Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

15-06-2012
MDDP Businness Consulting zakończyło projekt wdrożenia systemu Oracle HFM w Grupie Kapitałowej Polpharma

MDDP Business Consulting zakończyło właśnie prace związane z wdrożeniem systemu Oracle HFM w Grupie Kapitałowej Polpharma. Celem projektu było stworzenie jednolitej platformy raportowania zarządczego i statutowego w Grupie Kapitałowej. Była to odpowiedź na wzrost potrzeb informacyjnych najwyższego kierownictwa będący wynikiem dynamicznego rozwoju spółki; rozszerzenie Grupy Kapitałowej w wyniku przejęcia kontroli na firmami farmaceutycznymi w Rosji, Kazachstanie, Turcji czy Hiszpanii wymusiło wprowadzenie zmian w procesie okresowego raportowania i kontroli wyników.
Cały projekt trwał niespełna pół roku, przy czym pierwsze 10 tygodni poświęcone zostało na opracowanie jednolitej koncepcji raportowania spełniającej wymogi sprawozdawczości obligatoryjnej i zarządczej. W tym czasie przyjęty został grupowy plan kont, stanowiący fundament podstawowych sprawozdań finansowych. W kolejnym kroku stworzony został jednolity szablon pakietu sprawozdawczego gwarantujący zbieranie informacji umożliwiającej spełnienie wymogów narzucanych przez Ustawę o Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz odbiorców wewnętrznych. Istotnym elementem pakietu sprawozdawczego są wbudowane reguły kontrolne wymuszające spójność wewnętrzną informacji przekazywanych przez poszczególne spółki. Unikalną cechą zastosowanego podejścia jest wykorzystanie MS Excel jako podstawowego środowiska pracy użytkowników odpowiedzialnych za dostarczenie lokalnych pakietów poszczególnych spółek. Pakiet sprawozdawczy został zbudowany w postaci skoroszytu Excel w pełni zintegrowanego z systemem Oracle HFM. Za pomocą dedykowanego paska narzędzi użytkownicy mają możliwość zapisania danych bezpośrednio do systemu, jak również pobranie do pakietu bilansów otwarcia czy danych za okresy porównawcze.
Wykorzystanie systemu było możliwe niespełna po dwóch miesiącach od rozpoczęcia prac wdrożeniowych. Robocza wersja systemu umożliwiła wygenerowanie pustych pakietów lokalnych za miesiąc luty, które po wypełnieniu przez spółki w trybie off-line zostały wczytane do systemu przez Zespół Kontrolingu Grupy. Reguły obliczeniowe systemu umożliwiły przeliczenia danych w walutach obcych do waluty grupy oraz wygenerowanie raportów zbiorczych; wprowadzenie korekt i przygotowanie sprawozdania z przepływów pieniężnych odbyło się tym razem jeszcze poza systemem. Równolegle przeprowadzone zostało uzgodnienie sald i obrotów wewnątrzgrupowych w celu weryfikacji wzajemnej zgodności informacji dostarczonych przez poszczególne spółki. W kolejnym miesiącu zakres wykorzystania systemu znacząco się zwiększył – wybrane spółki wprowadziły swoje pakiety lokalne bezpośrednio do systemu, większość spółek nadal pracowała off-line wypełniając i przesyłając pakiety w postaci pliku XLS. Pełne, produkcyjne wykorzystanie systemu z zastosowaniem docelowego trybu pracy przez wszystkie spółki zależne nastąpiło na początku maja przy okazji konsolidacji wyników za kwiecień. Proces realizowany był wyłącznie za pomocą nowego rozwiązania, bez wspierania się pomocniczymi plikami czy modelami Excel używanymi do tej pory. 

lista aktualności