Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

28-11-2016
Jakie są skutki zmiany właściwości miejscowej organu przy podatku u źródła

Polscy przedsiębiorcy dokonujący płatności, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, na rzecz zagranicznych kontrahentów zobowiązani są do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych należności. Jest to podatek u źródła.

 
Stawka
 
Podstawowa stawka podatku wynosi 20 proc. Jej wymiar może być ewentualnie modyfikowany (obniżenie stawki lub brak opodatkowania) przez umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli taka ma zastosowanie w danej sprawie. Zastosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jest możliwe przy zachowaniu wielu dodatkowych warunków wymienionych w ustawie. Warto wspomnieć, że niezależnie od umów międzynarodowych funkcjonuje zwolnienie partycypacyjne dla odsetek i innych podobnych należności wypłacanych pomiędzy spółkami powiązanymi w określony w ustawie sposób.
Pobrany podatek płatnicy mają obowiązek przekazać w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego właściwego w danym przypadku w sprawach opodatkowania nierezydentów.
 
Który urząd
 
W celu ustalenia, który urząd skarbowy w danej sprawie jest właściwy, należy sięgnąć po rozporządzenia w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych. Rozporządzenie wskazuje, że w sytuacji gdy pobór podatku (od dochodów nierezydentów niepochodzących z działalności na terenie Polski) następuje za pośrednictwem płatnika, właściwym organem do wpłaty należnego podatku jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby płatnika.
 
Zmiana miejsca siedziby lub zamieszkania płatnika może prowadzić do zmiany właściwości miejscowej urzędu skarbowego właściwego do rozliczenia podatku u źródła. Rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych nie odnosi się wprost do zmiany urzędu właściwego z punktu widzenia płatnika podatku u źródła. Uzasadnia to sięgnięcie do zasad ogólnych zmiany właściwości przedstawionych w ordynacji podatkowej. (...)
 
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/996505,zmiana-wlasciwosci-miejscowej-organu-przy-podatku-u-zrodla.html
 
Źródło: Gazeta Prawna/Konrad Medoliński
lista aktualności