Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Od początku 2019 r. dokonano rewolucyjnych zmian w sposobie rozliczeń podatku u źródła (tzw. witholding tax, WHT) w Polsce. Dotychczasowy reżim (ang. relief at source), polegający na opodatkowaniu wypłacanych należności w sposób preferencyjny (tj. z uwzględnieniem zwolnienia lub stawek obniżonych, o ile przewiduje to zawarta umowa bilateralna lub przepisy dyrektyw unijnych), został zastąpiony procedurą zwrotu podatku (ang. tax refund), która polega na nałożeniu obowiązku poboru WHT zgodnie ze stawką krajową (19%, 20%) już w momencie wypłaty należności, a następnie wszczęciu procedury zwrotu na wniosek podatnika, lub, w  określonych przypadkach, płatnika. Pozostanie przy dotychczasowej procedurze relief at source  możliwe jest o ile suma płatności z różnych źródeł (w tym należności z tytułu świadczonych usług niematerialnych np. zarządczych) uiszczonych na rzecz jednego odbiorcy nie przekroczy 2 mln złotych w roku podatkowym (ok. 460 tys. euro). Procedura zwrotu będzie zatem stanowiła główną zasadę rozliczeń, która znajdzie zastosowanie do większości płatności.


Czas na rozpatrzenie wniosku (i tym samym zwrot podatku) przez organy podatkowe wynosi, co do zasady, 6 miesięcy (okres ten może zostać dodatkowo wydłużony). W związku z powyższym, nowe przepisy mogą w sposób znaczący obniżyć płynność finansową  przedsiębiorców lub, w najgorszych razie, nawet uniemożliwić stosowanie stawek obniżonych (gdy zastosowanie procedury zwrotu – w drodze wyjątku – nie będzie możliwe).


Co równie istotne, nowe regulacje nakładają dodatkowy obowiązek dochowania należytej staranności, który dotyczy wszystkich rodzajów płatności, w tym również tych, które znajdują się poniżej ustawowego progu 2 milionów złotych.


Nowelizacja ustawy weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. jednakże zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym jej stosowanie w przypadku większości płatności, z państwami, z którymi Polska ma zawartą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, zostało odroczone do 1 stycznia 2020 r.


Ze względu na fakt, że nowe przepisy zawierają wiele niejasnych pojęć  (jak np. należyta staranność, rzeczywista działalność gospodarcza, rzeczywisty odbiorca.), są w praktyce trudne do zastosowania oraz powszechnie krytykowane przez przedsiębiorców, Ministerstwo Finansów przygotowuje obecnie projekt oficjalnych objaśnień do nowych przepisów (zgodnie z zapowiedziami ma on zostać opublikowany jeszcze w maju). Przed wydaniem ostatecznej, wiążącej wersji dokumentu, mają zostać przeprowadzone konsultacje społeczne.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.