Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

16-04-2012
Polska spółka nie zawsze pobierze podatek u źródła

Wypłata wynagrodzenia z tytułu odsetek lub należności licencyjnych na rzecz uprawnionego właściciela może korzystać z obniżonej stawki lub całkowitego zwolnienia z CIT

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o CIT osiągane przez podatników niebędących polskimi rezydentami podatkowymi dochody z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) podlegają w Polsce opodatkowaniu 20-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym (tzw. podatek u źródła).

Podmiot dokonujący wypłaty odsetek oraz tzw. należności licencyjnych zdefiniowanych w ustawie o CIT pełni obowiązki płatnika podatku. Jest zatem zobowiązany, w dniu wypłaty, do pobrania 20-proc. podatku oraz w terminie do 7. dnia następnego miesiąca do wpłaty pobranego podatku na rachunek urzędu skarbowego. Na podmiocie tym spoczywają też określone w ustawie o CIT obowiązki informacyjne (tj. obowiązek złożenia formularzy IFT 2/2R oraz CIT-10Z).

Terminy potrąceń

Z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa płatnikom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 0,3 proc. kwoty tych podatków.

Przepisy nie przewidują terminu, w którym wynagrodzenie płatnika powinno być przez niego pobrane – płatnik może zatem potrącać wynagrodzenie od każdej dokonywanej wypłaty odsetek/należności licencyjnych, jak również raz na miesiąc (od wypłat dokonanych w danym miesiącu), raz na kwartał lub nawet raz na rok. Stanowisko takie jest też prezentowane przez sądy administracyjne (np. WSA w Warszawie w wyroku z 20 kwietnia 2011 r., sygn. akt III SA.Wa 1692/10), jak również organy podatkowe (np. pismo Ministerstwa Finansów z 26 marca 1998 r., nr RS-7250-487/OP/O/98/ZB; interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 listopada 2008 r., nr IPPB5/423-11/08-4/DG).

Informację o potrąconym przez płatnika wynagrodzeniu należy umieścić w formularzu CIT-10Z – w części D.2 (rubryka: „kwota wynagrodzenia” - pobranego w poszczególnych miesiącach). W formularzu podaje się kwoty odsetek/należności licencyjnych wypłacone w poszczególnych miesiącach (podatek u źródła pobierany jest w dniu wypłaty). Oznacza to, że w sytuacji gdy odsetki/należności licencyjne należne za np. grudzień 2011 r. zostaną wypłacone w styczniu 2012 r., to podatek u źródła od tych odsetek będzie wykazany w styczniu 2012 r. (tj. w CIT-10Z składanym za 2012 rok.).

Otrzymane wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji płatnika przez podatników CIT podlega opodatkowaniu 19-proc. podatkiem.

Przepisy wspólnotowe

Wynagrodzenie otrzymywane przez zagranicznych podatników od polskich podmiotów podlega jednak zasadniczo również opodatkowaniu w państwie rezydencji podmiotu otrzymującego odsetki/należności licencyjne. W celu eliminacji podwójnego opodatkowania wynagrodzenia (tj. w państwie źródła oraz w państwie rezydencji odbiorcy odsetek/należności licencyjnych) uchwalona została dyrektywa Rady 2003/49/WE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich, dalej: dyrektywa.

Zgodnie z jej przepisami odsetki lub należności licencyjne powstające w państwie członkowskim (np. w Polsce) są zwolnione z podatków nałożonych na te płatności w tym kraju przez potrącenie u źródła, jeśli spełnione będą warunki wskazane w dyrektywie, przy czym pełne zwolnienie z podatku u źródła w Polsce będzie możliwe od 1 lipca 2013 r. (obecnie obowiązuje stawka 5 proc.).

Można zapłacić mniej

Zwolnienie z podatku u źródła na podstawie ustawy o CIT (lub preferencyjna stawka) ma zastosowanie, jeśli odsetki/należności licencyjne wypłacane są przez spółkę z siedzibą w Polsce (lub pod pewnymi warunkami położony na terytorium Polski zakład spółki z UE) oraz jeżeli spełnione są następujące warunki:

1. uzyskującym odsetki/należności licencyjne jest spółka podlegająca w innym niż Polska państwie UE, EOG lub Szwajcarii opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania oraz

2. spółka wypłacająca odsetki/należności licencyjne posiada minimum 25 proc. udziałów/akcji w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1 (otrzymującej odsetki/należności licencyjne); albo

3. spółka, o której mowa w pkt 1 (otrzymująca odsetki/należności licencyjne), posiada minimum 25 proc. udziałów/akcji w kapitale spółki wypłacającej odsetki/należności licencyjne, albo

4. spółka podlegająca w państwie UE, EOG lub Szwajcarii opodatkowaniu od całości swoich dochodów posiada co najmniej 25 proc. udziałów/akcji w kapitale spółki wypłacającej oraz w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1 (tj. otrzymującej odsetki/należności licencyjne), oraz

