Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

10-08-2016
ODDELEGOWANIA MIĘDZYNARODOWE – NOWE OBOWIĄZKI DLA ZAGRANICZNYCH PRACODAWCÓW

18 czerwca 2016 r. weszła w życie Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług [Ustawa].

 

Ustawa wprowadza nowe obowiązki m.in. dla zagranicznych pracodawców, oddelegowujących pracowników do realizacji umowy o świadczenie usług w Polsce, pracy w oddziale lub w innym podmiocie powiązanym w Polsce. Zakres ustawy obejmuje również pracowników oddelegowanych przez agencje pracy tymczasowej.

 

I.            Obowiązki zagranicznych pracodawców w związku z oddelegowaniem

 

1.       złożenie Państwowej Inspekcji Pracy [PIP] szczegółowego oświadczenia
o pracodawcy i pracownikach oddelegowanych do pracy w Polsce – najpóźniej do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi,

2.       zgłaszanie do PIP zmian niektórych danych zawartych w wyżej wskazanym oświadczeniu – w terminie 7 dni roboczych od dnia powstania zmiany,

3.       wyznaczenie osoby przebywającej w Polsce do pełnienia roli pośrednika pomiędzy pracodawcą a PIP,

4.       przechowywanie w Polsce kopii umów o pracę oraz innych dokumentów pracowniczych wskazanych w Ustawie,

5.       udostępnianie na wniosek PIP dokumentacji pracowniczej wraz z tłumaczeniem na język polski w terminie 5 dni od otrzymania wniosku.

 

W przypadku delegowania pracowników trwającego w dniu 18 czerwca 2016 r., pracodawca zagraniczny zobowiązany jest do złożenia wymaganego oświadczenia w terminiedo 18 września 2016 r.

 

II.          Kary finansowe

 

Niedopełnienie obowiązków wynikających z Ustawy zagrożone jest karą grzywny za wykroczenia – od 1 000 PLN do 30 000 PLN.

 

III.    Inne  zagadnienia regulowane Ustawą

 

Ustawa reguluje również następujące zagadnienia związane z międzynarodowymi oddelegowaniami pracowniczymi:

·         warunki zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium Polski,

·         odpowiedzialność solidarna z tytułu zaległego wynagrodzenia, ponoszona przez pracodawcę oraz podmiot polski, powierzający wykonanie prac budowlanych,

·         uprawnienia PIP w związku z delegowaniem,

·         zasady egzekucji kar pieniężnych nałożonych za granicą.

 

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Anną Misiak tel. + 48 22 320 68 88

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pliki do pobrania
lista aktualności