Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

05-11-2012
Jak rozliczyć dywidendy?

Czytelnik pyta także, jak wykazać w deklaracji PIT dochody ze spółki brytyjskiej?

 

Osoby będące polskimi rezydentami dla celów podatkowych (tj. co do zasady takie, których miejsce zamieszkania znajduje się w Polsce) zobowiązane są co do zasady zadeklarować do opodatkowania polskim podatkiem dochodowym w Polsce wszystkie osiągane przychody (dochody), niezależnie od źródła ich osiągania. Obowiązek ten dotyczy również dywidend otrzymywanych od podmiotów zagranicznych (w przypadku Czytelnika – od spółki kapitałowej z siedzibą w Wielkiej Brytanii), które podlegają opodatkowaniu 19-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym w Polsce (bez możliwości potrącenia kosztów podatkowych). Przychód z tytułu dywidendy od spółki zagranicznej wykazuje się w rocznym zeznaniu podatkowym (tj. w zależności od tego, jakie inne przychody Czytelnik osiąga na terytorium Polski, będzie to formularz PIT-36, PIT-38, PIT-36L lub PIT-39). Możliwe, że dywidenda wypłacana przez spółkę zagraniczną podlegać będzie również opodatkowaniu tzw. podatkiem u źródła (przy czym dywidendy wypłacane przez spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii z reguły są zwolnione z tego podatku na podstawie wewnętrznych przepisów podatkowych tego państwa; jeśli zwolnienie to nie będzie miało zastosowania, podatek u źródła nie może przekroczyć 10 proc. kwoty dywidendy brutto, zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską i Wielką Brytanią). Jeśli podatek ten zostałby pobrany, Czytelnik będzie miał możliwość odliczenia tego podatku od podatku do zapłaty w Polsce (kwotę zapłaconego podatku u źródła należy wówczas po przeliczeniu na PLN wykazać w odpowiednich pozycjach ww. rocznych formularzy). Należy pamiętać, że spółka wypłaci Czytelnikowi dywidendę z zysków tej spółki po opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Wielkiej Brytanii (wartość dywidendy nie obniży dochodu spółki zagranicznej do opodatkowania) – a zatem w praktyce zyski osiągnięte przez spółkę zagraniczną (a wypłacone Czytelnikowi) podlegać będą dwukrotnemu opodatkowaniu.

Jeśli Czytelnik otrzymywał będzie natomiast wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę od spółki zagranicznej z siedzibą w Wielkiej Brytanii, wynagrodzenie takie podlega opodatkowaniu co do zasady w Polsce; jeśli jednak praca jest wykonywana na terytorium Wielkiej Brytanii, państwo to ma również prawo opodatkować wypłacane wynagrodzenie (zgodnie z obowiązującymi w Wielkiej Brytanii przepisami wewnętrznymi). Fakt opodatkowania wynagrodzenia za granicą oznaczać będzie jednocześnie, że będzie ono zwolnione z opodatkowania w Polsce (zgodnie z przepisami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Wielka Brytanią). Przy czym wynagrodzenie to może wpłynąć na stawkę podatku w Polsce, jeśli Czytelnik osiągać będzie w Polsce również inne dochody (przychody) opodatkowane wg skali podatkowej – tzw. metoda zwolnienia z progresją. Do rocznego zeznania podatkowego należy wówczas złożyć załącznik PIT/ZG, w którym Czytelnik wykaże wysokość przychodów i podatku zapłaconego w Wielkiej Brytanii.

Podstawa prawna

Ustawa z 19 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). 

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna/Anna Pikulska

lista aktualności