Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

Polityka Prywatności MDDP

 

Dyskrecja i zaufanie to wartości szczególnie ważne w naszej codziennej działalności doradczej. Starannie dbamy zatem o wszelkie informacje udostępniane nam przez Klientów, współpracowników i inne osoby z którymi mamy kontakt, a bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych ma dla nas duże znaczenie.

„Polityka prywatności MDDP” [dalej zwana „Polityką Prywatności”] to zbiór najważniejszych informacji o tym w jaki sposób chronimy i przetwarzamy dane osobowe. Informacje te dzielą się
na takie, które są wspólne dla wszystkich osób, z którymi mamy kontakt („Informacje Ogólne”) oraz takie, które różnią się w zależności od tego, której grupy osób dotyczą.

Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych każdej z poniższych grup osób, w celach dla niej wskazanych, jest MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-542), adres: ul. Mokotowska 49, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000755371, NIP: 5213287732, REGON: 015699764, kapitał zakładowy: 100.150,00 zł opłacony w całości oraz podmioty z grupy MDDP: MDDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu sp.k. (00-854 Warszawa, ul.Aleja Jana Pawła II nr 25, KRS 0000288782), MDDP Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Finanse i Księgowość sp.k. (00-838 Warszawa, ul. Prosta nr 69, KRS 0000267836) i MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. (00-542 Warszawa, ul. Mokotowska 49, KRS 0000225667) (http://www.mddp.pl/) [dalej zwana „MDDP” lub „Administrator”]. W każdej sprawie związanej z ochroną danych osobowych, w tym w celu realizacji praw osób, których dane dotyczą (prawa te opisujemy poniżej), można się z nami skontaktować drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@mddp.pl lub listownie na adres naszej siedziby.

Wszystkie dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej zwanym „RODO”] i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Jesteśmy odpowiedzialni za to, że każda z osób, której dane osobowe przetwarzamy, może skorzystać z przyznanych jej przez prawo uprawnień, do których należą w szczególności:

prawo dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii oraz informacji m.in.
o celach ich przetwarzania, kategoriach, odbiorcach i okresie przechowywania tych danych;

prawo do żądania od nas usunięcia swoich danych osobowych(zwane również „prawem do bycia zapomnianym”) w określonych sytuacjach, w tym w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, nie jest już niezbędne do celów, dla których dane zostały zebrane lub w przypadku zgłoszenia sprzeciwu i braku innych podstaw prawnych przetwarzania danych;

prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzaniaswoich danych osobowych
w określonych sytuacjach, m.in. w okresie weryfikacji przez Administratora prawidłowości danych osobowych, która została zakwestionowana lub do czasu weryfikacji zgłoszonego sprzeciwu;

prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do tego by otrzymać
je w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie i móc przesłać je innemu administratorowi;

prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, jeśli odbywa się ono w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby;

prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli odbywa się ono
w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego;

prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

prawo do tego, by złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas danych osobowych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Dokładamy wszelkich starań, by pozyskiwać tylko te dane osobowe, które są nam niezbędne i odpowiednie do wypełnienia określonych poniżej celów. Będziemy je przechowywać tak długo, jak jest to konieczne do realizacji tych celów.

Możemy udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim (odbiorcom), którzy współpracują z nami w zakresie świadczenie naszych usług oraz świadczą na rzecz MDDP usługi związane z naszą bieżącą działalnością, w szczególności usługi prawne, podatkowe, księgowe, informatyczne, marketingowe, windykacyjne, ochrony i inne. Wszystkie te podmioty zobowiązujemy do tego, by spełniały najwyższe standardy ochrony danych, które im udostępniamy.

Chcemy również poinformować, że przetwarzane przez nas dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej zwane „EOG”).

Wiemy, jak ważna jest ochrona danych osobowych dzieci w Internecie i przywiązujemy do tego szczególną uwagę. W związku z tym niniejsza Polityka Prywatności nie przewiduje gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia.

