Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

 MDDP Audyt sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie audytu oraz innych usług w obszarze sprawozdawczości i rachunkowości zarówno finansowej, jak i zarządczej. które obejmują między innymi:

 • badania  i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Polskimi Zasadami Rachunkowości oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
 • badania i przeglądy pakietów konsolidacyjnych sporządzonych zgodnie z MSSF, standardami US GAAP oraz innymi standardami lokalnymi;
 • przeglądy systemów księgowych i mechanizmów kontroli wewnętrznej;
 • udział w procesie wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu;
 • udział w restrukturyzacji, prywatyzacji i połączeniach jednostek;
 • audyt projektów UE;
 • audyt regulacyjny;
 • badanie sprawozdania założycieli;
 • badanie wkładów niepieniężnych;
 • badanie planu łączenia spółek;
 • badanie planu podziału spółek;
 • badanie planu przekształcenia spółek;
 • finansowe badania due diligence,
 • doradztwo przy implementacji MSSF , które obejmuje opracowanie planu implementacji MSSF oraz wsparcie przy identyfikacji i szacowaniu wartościowych różnic wynikających z zastosowania MSSF, ich odzwierciedlenia w księgach, modyfikacji ZPK oraz sprawozdawczości finansowej;
 • konsultacje i opinie z zakresu rachunkowości.
   

 

Sprawozdanie z przejrzystości działania MDDP Audyt sp. z o.o. za rok 2012, zgodnie z wymogami przewidzianymi w art. 88 pkt. 1) Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.