawnych,

limit zaliczenia wydatków poniesionych na ich nabycie wynosi 5% kwotystanowiącej sumę dochodu będącego podstawą opodatkowania, wysokości odpisów amortyzacyjnych zaliczonych w danym roku do KUP oraz różnicy między przychodami i kosztami finansowania zewnętrznego (EBITDA) w odniesieniu do nadwyżki tych wydatków ponad kwotę 1 200 000 PLN. W zakresie opłat i należności związanych z wartościami niematerialnymi i prawnymi, limit nie dotyczy opłat i należności zaliczonych do KUP jako koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem towaru lub usługi.

Ponadto, koszty, które w związku z limitem nie zostaną zaliczone do KUP w danym roku podatkowym, nie podlegają odliczeniu w latach następnych.

Co istotne, limity zaliczenia wydatków do KUP obejmują zarówno transakcje z podmiotami powiązanymi, jak i niepowiązanymi.

Zdaniem MDDP zmiany w tym zakresie są bardzo restrykcyjne i nie odzwierciedlają specyfiki biznesu. Istnieją przedsiębiorstwa, które ponoszą wysokie koszty zakupu ww. usług i nie jest to związane z optymalizacją podatkową a regularną działalnością gospodarczą i specyfiką branży (np. wysokie koszty poręczeń w branży budowlanej i deweloperskiej).

 

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Renatą Dłuską     tel. + 48 322 68 80

Magdaleną Marciniak tel. + 48 22 322 68 84

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

 

Pliki do pobrania
lista aktualności