 

Chcielibyśmy, żeby nasi Klienci i potencjalni Klienci wiedzieli również, że…

dane osobowe naszych Klientów lub osób, które kontaktują się z nami w celu skorzystania z naszych usług doradztwa prawnego i podatkowego, będą przetwarzane w następujących celach:

v  promocji i reklamy działalności, produktów i usług podmiotów należących do grupy MDDP
w przypadku otrzymania odpowiedniej zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody – zgodę można cofnąć w dowolnym momencie, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

v  przygotowania i zawarcia umowy świadczenia usług doradztwa prawnego i podatkowego
oraz realizacji wynikających z niej praw i obowiązków MDDP (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO i nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z umową);

v  wypełnienia obowiązków nałożonych na MDDP przez odpowiednie przepisy, np. prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO i nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń dla należności publicznoprawnych);

v  realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
tj. promocji i reklamy naszej działalności, usług i produktów (nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu), dochodzenia ewentualnych roszczeń, archiwizacji w celach ochrony naszego interesu prawnego (nie dłużej niż do czasu realizacji tych celów). W zakresie celów związanych
z archiwizacją dotyczącą ochrony naszego interesu prawnego mamy prawo przetwarzać dane
w sposób zautomatyzowany.

Świadczenie przez MDDP usług wymaga pozostawania z Klientami i potencjalnymi Klientami w stałym kontakcie, a zatem przetwarzania przez nas danych osobowych (imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail, nr telefonu) osób, które kontaktują się z nami w imieniu Klientów i potencjalnych Klientów. Najczęściej dane te są nam przekazywane przez nich samych. Dochowujemy najwyższej staranności, by dane te były bezpieczne i nie zostały udostępnione osobom nieupoważnionym.

Podanie danych osobowych przez naszych Klientów i potencjalnych Klientów jest dobrowolne,
ale konieczne do świadczenia przez nas usług doradztwa prawnego i podatkowego – nie będzie
to możliwe w przypadku odmowy ich udostępnienia.

Chcielibyśmy, żeby nasi kontrahenci biznesowi wiedzieli również, że…

ich dane osobowe są przez nas przetwarzane w następujących celach:

v  promocji i reklamy działalności, produktów i usług podmiotów należących do grupy MDDP (w przypadku otrzymania odpowiedniej zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody) – zgodę można cofnąć w dowolnym momencie, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

v  zawarcia i realizacji zawartej z nimi umowy świadczenia usług na rzecz MDDP (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO i nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z tą umową);

v  wypełnienia obowiązków nałożonych na MDDP przez odpowiednie przepisy, np. prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO i nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń dla należności publicznoprawnych);

v  realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO), tj. promocji i reklamy naszej działalności, usług i produktów (nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu), dochodzenia ewentualnych roszczeń, archiwizacji w celach ochrony naszego interesu prawnego (nie dłużej niż do czasu realizacji tych celów). W zakresie celów związanych z archiwizacją dotyczącą ochrony naszego interesu prawnego mamy prawo przetwarzać dane w sposób zautomatyzowany.

Podanie danych osobowych przez naszych kontrahentów biznesowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy świadczenia usług na naszą rzecz – nie będzie to możliwe w przypadku odmowy ich udostępnienia.

 

Chcielibyśmy, żeby osoby, które ubiegają się o zatrudnienie w MDDP wiedziały również, że…

ich dane osobowe są przez nas przetwarzane w następujących celach:

 

v  przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, o które ubiega się dany kandydat,
w tym skontaktowania się z nim w celu organizacji i przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO i nie dłużej niż do czasu zakończenia procesu rekrutacji);

v  wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, związanych
z procesem zatrudnienia, w szczególności Kodeksu pracy (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, nie dłużej niż jest to potrzebne dla pełnej realizacji celów przetwarzania w związku
z zatrudnieniem);

v  realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń, archiwizacji w celach ochrony naszego interesu prawnego (nie dłużej niż do czasu realizacji tych celów).

Dane osobowe kandydatów, które przetwarzamy zawarte są w ich CV, liście motywacyjnym
i ewentualnie w innej dokumentacji, która zostanie nam przekazana w związku z rekrutacją. Jeśli kandydat zdecyduje o udostępnieniu nam w nadesłanych dokumentach danych szczególnych kategorii, np. umieści w CV swoje zdjęcie biometryczne lub zawrze w nim informacje o stanie zdrowia lub poglądach politycznych, będziemy mogli przetwarzać je tylko, jeśli w dokumencie tym zamieści klauzulę z wyraźną zgodą na przetwarzanie tych danych. Wtedy podstawą przetwarzania przez nas danych będzie art. 9 ust. 2 pkt a RODO.

