Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

03-11-2016
WYMIANA INFORMACJI MIĘDZY ZUS A URZĘDAMI SKARBOWYMI – PIERWSZY KROK DO WPROWADZENIA JEDNOLITEGO PODATKU?

21 października 2016 r. Senat przyjął zmiany do ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Nowe przepisy umożliwiają ZUS oraz Ministerstwu Finansów szeroką wymianę informacji o ubezpieczonych będących podatnikami oraz o płatnikach zaliczek i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wymiana informacji będzie następowała na żądanie uprawnionego organu.

 

Wymiana informacji ma na celu m.in. poprawę efektywności poboru należności podatkowych i składkowych.

 

Jednocześnie, nowe przepisy mogą stanowić pierwszy krok zmierzający do realizacji planu wprowadzenia jednolitego podatku, łączącego podatek PIT oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

 

 

Zakres danych przekazywanych przez ZUS do Ministra Finansów będzie obejmował m.in. informacje o ubezpieczonym, w tym o:

·         płatnikach składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

·         podstawie i wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

·         tytułach do podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym,

·         osobach zgłoszonych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego,

·         symbolu i wysokości świadczeń wypłacanych z ubezpieczeń społecznych,

·         wymiarze czasu pracy,

·         przekroczeniu rocznej podstawy emerytalno-rentowej.

 

Zakres danych przekazywanych przez Ministra Finansów będzie obejmował informacje o podatnikach i płatnikach, w tym m.in. w zakresie:

·         adresów zamieszkania albo siedziby, adresów korespondencji i adresów miejsc prowadzenia działalności gospodarczych,

·         kwot wykazanych w deklaracjach podatkowych, w tym kwot przychodów
z poszczególnych źródeł, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, odliczeń,

·         wyboru formy lub sposobu opodatkowania,

·         danych współmałżonka, 

·         danych wspólników spółek (stosownie do obowiązujących przepisów bycie wspólnikiem spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej lub jednoosobowej spółki z o.o., co do zasady, stanowi tytuł do podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i/lub zdrowotnym).

 

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Anną Misiak tel. + 48 22 320 48 73

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pliki do pobrania
lista aktualności