5. minimalny 25-proc. udział w kapitale jest posiadany bezpośrednio i nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata – przy czym warunek ten nie musi być spełniony w momencie wypłaty odsetek/należności licencyjnych, oraz

6. posiadanie udziałów/akcji wynika z tytułu własności, oraz

7. spółka, o której mowa w pkt 1 (tj. spółka otrzymująca wynagrodzenie) nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania, oraz

8. spółka wypłacająca odsetki/należności licencyjne posiada certyfikat rezydencji odbiorcy oraz pisemne oświadczenie, że w stosunku do należności spełnione są warunki, o których mowa odpowiednio w art. 21 ust. 3a i 3c ustawy o CIT (tj. w szczególności, że odbiorca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w pkt 7 wyżej).

Literalne brzmienie przepisów ustawy o CIT wskazuje, że oświadczenie wymagane jest jedynie w celu skorzystania ze zwolnienia z podatku u źródła. Oznacza to, że do 30 czerwca 2013 r. oświadczenie zagranicznego kontrahenta nie powinno być wymagane.

Ponadto zwolnienie z podatku u źródła stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż Polska, w którym podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód został uzyskany.

Zgodnie z dyrektywą skorzystanie ze zwolnienia jest możliwe, pod warunkiem że odbiorca będzie tzw. osobą uprawnioną (tzw. beneficial owner) do tych należności, tj. gdy otrzymuje te płatności dla własnej korzyści, a jednocześnie nie występuje jako pośrednik, taki jak przedstawiciel, powiernik lub upoważniony sygnatariusz, na rzecz innych osób.

Inne warunki traktatów

Jeśli warunki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia na podstawie dyrektywy nie będą dotrzymane, należy zweryfikować postanowienia podpisanych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (które wzorowane są co do zasady na tzw. konwencji modelowej OECD).

Większość umów o unikaniu podwójnego opodatkowania przyznaje prawo do opodatkowania odsetek/należności licencyjnych obu umawiającym się państwom, przy czym umowy wprowadzają z reguły obniżoną stawkę podatku u źródła (w stosunku do 20-proc. stawki obowiązującej na podstawie ustawy o CIT); z reguły stawka podatku u źródła od odsetek lub należności licencyjnych na podstawie umowy wynosi 5 – 10 proc., a podatek ten może być odliczony od podatku do zapłaty w państwie rezydencji odbiorcy. Możliwe jest też całkowite zwolnienie z podatku u źródła w Polsce (najczęściej dotyczy ono odsetek wypłacanych na rzecz określonych podmiotów, np. odsetek należnych rządowi, jednostce terytorialnej, władzom lokalnym, bankowi centralnemu np. w umowach z Chinami, Cyprem).

Tak jak dyrektywa, również większość polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawiera zastrzeżenie, że zastosowanie zwolnienia lub obniżonej stawki podatku u źródła jest możliwe, pod warunkiem że odbiorca wynagrodzenia może być uznany za tzw. uprawnionego właściciela (beneficial owner), przy czym z reguły umowy nie precyzują, jak należy rozumieć to określenie. W uproszczeniu przyjąć można, że uprawniony właściciel powinien mieć prawo do dysponowania wynagrodzeniem (z tytułu odsetek/należności licencyjnych) tak jak właściciel. Jeśli podmiot otrzymujący wynagrodzenie pełni jedynie funkcję pośrednika, prawo do zastosowania obniżonej stawki podatku u źródła (lub zwolnienia) nie przysługuje. W praktyce z uwagi na brak definicji precyzyjne wskazanie, kto jest lub nie jest uprawnionym właścicielem, może być trudne. Nie jest również jasne, czy warunek ten obowiązuje również w tych umowach, których przepisy wprost nie odwołują się do określenia „beneficial owner” (stanowisko takie przedstawił np. WSA w Lublinie w wyroku z 18 lutego 2011 r., sygn. akt I SA/Lu 736/10). Przeciwne (naszym zdaniem prawidłowe) stanowisko zaprezentował np. NSA w wyroku z 7 grudnia 2010 r. (sygn. akt II FSK 1277/09).

Każda płatność wymaga odrębnej analizy przepisów właściwej umowy. Płatnik dokonujący wypłaty odsetek/należności licencyjnych uprawniony jest do zastosowania przepisów danej umowy i niepobrania podatku u źródła (lub zastosowania stawki obniżonej) pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji odbiorcy wynagrodzenia.

Ważne

Płatnik dokonuje poboru podatku w dniu wypłaty odsetek lub należności licencyjnych

 

Podstawa prawna

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Dyrektywa Rady 2003/49/WE z 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich (Dz.U. UE L.03.157.49).

 

Źródło: Dziennika Gazeta Prawna/ Anna Pikulska, Katarzyna Trzaska

lista aktualności