Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

05-03-2012
ZFRON, czyli kosztowe perturbacje...

Podmioty mające status zakładów pracy chronionej (ZPChr) korzystają m.in. ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Środki w ten sposób uzyskane są przekazywane odpowiednio w 90 proc. na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON), a w 10 proc. na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Wątpliwości dotyczą tego, czy na podstawie przepisów ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej: ustawa o CIT) podatnicy mogą zaliczać kwoty wpłat środków pochodzących ze zwolnienia z podatku od nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów już w dacie ich przekazania na ZFRON.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła, poza wymienionymi w art. 16 tej ustawy. Artykuł 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o CIT wprowadza wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika, z wyjątkiem podstawowych odpisów i wpłat na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy.

Dokonując interpretacji przepisu art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o CIT, sądy administracyjne odmawiają zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wpłat na ZFRON jako wpłat na fundusz tworzony przez podatnika, niebędący funduszem tworzonym w ciężar kosztów (np. wyrok WSA w Rzeszowie z 1 grudnia 2010 r., sygn. akt I SA/Rz 933/09).

Pewne rozbieżności w zakresie oceny przedmiotowego zagadnienia widoczne są na poziomie orzecznictwa NSA. W wyroku z 24 lutego 2009 r. (sygn. akt II FSK 1652/07) NSA stwierdził, że ustawa o rehabilitacji, wprowadzając obowiązek przekazywania kwot pochodzących ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w 90 proc. na ZFRON, umożliwiła podatnikom zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów kwot stanowiących równowartość tego podatku, dodając, że podatnik może ująć tę kwotę w kosztach uzyskania przychodów dopiero z momentem jej przekazania na ZFRON (podobnie NSA w wyrok z 5 września 2006 r., sygn. akt II FSK 1179/05).

Jednocześnie z ustnego uzasadnienia do wyroku NSA z 23 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FSK 1281/10) wynika, że samo przekazanie kwot ze zwolnień z podatku na ZFRON jest czynnością czysto techniczną i nie ma charakteru kasowego, jak wymaga tego treść art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. W praktyce oznacza to, że ewentualne wyłączenia wynikające z treści art. 16 ustawy o CIT mają charakter drugorzędny, wpłaty na ZFRON nie spełniają bowiem ogólnej definicji kosztu uzyskania przychodów z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. W niekorzystny dla podatników sposób podobne sprawy w ostatnim czasie rozstrzygnął WSA w Gliwicach (wyroki z 19 października 2011 r., sygn. akt. I SA/Gl 696/10, z 23 marca 2011 r., sygn. akt I SA/Gl 1144/10).

Aktualny trend w orzecznictwie, polegający na konsekwentnym odmawianiu podatnikom prawa do rozpoznawania kosztów podatkowych w postaci wpłat na ZFRON, pochodzących ze zwolnień z podatku od nieruchomości, znajduje potwierdzenie w interpretacji ogólnej ministra finansów z 5 marca 2010 r. (nr DD6/8213/165/KWW/09/BMI9/11871). Minister uznał, że wpłaty na ZFRON, pochodzące ze zwolnienia od podatku dochodowego, będą kosztami uzyskania przychodów dopiero w momencie sfinansowania z tych środków konkretnych wydatków bądź pośrednio poprzez odpisy amortyzacyjne.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna/Księgowość i Podatki/Bogna Olejnik

lista aktualności