Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

03-03-2017
REFORMA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Od 1 marca 2017r. działa Krajowa Administracja Skarbowa [KAS]. Zmodyfikowano  strukturę administracji skarbowej oraz zmieniono kompetencje i właściwość organów.

STRUKTURA KAS

è  Szef KAS

Na czele nowej organizacji  stoi Szef KAS, w którego zakresie działań jest m.in. prowadzenie postępowań dotyczących klauzuli unikania opodatkowania, wydawanie opinii zabezpieczających oraz sprawy związane z uprzednimi porozumieniami cenowymi.

è  Krajowa Informacja Skarbowa

Wydawaniem interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego zajmuje się obecnie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, a nie, jak dotychczas, dyrektorzy izb skarbowych w imieniu Ministra Finansów.

è  Izby administracji skarbowej

Izby skarbowe kontynuują działalność jako izby administracji skarbowej i zostały połączone z mającą siedzibę w tym samym województwie izbą celną.

Dyrektor izby administracji skarbowej będzie nadzorować zadania wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych i naczelnika urzędu celno-skarbowego.

è  Urzędy skarbowe

Naczelnicy urzędów skarbowych przejęli kompetencje obecnie funkcjonujących naczelników urzędów skarbowych i częściowo naczelników urzędów celnych. Ich zadania będą związane m.in. z poborem podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych (oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów).

 

è  Urzędy celno-skarbowe

W miejsce dotychczasowych urzędów kontroli skarbowej i urzędów celnych, powstały urzędy celno-skarbowe. Zlikwidowana została właściwość miejscowa naczelników urzędów, a zatem zniknie podporządkowanie terytorialne podatników do właściwych urzędów - naczelnik urzędu celno-skarbowego może przeprowadzać kontrole celno-skarbowe na całym terytorium RP. Do zadań naczelnika urzędu celno-skarbowego należą m.in. kontrola celno-skarbowa, ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów) czy obejmowanie towarów procedurami celnymi.

W konsekwencji powyższych zmian, zlikwidowane zostały funkcje: Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Szefa Służby Celnej, dyrektorów izb skarbowych, dyrektorów izb celnych, dyrektorów urzędów kontroli skarbowej i naczelników urzędów celnych.

WERYFIKACJA ROZLICZEŃ PODATKOWYCH – KONTROLA CELNO-SKARBOWA

Urzędnicy będą weryfikować rozliczenia podatników w ramach kontroli celno-skarbowej i, jak dotychczas, kontroli podatkowej – przestała funkcjonować instytucja  tzw. kontroli skarbowej.

Zasady prowadzenia kontroli podatkowej (a więc tej, w której rozliczenia podatkowe weryfikowane są przez naczelnika urzędu skarbowego) pozostają bez zmian.

Podstawowe zasady kontroli celno-skarbowej:

a) wszczynana bez uprzedniego zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia,

b) bez ograniczeń terytorialnych tj. naczelnik urzędu celno-skarbowego ma prawo kontrolowania podatników na terytorium całego kraju, w każdym istotnym dla kontroli miejscu,

c) kontrolujący mają szerokie uprawnienia dotyczące żądania danych od instytucji finansowych,

d) kontrolujący mają prawo żądania dokumentów za okresy nie objęte kontrolą, o ile nie nastąpiło jeszcze przedawnienia zobowiązania podatkowego,

e) kończy się wynikiem kontroli, do którego podatnik nie będzie miał prawa wnosić zastrzeżeń ani wyjaśnień,

f) po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz po doręczeniu wyniku kontroli podatnik będzie miał 14 dni (za każdym razem) na skorygowanie deklaracji.

Jeżeli kontrolowany po otrzymaniu wyniku kontroli nie złoży korekty deklaracji lub korekta ta nie obejmie wszystkich nieprawidłowości ujawnionych w toku kontroli, kontrola – najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od doręczenia wyniku kontroli – zostanie przekształcone w postępowanie podatkowe. Odwołanie od decyzji kończącej takie postępowanie rozpatrywał będzie ten sam organ, tj. naczelnik urzędu celno-skarbowego.

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Alicją Sarna tel. + 48 22 322 68 88

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pliki do pobrania
lista aktualności