Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

08-11-2016
OD 1 STYCZNIA 2017 R. MINIMALNA STAWKA GODZINOWA DLA UMÓW ZLECENIA I NIEKTÓRYCH UMÓW Z TZW. SAMOZATRUDNIONYMI

Od 1 stycznia 2017 r. umowy ze zleceniobiorcami oraz osobami tzw. samozatrudnionymi, w tym również umowy zawarte przed 2017 r., będą podlegać przepisom o minimalnej stawce godzinowej.

 

Przepisy będą stosowane do umów zlecenia i umów o świadczenie usług, gdy zlecającym pracę lub usługę jest przedsiębiorca lub inna jednostka organizacyjna, a umowa wykonywana jest przez:

-         osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej,

-         osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce albo w państwie niebędącym członkiem UE lub EOG, niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą umów ze zleceniobiorcami.

 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI STRON

 

·           ustalenie w umowie wysokości wynagrodzenia w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż minimalna stawka godzinowa (w 2017 r. – 13,00 zł),

 

·           określenie w umowie sposobu potwierdzenia liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług – w przypadku braku określenia w umowie, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przekłada informację o liczbie godzin w terminie poprzedzającym datę wypłaty wynagrodzenia,

 

·           wypłata wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej  w formie pieniężnej, co najmniej raz w miesiącu (umowy zawarte na czas dłuższy niż 1 miesiąc),

 

·           brak możliwości zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz brak możliwości przeniesienia prawa do wynagrodzenia na inną osobę,

 

·           przedsiębiorca/inna jednostka organizacyjna, na rzecz której jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, przechowuje dokumenty określające sposób potwierdzenia godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług – przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

 

Kontrola realizacji ww. obowiązków będzie dokonywana przez Państwową Inspekcję Pracy.

 

WYŁĄCZENIA

 

Nowe zasady nie mają zastosowania m.in. do umów zlecenia i umów o świadczenie usług, gdy o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi, i osobie tej przysługuje wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne.

 

KARY

 

Naruszenie obowiązku wypłaty wynagrodzenia z zachowaniem minimalnej stawki godzinowej podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

 

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Anną Misiak tel. + 48 22 320 48 73

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pliki do pobrania
lista aktualności