Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

21-04-2012
Na jakie różnice w umowach dwustronnych warto zwracać uwagę

W przypadku wypłat odsetek lub należności licencyjnych na rzecz podmiotów zagranicznych niezwykle ważna jest analiza konkretnych postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Na co zwracać szczególną uwagę?

W tego typu umowach może się okazać, że ta sama płatność dokonywana na rzecz dwóch podmiotów mających siedzibę w dwóch różnych państwach podlegać będzie odmiennym zasadom.

Dobrym przykładem są tu opłaty z tytułu użytkowania oprogramowania komputerowego. Zgodnie z umową między Polską i Kazachstanem wypłata należności licencyjnych podlega opodatkowaniu 10-proc. podatkiem u źródła, przy czym określenie należności licencyjne obejmuje „należności uzyskiwane z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania każdego prawa autorskiego do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z programami komputerowymi”. Podobnie w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanej z Portugalią.

Odmienne zasady będą miały zastosowanie w sytuacji, gdy wypłata takiego samego wynagrodzenia dokonywana będzie na rzecz podmiotu z siedzibą w USA lub Holandii. Definicja należności licencyjnych zawarta w tych umowach (np. w art. 12 ust. 4 umowy między Polską i Holandią) nie wymienia w definicji należności licencyjnych wynagrodzenia wypłacanego za prawo do korzystania z oprogramowania komputerowego (definicja odnosi się jedynie do praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego). Również przepisy prawa obowiązujące w Polsce (tj. art. 1 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.) wyraźnie odróżniają prawa do dzieła literackiego oraz prawa do programów komputerowych. Co więcej, art. 74 ust. 1 ustawy o prawie autorskim wskazuje, że programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie – co wyraźnie wskazuje, że ustawa o prawie autorskim odróżnia utwór literacki oraz program komputerowy (w przeciwnym wypadku, tj. gdyby oba te pojęcia były tożsame – wskazanie, że program komputerowy jest chroniony tak jak utwór literacki, byłoby zbędne). Należy zatem uznać, że definicja należności licencyjnych w tych umowach nie obejmuje opłat z tytułu użytkowania programów komputerowych, a zatem opłaty takie jako zyski przedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu tylko w państwie rezydencji odbiorcy wynagrodzenia (tj. tylko w USA lub Holandii). Stanowisko takie jest też prezentowane w orzecznictwie sądowym (np. wyrok NSA z 14 stycznia 2011 r., sygn. akt II FSK 1550/09, wyrok NSA z 6 czerwca 2010 r., sygn. akt II FSK 901/09).

Ważna jest zatem nie tylko każdorazowa weryfikacja stawki podatku u źródła na podstawie konkretnej umowy, lecz również samego zakresu pojęcia odsetek/należności licencyjnych.

 

Źródło:Dziennik Gazeta Prawna/Monika Marta Dziedzic

lista aktualności