Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

30-04-2012
Jakie warunki są konieczne do skorzystania ze zwolnienia

Opodatkowanie łączenia spółek na gruncie ustawy o CIT nie jest jednoznaczne. Kiedy i po spełnieniu jakich warunków można skorzystać ze zwolnienia z CIT?

 

Dopiero z brzmienia art. 10 ust. 2 tej ustawy można wywnioskować, że ewentualny dochód spółki przejmującej powstały w związku z połączeniem jest uznawany za dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Opodatkowanie potencjalnego dochodu powinno zatem kształtować się podobnie do opodatkowania dywidendy. Brzmienie ustawy o CIT wskazuje bowiem, że dochód ten stanowić będzie dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Jeżeli połączenie nie będzie dokonywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, zarówno spółka przejmująca oraz wspólnicy spółki przejmowanej będą podlegali opodatkowaniu. W przypadku spółki przejmującej opodatkowana będzie różnica między wartością przejętego majątku a wartością nominalną udziałów wydanych w zamian.

Należy pamiętać, że z wieloma państwami członkowskimi UE/EOG Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, przewidujące możliwość obniżenia albo nawet zwolnienia od opodatkowania. Co więcej, dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych „wypłacane” pomiędzy spółkami w ramach UE/EOG mogą być zwolnione od podatku w Polsce. Podstawowym warunkiem jest posiadanie bezpośrednio, nieprzerwanie i nie krócej niż przez 2 lata co najmniej 10 proc. udziałów w spółce zależnej.

Można zatem przyjąć, że w sytuacji połączenia spółki zależnej ze spółką dominującą, poprzez przejęcie tej pierwszej, jeśli wszystkie wymagane przez ustawę o CIT warunki zwolnienia potencjalnego przychodu zostaną zwolnione, brak uzasadnienia ekonomicznego dla przeprowadzonego połączenia nie będzie wiązał się z opodatkowaniem spółki przejmującej. Pogląd ten potwierdził np. dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji indywidualnej z 4 listopada 2010 r., nr IPPB3/423-545/10-6/AG. Jednocześnie wydaje się, że udziały w spółce zależnej w takiej konkretnie sprawie faktycznie powinny być posiadane przez dwa lata. Zwolnienie mogłoby zostać zakwestionowane, jeżeli spółki zostałyby połączone przed upływem dwóch lat od nabycia udziałów. Mimo że spółka przejmująca wstępuje w prawa i obowiązki spółki przejmowanej, to jednak w związku z połączeniem spółka przejmowana ostatecznie przestaje istnieć (podlega wykreśleniu z rejestru z urzędu), a co za tym idzie przestają istnieć jej udziały. Dla przypomnienia warto dodać, że w przypadku klasycznej wypłaty dywidendy zwolnienie od CIT przysługuje, jeżeli wymagany dwuletni okres posiadania udziałów mija także po dniu otrzymania dywidendy. Warto zauważyć, że zwolnienie dotyczyć będzie jedynie spółki dominującej, która literalnie jest spółką uzyskującą dochód w związku z połączeniem i która musi posiadać bezpośrednio nie mniej niż 10 proc. udziałów (akcji) w kapitale spółki „wypłacającej dywidendę”. Połączenia typu „downstream”, tj. przejęcia spółek dominujących przez spółki córki, nie będą zatem korzystały ze zwolnienia.

Odmiennie kształtować się będzie pozycja wspólnika spółki przejmowanej, który, co do zasady, nie rozpoznaje przychodu w wartości nominalnej udziałów wydawanych przez spółkę przejmującą. Przychód ten jednak powstanie w przypadku braku ekonomicznego uzasadnienia dla połączenia spółek. W takiej jednak sytuacji wspólnik spółki przejmującej nie uzyskuje przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Z brzmienia ustawy o CIT można wyprowadzić wniosek, że przychód po stronie wspólnika jest przychodem rozpoznawanym na zasadach ogólnych. W takiej sytuacji decydujące znaczenie może mieć umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zwarta między krajem siedziby spółki przejmowanej a krajem rezydencji podatkowej wspólnika spółki przejmowanej. Jeżeli wspólnik nie będzie polskim rezydentem podatkowym, to można przyjąć, że w większości przypadków nie będzie on podlegał opodatkowaniu w Polsce z komentowanego tytułu. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mogą bowiem wyłączać możliwość nałożenia podatku w Polsce.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna/ Monika Marta Dziedzic

lista aktualności