W związku z prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi, MDPP wymaga podania jedynie określonych danych osobowych. Jednakże, w przypadku podania przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie innych danych, których MDDP nie wymaga, uznajemy, że wyraziła ona zgodę na ich przetwarzanie, z zastrzeżeniem, że w dowolnym momencie może ją wycofać, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Podanie danych osobowych przez osoby ubiegające się o zatrudnienie jest dobrowolne,
ale niezbędne do tego, by mogły one wziąć udział w rekrutacji – nie będzie to możliwe w przypadku odmowy ich udostępnienia.

 

Chcielibyśmy, żeby odwiedzający nasze strony internetowe i blogi wiedzieli również, że…

ich dane osobowe są przez nas przetwarzane w następujących celach:

v  wysyłki naszego newslettera, który może zawierać informacje handlowe (w przypadku otrzymania odpowiedniej zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody);

v  promocji i reklamy działalności, produktów i usług podmiotów należących do grupy MDDP
(w przypadku otrzymania odpowiedniej zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO
i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody;

v  realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
tj. promocji i reklamy naszej działalności, usług i produktów (nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu), odpowiedzi na przesyłane do nas wiadomości i zapytania, monitorowania ruchu
na naszych stronach internetowych i blogach, zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania oraz dostosowywania ich do potrzeb i zainteresowań konkretnych odwiedzających, dochodzenia ewentualnych roszczeń, archiwizacji w celach ochrony naszego interesu prawnego (nie dłużej niż do czasu realizacji tych celów). W zakresie celów związanych z archiwizacją dotyczącą ochrony naszego interesu prawnego mamy prawo przetwarzać dane w sposób zautomatyzowany, w tym posługując się profilowaniem na zasadach opisanych poniżej.

Przy czym informujemy, że w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, zgodę tę można cofnąć w dowolnym momencie, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe są przez nas pozyskiwane najczęściej w trakcie przeglądania naszych stron internetowych i blogów, a czasem przesyłane do nas bezpośrednio na adresy e-mail tam udostępnione lub za pośrednictwem formularzy kontaktowych.

Dokonywane przez nas profilowanie polega na weryfikacji i dopasowaniu treści
do preferencji na podstawie otrzymanych informacji zwrotnych od użytkowników.

Podanie danych osobowych przez osoby odwiedzające nasze strony internetowe i blogi jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wyżej wskazanych celów – nie będzie to możliwe
w przypadku odmowy ich udostępnienia.

 

Chcielibyśmy, żeby przedstawiciele mediów, z którymi się kontaktujemy, wiedzieli również, że…

ich dane osobowe są przez nas przetwarzane w następujących celach:

v  promocji i reklamy działalności, produktów i usług podmiotów należących do grupy MDDP
(w przypadku otrzymania odpowiedniej zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO
i nie dłużej niż do czasu wycofania tej zgody) – zgodę tę można cofnąć w dowolnym momencie, i nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

v  realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
tj. promocji i reklamy naszej działalności, usług i produktów (nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu), odpowiedzi na przesyłane do nas wiadomości i zapytania, archiwizacji w celach ochrony naszego interesu prawnego (nie dłużej niż do czasu realizacji tych celów).

Dane osobowe przedstawicieli mediów zostały przez nas zebrane od nich samych lub
za pośrednictwem mediów (stron internetowych, prasy), na łamach których publikują oni swoje treści, często wskazując przy tym dane do kontaktu.

Podanie danych osobowych przez przedstawicieli mediów, z którymi się kontaktujemy, jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wyżej wskazanych celów – nie będzie to możliwe
w przypadku odmowy ich udostępnienia.

 

Chcielibyśmy, żeby każdy kto wchodzi do naszego biura, wiedział również, że…

korzystamy z systemu monitoringu wizyjnego oraz rejestracji wejść i wyjść z biura po to, by zapewnić bezpieczeństwo znajdujących się tam osób, przedmiotów i dokumentacji objętej tajemnicą.
W związku z tym, w powyższym celu, gromadzimy i przetwarzamy również dane osobowe (wizerunek) osób, które wchodzą do naszego biura, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem. Przetwarzanie takich danych następuje zatem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO i nie dłużej niż jest to konieczne do ochrony biura.

Jak już wspominaliśmy, we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym z realizacją praw osób, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, prosimy o kontakt z nami drogą elektroniczną na adres e-mail: lub listownie na adres naszej siedziby wskazany na wstępie naszej Polityki Prywatności.

Pliki do pobrania