Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

30-05-2017
NOWY PROJEKT USTAWY O REIT-ach

W dniu 26 maja 2017 r. Ministerstwo Finansów opublikowało nowy projekt [Projekt] ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości (REIT). Według zapowiedzi Ministerstwa, ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przez „spółkę rynku wynajmu nieruchomości” ustawodawca rozumie spółkę akcyjną, której akcje dopuszczono do obrotu na rynku oficjalnych notowań, która spełnia m.in. poniższe warunki:

a.     ma siedzibę lub zarząd na terytorium Polski;

b.     posiada kapitał zakładowy nie mniejszy niż 50 mln zł;

c.      posiada nieruchomości, udziały lub akcje spółek zależnych oraz akcji innych spółek rynku wynajmu nieruchomości na poziomie nie niższym niż 70 proc. wartości bilansowej jej aktywów;

d.     uzyskuje co najmniej 80 proc. przychodów netto ze sprzedaży z najmu nieruchomości lub ich części, lub z odpłatnego zbycia nieruchomości, które były przeznaczone na wynajem przynajmniej przez rok, lub ich części, lub z tytułu udziałów w spółkach zależnych lub ze sprzedaży udziałów lub akcji tych spółek zależnych;

e.     uzyskuje przychody z najmu (bezpośrednio lub pośrednio przez spółki zależne) co najmniej trzech nieruchomości lub ich części;

f.      utrzymyuje wartość bilansową zobowiązań kredytowych lub pożyczkowych na poziomie nie wyższym niż 70 proc. wartości jej aktywów;

g.     corocznie wypłacać będzie dywidendę na poziomie nie niższym niż 90 proc. zysku za ostatni rok obrotowy (zamiast wypłaty zysku, walne zgromadzenie spółki może zdecydować o przeznaczeniu zysku na nabycie innych nieruchomości/ich części, lub udziałów/akcji innych spółek nieruchomościowych).

Projekt przewiduje szereg rozwiązań podatkowych, polegających m. in. na:

1.     Zwolnieniu z opodatkowania PIT/CITdochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach spółki rynku wynajmu nieruchomości otrzymywanych przez inwestorów ww. spółki.

2.     Zwolnieniu czasowemu z opodatkowania CITdochodów osiąganych przez spółki rynku wynajmu nieruchomości, pochodzących z:

a.  z wynajmu nieruchomości lub ich części,

b.  ze zbycia nieruchomości lub ich części,

c.  ze zbycia udziałów (akcji) spółek zależnych,

d.  z dywidend oraz innych przychodów z udziału w zyskach spółek zależnych,

– do czasu ich wydatkowania na określone w przepisach cele.

3.     Zwolnieniu z opodatkowania CITdochodów osiąganych przez spółki zależne spółek rynku wynajmu nieruchomości, pochodzących z:

a.  z wynajmu nieruchomości lub jej części,

b.  ze zbycia nieruchomości lub jej części

– w części odpowiadającej wartości, w jakiej nie później niż do upływu 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego wydatkowane zostaną na wypłatę dywidendy na rzecz spółki rynku wynajmu nieruchomości, lub nie później niż do upływu 24 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego wydatkowane zostaną na zakup albo wytworzenie nieruchomości lub ich części.

Odnośnie zwolnienia z opodatkowania CIT przewidzianego dla spółek rynku wynajmu nieruchomości, wskazać należy, że ma ono charakter czasowy (do momentu wydatkowania uzyskanych dochodów) oraz przysługuje ono w części, w jakiej dochody wskazane w pkt 2 zostaną przeznaczone i wydatkowane na wypłatę dywidendy lub wypłatę wynagrodzeń na rzecz osób wchodzących w skład organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych.

Ustawodawca przewidział również specjalną stawkę 8,5% CIT dla spółek rynku wynajmu nieruchomości dotyczącą dochodów wydatkowanych na cele o których mowa wyżej. Zaliczkę na podatek, bez wezwania, będzie należało wpłacić do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym spółka rynku wynajmu nieruchomości wydatkowała ten dochód na wskazane wyżej cele.

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Justyną Bauta - Szostak tel. + 48 22 322 68 88,

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pliki do pobrania
lista aktualności