Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

12-03-2012
Jakie warunki muszą być spełnione, by korzystanie ze zwolnienia było możliwe

W ustawie o CIT znajduje się zapis stanowiący, że dywidenda wypłacana przez polskie spółki jest zwolniona od podatku u źródła, pod warunkiem że istnieje podstawa do wymiany informacji podatkowych między Polską i krajem rezydencji podatnika. Czy taki warunek jest zgodny z unijnymi regulacjami?

Od momentu wprowadzenia do zwolnienia od podatku u źródła dywidend wypłacanych przez polskie spółki, w związku z implementacją prawa unijnego, zwolnienie to jest co jakiś czas modyfikowane przez ustawodawcę. Główny kierunek zmian to wprowadzanie kolejnych warunków zastosowania zwolnienia. Jedną z ostatnich w ustawie z 15 lutego 1992 r. o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) było uwarunkowanie zwolnienia od istnienia podstawy do wymiany informacji podatkowych między Polską a krajem rezydencji podatnika (lub odpowiednio państwa źródła). Analiza dyrektywy w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich prowadzi do wniosku, że ten dodatkowy warunek może być uznany za nadużycie ze strony polskiego ustawodawcy.

Korzystnie natomiast należy ocenić rozciągnięcie postanowień dyrektywy na etapie implementacji do ustawy o CIT na dywidendy wypłacane między polskimi spółkami oraz objęcie zwolnieniem także wypłat dokonywanych z tytułu likwidacji polskiej spółki.

Chociaż dyrektywa literalnie odnosi się do wypłat między spółkami dwóch różnych państw członkowskich, ustawodawca poszedł krok dalej i postanowił nie dyskryminować dywidend wypłacanych między spółkami o polskiej rezydencji podatkowej. W odniesieniu do tego rodzaju dywidend zrezygnowano również z wymogu posiadania certyfikatu polskiej rezydencji podatkowej spółki otrzymującej dywidendę od polskiej spółki zależnej. Obowiązek posiadania certyfikatu wynikał z literalnego brzmienia ustawy o CIT do 31 grudnia 2010 r. i był sumiennie egzekwowany przez organy podatkowe. Zwolnienie od podatku u źródła dywidendy wypłacanej do spółki z siedzibą w Polsce wymagało posiadania certyfikatu rezydencji spółki dominującej, mimo iż spółka ta uznawana była za podatnika CIT o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce i rozliczała tutaj podatek dochodowy od wszystkich swoich dochodów, niezależnie od miejsca ich powstawania.

Polskie przepisy implementują także postanowienia umowy między Unią Europejską i Szwajcarią, na podstawie której dywidendy wypłacane między powiązanymi spółkami z siedzibą w Polsce i w Szwajcarii mogą być zwolnione od podatku. Najważniejszą różnicą jest większy niż wymagany w odniesieniu do spółek mających siedzibę w Unii Europejskiej minimalny wymagany udział uprawniający do zwolnienia. W przypadku spółki dominującej w Szwajcarii wynosi on 25 proc.

Co ważne, poza Unią Europejską i Szwajcarią zwolnione od podatku u źródła będą dywidendy wypłacane do spółki dominującej z siedzibą w Norwegii, Liechtensteinie i Islandii. Zwolnienie od dywidend rozciągnięte zostało bowiem również na pozostałe kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Warto o tym pamiętać, tym bardziej że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Islandią umożliwia zredukowanie stawki podatku pobieranego u źródła jedynie do 5 proc. przy 25-proc. udziale spółki dominującej. Sytuacja nieco komplikuje się w przypadku Liechtensteinu. Księstwo jest członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lecz nie zawarło z Polską umowy o wymianie informacji podatkowej (lub jakiejkolwiek innej umowy dającej podstawę do wymiany takich informacji). W rezultacie należy uznać, że spółka zależna w Polsce będzie zobowiązana do pobrania podatku u źródła przy wypłacie dywidendy do spółki dominującej z siedzibą w Liechtensteinie. Z podobnym problemem borykają się spółki dominujące z siedzibą w Szwajcarii. Tutaj jednak można zastanowić się, czy za podstawę do wymiany informacji podatkowej nie mogłaby zostać uznana umowa między Unią Europejską a Szwajcarią ustanawiająca środki równoważne środkom ustanowionym w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek.

 

Żródło: Dziennik Gazeta Prawna/ Podatki i Księgowość/ Monika Marta Dziedzic

lista aktualności