Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

01-12-2017
OD 2018 R. WAŻNE ZMIANY W PIT DOTYCZĄCE MENEDŻERÓW, PRACOWNIKÓW ORAZ WSPÓŁPRACOWNIKÓW

Zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT od stycznia 2018 roku wchodzą w życie m.in. następujące zmiany:

 

1.    50% koszty uzyskania przychodów

 

Wzrośnie limit 50% kosztów uzyskania przychodów z 42.764 zł do 85.528 zł.

 

Wprowadzono enumeratywne wyliczenie przychodów, do których mogą znaleźć zastosowanie 50% koszty:

 

(1)   przychody z działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;

(2)       przychody z działalności badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;

(3)   przychody z działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury;

(4)   w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;

(5)       publicystycznej.

 

2.    Nabycie/objęcie akcji w ramach programów motywacyjnych

 

Dochody uzyskane w ramach programów motywacyjnych w związku z objęciem/nabyciem akcji na warunkach preferencyjnych będą opodatkowane dopiero w momencie zbycia akcji, tak jak dochody z kapitałów pieniężnych podlegające opodatkowaniu według stawki 19% PIT, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

a) podatnik nabywa/obejmuje akcje spółki akcyjnej z siedzibą na terytorium państwa, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania,

b) akcje są nabywane/obejmowane w ramach programu spełniającego definicję programu motywacyjnego, zawartą w ustawie o PIT,

c) program został utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia:

                    i.      spółki akcyjnej, dla osób uzyskujących od niej świadczenia i inne należności z tytułów umowy pracy, członkostwa w zarządzie/rady nadzorczej, umów cywilnoprawnych opodatkowanych jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, lub

                   ii.      spółki akcyjnej, będącej jednostką dominującą w rozumieniu ustawy o rachunkowości wobec spółki, od której osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania uzyskują świadczenia i inne należności wskazane w pkt i. powyżej.

 

3.    Dochody z kontraktów terminowych i innych pochodnych instrumentów finansowych

 

Dochody z realizacji praw z papierów wartościowych lub z pochodnych instrumentów finansowych uzyskanych w następstwie objęcia lub nabycia tych praw jako świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie, będą zaliczane do tego źródła przychodów, w ramach którego to świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie zostało uzyskane – w tym do przychodów ze stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście oraz z tzw. innych źródeł.

W praktyce, może to oznaczać podatek do 32% oraz składki ZUS.

W przypadku realizacji prawa z pochodnych instrumentów lub papierów wartościowych możliwe będzie zaliczenie do kosztów podatkowych równowartości przychodu opodatkowanego w związku z otrzymaniem tych praw.

 

4.    Wyższe limity zwolnień podatkowych

 

Podwyższone zostaną limity niektórych zwolnień podatkowych, w tym m.in. w zakresie:

·         świadczeń rzeczowych i pieniężnych ze środków ZFŚS – z 380 zł do 1.000 zł,

·         zapomóg z tytułu indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci finansowanych m.in. z ZFŚS - bez limitu, finansowanych z innych źródeł – z 2.280 zł do 6.000 zł,

·         dopłat do wypoczynku dzieci pracowników (ze środków innych niż fundusz socjalny, ZFŚS)– z 760 zł do 2.000 zł;

·         wygranych w konkursach i grach oraz nagród związanych ze sprzedażą premiową –z 760 zł do 2.000 zł.

 

5.    Zmiana kwoty wolnej od podatku

 

Od 2018 r. kwota zmniejszająca podatek wyniesie:

·         1.440 zł – dla podstawy opodatkowania nieprzekraczającej 8.000 zł;

·         1.440 zł pomniejszone o kwotę wyliczoną wg wzoru: 883,98 zł x (podstawa opodatkowania-8.000 zł)/5.000 zł dla podstawy opodatkowania w przedziale 8.000,01 – 13.000 zł;

·         556,02 zł – dla podstawy opodatkowania w przedziale 13.000,01 zł – 85.528 zł;

·         556,02 zł pomniejszone o kwotę wyliczoną według wzoru: 556,02 zł x (podstawa opodatkowania-85.528 zł)/41.472 zł dla podstawy opodatkowania w przedziale 85.528,01 – 127.000 zł;

·         0 zł – dla podstawy opodatkowania wyższej niż 127.000 zł.

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z Anną Misiak , tel. + 48 22 322 68 88 lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pliki do pobrania
lista aktualności