Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

19-10-2016
PROJEKT USTAWY O SPÓŁKACH RYNKU NIERUCHOMOŚCI

14 października 2016 r. opublikowany został projekt ustawy rynku wynajmu nieruchomości, który ma wprowadzić zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dla spółek działających w sektorze wynajmu nieruchomości.

 

Zwolnienie ma mieć zastosowanie do spółek akcyjnych z siedzibą w Polsce spełniających szereg warunków, m.in.:

 

·         kapitał zakładowy nie niższy niż 60 mln zł;

·         nie mniej niż 70% wartości bilansowej aktywów stanowią nieruchomości, udziały lub akcje spółek zależnych działających również w sektorze wynajmu nieruchomości;

·         nie mniej niż 70% przychodów netto ze sprzedaży pochodzi z wynajmu nieruchomości lub ich części lub z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części;

·         wartość bilansowa zobowiązań nie przekracza 70% wartości bilansowej aktywów;

·         nie mniej niż 90% zyskupochodzącego z wynajmu nieruchomości, zbycia nieruchomości lub ich części lub dywidend wypłacanych przez spółki zależne jest wypłacane akcjonariuszom;

·         alternatywnie zysk może być przeznaczony na nabycie innych nieruchomości, udziałów lub akcji stanowiących nie mniej niż 95% udziału w kapitale zakładowym spółki, w której min. 70% wartości bilansowej aktywów stanowią nieruchomości;

·         przychody z wynajmu nieruchomości lub ich części są uzyskiwane z wynajmu co najmniej trzech nieruchomości lub ich części.

 

Zwolnione będą mogły być również dochody spółek zależnych przy spełnieniu określonych warunków.

 

Wątpliwości budzi definicja nieruchomości, zgodnie z którą nieruchomościami są wyłącznie budynki trwale związane z gruntem lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności, z wyłączeniem budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych.

 

 

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia będzie równieżzłożenie zawiadomienia o wyborze tego zwolnienia do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

 

W praktyce wejście w życie ustawy oznaczałoby likwidację podwójnego opodatkowania dochodów z wynajmu. Podobnie rozwiązanie funkcjonuje już w wielu państwach członkowskich UE jako tzw. REITs (Real Estate Investment Trusts).

Skorzystanie ze zwolnienia może wymagać wdrożenia rozwiązań mających na celu spełnienie warunków ustawowych, np. podwyższeniem kapitału zakładowego. Działania takie wymagać będą profesjonalnego wsparcia od strony prawnej, podatkowej i księgowej.

Projekt jest na etapie konsultacji społecznych, można zgłaszać uwagi do projektu.

Planowaną datą wejścia w życie ustawy jest 1 stycznia 2017 r.

 

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Juastyna Bauta-Szostak tel. + 48 22 322 68 88

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pliki do pobrania
lista aktualności