Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

17-11-2016
Dokumentacja cen transferowych dla umowy cash poolingu

Cash pooling jest instrumentem od wielu lat wykorzystywanym przez grupy kapitałowe do zarządzania płynnością, a jego celem jest obniżenie kosztów krótkoterminowego finansowania działalności bieżącej podmiotu. Instytucja cash poolingu była przedmiotem licznych interpretacji podatkowych oraz orzeczeń sądów administracyjnych. Wątpliwości podatników dotyczyły rozpoznania, czy umowa cash poolingu jest de facto umową pożyczki, a co za tym idzie, czy stosuje się do niej przepisy dotyczące cienkiej kapitalizacji oraz obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych.

Cechy umowy cash poolingu

Uczestnikami cash poolingu są podmioty, które zobowiązują się do udostępniania wolnych środków finansowych pozostałym uczestnikom struktury, w sytuacji, gdy rachunek bankowy tych uczestników wykaże ujemne saldo. Ponadto w ramach struktury cash poolingu wskazywany jest podmiot, który pełni funkcję tzw. pool leadera odpowiadającego za zarządzanie płynnością finansową uczestników struktury. Stosunki między stronami opisanej struktury, z uwagi na jej popularność, były przedmiotem interpretacji indywidualnych Ministra Finansów oraz wyroków sądów administracyjnych.


Wątpliwości podatników

Wątpliwości podatników budził fakt, czy cash pooling jest pożyczką w rozumieniu przepisów ustawy o CIT. W ocenie podatników do zakwalifikowania umowy cash poolingu jako umowy pożyczki nie został spełniony warunek przeniesienia na rzecz pożyczkobiorcy określonej sumy pieniężnej do swobodnej dyspozycji. System cash poolingu nie daje bowiem podatnikom możliwości korzystania z przeniesionych środków, a jego celem jest obniżenie kosztów korzystana z bieżących środków finansowych – wyzerowanie salda całej grupy podmiotów. Potwierdzenie prezentowanego poglądu wyrażone zostało m.in. w wyroku z 9 września 2014 roku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (I SA/Po 156/14), w którym to wyroku sąd stwierdził, że cash pooling nie może zostać uznany za pożyczkę w rozumieniu art. 16 ust. 7b ustawy o CIT, ponieważ nie wiadomo, kiedy środki zostaną wykorzystane, w jakiej wysokości i przez którego uczestnika danej struktury.

Kwestią sporną pozostawał również obowiązek dokumentacyjny dla transakcji cash poolingu. W orzecznictwie wskazywano, że w przypadku, gdy pool leaderem jest podmiot niepowiązany, nie powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych, gdyż transakcja jest rozliczana pomiędzy niepowiązanym bankiem i uczestnikami. Natomiast pomiędzy samymi uczestnikami nie dochodzi do transferu środków. W efekcie, samo uczestnictwo w strukturze cash poolingowej, nie stwarza obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

 

 

http://www.vat.pl/1711-dokumentacja-cen-transferowych-dla-umowy-cash-poolingu-11184/index.php

 

Źródło: VAT.pl/Magdalena Dymkowska, Katarzyna Caban

 

Inne artykuły w cyklu cen transferowych autorstwa ekspertów MDDP:

 

lista aktualności