Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

12-07-2012
Performance Management to nie tylko rozwiązania informatyczne

Na rynku rozwiązań IT funkcjonuje niezależna klasa systemów wspierających zarządzanie efektywnością (Performance Management). Zwrot „zarządzanie efektywnością” poprzedzany jest najczęściej określeniem wskazującym na możliwość kompleksowego wykorzystania systemu w całym przedsiębiorstwie (Corporate lub Enterprise), co pozwala producentom oprogramowania na przedstawienie ich oferty za pomocą trzyliterowego skrótu EPM lub CPM.


CPM to coś więcej niż tylko rozwiązania informatyczne. Technologia, jak w większości przypadków, ma znaczenie wtórne, natomiast kluczowego znaczenia nabiera sposób jej wykorzystania. Performance Management należy zatem traktować jako koncepcję zarządzania, koncentrującą się na dostarczeniu wszystkim pracownikom informacji niezbędnych do efektywnej realizacji ich codziennych obowiązków. Koncepcja ta dąży do integracji wszystkich danych finansowych i operacyjnych, zapewnienia ich jakości, rzetelności i dostępności. Wdrożenie Performance Management to dążenie do uzyskania jednolitego obrazu całego przedsiębiorstwa nie tylko na poziomie liczb, ale również pojęć i reguł wykorzystywanych do ich opisu, tak by na przykład określenia „nowy klient” czy „koszt bezpośredni” miały to samo znaczenie dla działów produkcji, sprzedaży czy controllingu.
Istotnym elementem koncepcji jest dwukierunkowy przepływ informacji. Jedynie część danych pozyskiwana jest automatycznie z innych systemów informatycznych. Plany, budżety czy prognozy wprowadzane są najczęściej przez pracowników odpowiedzialnych za ich późniejszą realizację. Zarządzanie efektywnością to jednak nie tylko same liczby, ale również informacje jakościowe – komentarze, analizy, wyjaśnienia stanowiące pochodną eksperckiej wiedzy pracowników organizacji. Ich pominięcie w procesie gromadzenie i rozpowszechniania informacji powoduje niepełne wykorzystanie posiadanego potencjału.

Koncepcja Performance Management obejmuje tym samym wszystkie obszary związane z planowaniem, pomiarem i oceną efektywności organizacji. W szczególności rozwiązania klasy EPM wspierają służby finansowe w następujących zadaniach:

 • planowanie strategiczne i operacyjne,
 • budżetowanie finansowe,
 • prognozowanie śródroczne,
 • monitorowanie realizacji planów i budżetów,
 • analiza rentowności produktów, klientów, rynków (włączając alokację przychodów i kosztów),
 • ocena efektywności procesów (np. sprzedaż, dystrybucja, logistyka, obsługa klienta),
 • monitorowanie efektywności strategicznej (cele i inicjatywy strategiczne).

Wdrożenie rozwiązania klasy EPM jest przedsięwzięciem wymagającym interdyscyplinarnych kompetencji i angażującym wiele działów funkcjonalnych organizacji. Potrzeby kierownictwa, finansów, IT i innych działów funkcjonalnych przedsiębiorstwa muszą zostać pogodzone w ramach spójnej i powszechnie akceptowanej koncepcji. Jest to tym trudniejsze, że w wielu organizacjach komunikacja na linii biznes–IT stanowi realny problem.

Kluczem do pomyślnej realizacji wdrożenia jest zatem odpowiednie skonstruowanie zespołu projektowego. Jego skład powinien być tak dobrany, by zapewnić:

 • pełne zrozumienie modelu biznesowego przedsiębiorstwa, potrzeb informacyjnych użytkowników na wszystkich szczeblach zarządzania,
 • wiedzę z zakresu standardów branżowych czy regulacji prawnych (np. MSR/MSSF, ustawa o rachunkowości),
 • znajomość funkcjonalności wdrażanego rozwiązania IT,
 • znajomość źródeł danych dostępnych w organizacji.

Szczególnie pomocna jest obecność osób posiadających doświadczenie w realizacji podobnych projektów. Są one w stanie krytycznie ocenić konsekwencje poszczególnych decyzji projektowych oraz ich wpływ na późniejsze korzystanie z systemu czy jego rozwój. Często zatrudnienie takiej osoby wyłącznie na potrzeby projektu jest niemożliwe, w takich sytuacjach warto jednak odpowiednio wcześnie zadbać o poszerzenie horyzontów pracowników poprzez udział w konferencjach lub szkoleniach tematycznych.

 

Pełna treść artykułu dostępna w lipcowym numerze magazynu "Controlling i Rachunkowść Zarządcza".

 

Żródło: Controlling i Rachunkowość Zarządcza/Mariusz Sumiński
 

lista aktualności