Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

22-11-2016
Obrót z wynajmu świetlic zbyt mały w stosunku do nakładów na budowę

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi rozstrzygnął w interpretacji z 8 listopada 2016 r. (1061-IPTPP2.4512.414.2016.1.KW) kwestię odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z budową świetlicy wiejskiej. Gmina zrealizowała inwestycję obejmującą budowę świetlic wiejskich. Planowanym celem projektu było podniesienie atrakcyjności świadczonych usług społeczno-kulturalnych, wywołanie inicjatyw kulturalnych wśród mieszkańców, zwiększenie ilości i poprawa jakości organizowanych imprez poprzez stworzenie odpowiednich warunków technicznych i użytkowych obiektów. Realizacja operacji pozwoliła wypełnić cele zawarte w lokalnej strategii rozwoju – odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego. (...).

 

Komentarz
Agnieszka Bieńkowska, doradca podatkowy, partner w MDDP
W mojej ocenie przedstawiona interpretacja jest nieprawidłowa. Z orzecznictwa sądów administracyjnych oraz wyroków TSUE wynika co prawda, że istnieją wątpliwości co do istnienia bądź braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych pośrednio z czynnościami opodatkowanymi, brak jest jednak takich dyskusji w przypadku wydatków dla których związek ten – tak jak w omawianej sytuacji – jest bezpośredni. W takim przypadku prawo do odliczenia podatnikowi przysługuje bez względu na to, czy obrót generowany w związku z czynnościami opodatkowanymi jest nikły czy znaczny. Inną kwestią jest zakres tego prawa, tj. czy przysługuje ono w odniesieniu do całej kwoty podatku VAT naliczonego wynikającej z otrzymanej faktury, czy też jedynie w części. Z opisu stanu faktycznego wynika, że gmina zakończyła budowę świetlic wiejskich w roku 2014 i od tamtej pory udostępnia je nieodpłatnie mieszkańcom realizując w ten sposób zadania własne, jak również do celów działalności gospodarczej obejmującej odpłatny najem na rzecz podmiotów trzecich. Zakres przysługującego gminie prawa do odliczenia podatku naliczonego regulował wówczas art. 86 ust. 7b ustawy o VAT, zgodnie z treścią którego podatek naliczony oblicza się w takich przypadkach według procentowego udziału w jakim dana nieruchomość jest wykorzystywana do celów działalności gospodarczej i na tej podstawie należało go ustalić.
 
http://www.rp.pl/Administracja/311229994-Obrot-z-wynajmu-swietlic-zbyt-maly-w-stosunku-do-nakladow-na-budowe.html#ap-1
 
Źródło: Rzeczpospolita/Agnieszka Bieńkowska
lista aktualności