Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

05-12-2017
CIT 2018 - najważniejsze zmiany

2018 r. przyniesie podatnikom CIT wiele rewolucyjnych zmian, w tym również nowych możliwości. Najważniejsze to:

 

1.    Limit dla kosztów usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych

 

Limit tych wydatków stanowiących koszt uzyskania przychodów dla celów CIT, jeżeli przekroczy 3 mln zł rocznie, został wskazany na 5% EBITDA (podatkowej). Ograniczenie dotyczy kosztów z tytułu:

i.      usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze;

ii.     wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw autorskich, licencji, praw własności przemysłowych, know-how.

jeżeli usługi świadczone są na rzecz podatnika przez podmioty powiązane.

 

2.    Limit dla kosztów finansowania dłużnego

 

Ograniczenie obejme wszelkiego rodzaju finansowanie dłużne, w tym udzielone przez podmioty niepowiązane. Nadwyżka kosztów finansowania dłużnego (różnica między kosztami uzyskania środków finansowych a przychodami o charakterze odsetkowym) będzie stanowić koszt uzyskania przychodu, jeżeli przekroczy 3 mln zł rocznie, do 30% EBITDA.

 

3.    Źródła przychodów w CIT

 

Podatnicy CIT będą musieli ustalić i opodatkować odrębnie dochody z zysków kapitałowych oraz odrębniez innych źródeł. Strata powstała w jednym ze źródeł, nie będzie mogła być łączona (kompensowana) z dochodem w drugim źródle.

 

4.    Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych

 

Niektóre nieruchomości, m.in. biurowce i obiekty handlowe, będą opodatkowane nowym podatkiem w wysokości 0,42% rocznie od ich wartości początkowej przekraczającej 10 mln zł. Podatek nie będzie należny, gdy jego wysokość będzie mniejsza niż CIT wyliczony według zasad ogólnych.

 

5.    Zmiana zwolnienia dla dywidend

 

Zakres zwolnienia partycypacyjnego ma być ograniczony do dywidend i innych wypłat z zysku osób prawnych. Zwolnienie nie będzie dotyczyć  m.in.  umorzeń udziałów (akcji) lub likwidacji spółek.

 

6.    Ograniczenia dotyczące amortyzacji watości niematerialnych i prawnych oraz licencji

 

Podatnicy dokonujący odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych (WNiP), nie będą mogli zaliczyć ich do kosztów uzyskania przychodu, jeżeli wartości te były wcześniej przez podatnika lubspółkę niebędącą osobą prawną, której jest wspólnikiem zbyte w jakiejkolwiek formie. Wyłączeniu podlegać będzie wartość odpisów przekraczająca wartość przychodu ze zbycia tych WNiP przez podatnika.

Na analogicznych zasadach, nie będą również kosztem opłaty licencyjne z tytułu korzystania z WNiP jeżeli dotyczą wartości, które były uprzednio zbyte przez tego podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, której jest wspólnikiem.

 

7.    Zmiany dla podatkowych grup kapitałowych (PGK)

 

Nowe regulacje przewidują złagodzenie wymogów w zakresie wysokości przeciętnego kapitału zakładowego koniecznego dla utworzenie PGK - 500 tys. zł zamiast dotychczasowego 1 mln zł.

Wyłączono z możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów darowizny pomiędzy uczestnikami PGK.

Wprowadzano obowiązek dokonania przez każdy podmiot odrębnie wstecznej korekty rozliczeń w razie utraty statusu PGK.

 

8.    Zmiany w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC)

 

Znowelizowane przepisy przewidują zmianę kryteriów i limitów związanych z zastosowaniem przepisów o CFC. Więcej informacji w tym zakresie przekażemy w kolejnych tax alertach MDDP.

 

9.    Wzrost odpisów z tytułu ulgi na badania i rozwój

 

Zwiększono do 100% możliwość odliczenia kosztów kwalifikowanych ponoszonych na działania innowacyjne.

Podmioty osiadające specjalny status Centrum Badawczo-Rozwojowego odliczą 150% wydatków kwalifikowanych.

Z ulgi będą mogły kosztystać również podmioty działające w strefach ekonomicznych.

Szczegóły przedstawialiśmy w poprzednich tax alertach.

 

 

*****

 

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Moniką Martą Dziedzic                                    Justyną Bauta-Szostak

                                      justyna.bauta-szostak@mddp.pl

tel. + 48 22 322 68 88                                   tel. + 48 22 322 68 88

 

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pliki do pobrania
lista aktualności