Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

15-11-2016
Dane jednostki budżetowej na fakturze tylko obok danych samorządu
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach rozstrzygnął w interpretacji z 20 października 2016 r. 2461-IBPP1.4512.592.2016.1.KJ) kwestię zakresu danych zamieszczanych na fakturach wystawianych i otrzymywanych przez samorządy po centralizacji. W ślad za wyrokiem TSUE w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław oraz przepisami ustawy tzw. centralizacyjnej, od 1 stycznia 2017 r. Gmina podejmie wspólne rozliczenia podatku od towarów i usług wraz ze swoimi jednostkami budżetowymi i zakładem budżetowym poprzez jedną deklarację podatkową VAT-7. W związku z powyższym od 1 stycznia 2017 r. sprzedawcą i nabywcą dla gminnych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego będzie Gmina. Faktury wystawione przez jednostki budżetowe i zakład budżetowy będą zawierały następujące dane płatnika:
Gmina ..., nazwa jednostki np. (Szkoła Podstawowa, MOPS itd.), adres jednostki, NIP Gminy.
Gmina zapytała, czy prawidłowo będzie definiowała sprzedawcę i nabywcę dla jednostek budżetowych i zakładu budżetowego gminy i czy prawidłowym będzie, gdy faktury wystawiane i otrzymywane na rzecz tych jednostek i zakładu budżetowego będą zawierały wskazane wyżej dane. Sama stanęła na stanowisku, że dokumentowanie sprzedaży towarów i usług oraz zakupów towarów i usług, czyli wystawianie i otrzymywanie faktur przez inny podmiot niż podatnik, tj. gminną jednostkę budżetową i zakład budżetowy oraz przy wykorzystaniu danych identyfikacyjnych zawartych w takiej fakturze (tj. nazwa podatnika oraz wystawcy lub odbiorcy faktury, jego adres i NIP) powinno być rozstrzygane w ten sam sposób, jaki od lat praktykują oddziały osób prawnych.
Wskazała na wydawane w przeszłości interpretacje ministra finansów i orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie, przykładowo na interpretację ministra finansów Nr BPP4/443-128/13/PK z 12 kwietnia 2013 r. zmodyfikowaną pod wpływem wyroku WSA w Krakowie z 8 lipca 2012 r., sygn. akt I SA/Kr 926/12. Wystawianie i otrzymywanie faktur bezpośrednio przez oddziały osób prawnych (a nie wyłącznie przez osoby prawne) odbywa się głównie w celach praktycznych. Wiadomo wtedy, w jakim miejscu dokonała się dana sprzedaż towarów i usług oraz do jakiego miejsca ma trafić dany zakup towarów i usług.
Wystawianie i otrzymywanie faktur przez oddziały osób prawnych i ich bezpośrednio dotyczące odbywa się w tych oddziałach, a faktury takie muszą być wystawiane częściowo z danymi tych oddziałów i częściowo z danymi osób prawnych. Jeśli zatem chodzi o samą nazwę (bez adresu) i sam NIP, to muszą to być dane osoby prawnej jako jednostki macierzystej oddziału. Natomiast dodatkowa nazwa wystawcy lub odbiorcy oraz jego adres, to dane dotyczące oddziału osoby prawnej. W ocenie Gminy, analogicznie wystawianie i otrzymywanie faktur dotyczących gminnych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego powinno odbywać się w tych właśnie jednostkach, a nie w gminach jako jednostkach macierzystych. Gmina wskazała także na terminologię i nazewnictwo używane w ustawie o VAT.
Termin „sprzedawca" i „nabywca" jest ustawowo zarezerwowany wyłącznie dla podatnika. Zatem na fakturze w tych pozycjach może widnieć wyłącznie gmina, gdyż to ona jest podatnikiem VAT. Natomiast jako „wystawca" i „odbiorca" (terminy nieustawowe) może i powinna być wymieniona tylko gminna jednostka budżetowa bądź zakład budżetowy. Zatem z danych identyfikacyjnych gminy na fakturze powinny być obowiązkowo podane wyłącznie takie dane takie jak nazwa gminy (bez adresu) i NIP gminy (a nie NIP jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego). Natomiast z danych identyfikacyjnych gminnej jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego na fakturze powinny być obowiązkowo podane wyłącznie takie dane jak nazwa gminnej jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego oraz ich adresy. W wystawianych i otrzymywanych fakturach przez gminne jednostki budżetowe i zakład budżetowy powinny być podawane podwójne nazwy (i gminy i jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego) oraz adres tylko jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego, a także NIP wyłącznie gminy. To samo dotyczyłoby zarówno faktur sprzedaży, jak i faktur zakupu.
Powyższe stanowisko dyrektor izby skarbowej uznał za prawidłowe. Wskazał, że nie ma przeszkód, aby na fakturach wystawianych i otrzymywanych przez gminę umieszczane były dodatkowo dane jednostki budżetowej. Należy jednak pamiętać, że dane jednostki nie mogą być wskazywane zamiast danych gminy.
Faktura VAT jest dokumentem odzwierciedlającym prawidłowy przebieg zdarzenia gospodarczego zarówno pod względem przedmiotu transakcji, jak i podmiotów biorących w niej udział. Faktura VAT potwierdza zaistniałe zdarzenie gospodarcze. Powyższe prowadzi do wniosku, że nie wszystkie braki faktur wykluczają możliwość zweryfikowania prawidłowości ustalenia podatku. Po dokonaniu od 1 stycznia 2017 r. „scentralizowania" rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług gmina (jednostka samorządu terytorialnego) i jej jednostki organizacyjne będą jednym podatnikiem podatku od towarów i usług (jednostki organizacyjne nie będą mogły być zarejestrowane jako odrębni od Gminy podatnicy VAT). Oznacza to, że faktury dotyczące dostaw towarów/usług na rzecz gminy winny zostać wystawiane tylko na nią jako jednostkę samorządu terytorialnego z uwidocznionym (jej) numerem NIP i (jej) nazwą. Przy czym, na fakturze będą mogły być zamieszczane dodatkowe informacje w postaci nazwy konkretnej jednostki organizacyjnej (np. szkoły), której będą dotyczyły rozliczenia tak, aby jednoznacznie można było dokonać jej przyporządkowania księgowego.
Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w odniesieniu do faktur wystawianych przez gminę z tytułu świadczonych przez nią usług lub dostarczanych przez nią towarów. Zatem stanowisko, w myśl którego gmina dopuszcza możliwość wystawiania faktur VAT oraz otrzymywania faktur VAT dokumentujących zakupy (będące podstawą sporządzenia deklaracji) w formacie: nazwa gminy, NIP gminy, nazwa jednostki i adres jednostki, z pominięciem adresu gminy, należało uznać za prawidłowe.
Komentarz
Agnieszka Bieńkowska, doradca podatkowy, partner w MDDP
Przedstawiona interpretacja jest prawidłowa, przy czym w mojej ocenie wskazanie na fakturze adresu jednostki organizacyjnej zamiast adresu gminy nie jest błędem formalnym. Art. 106e ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, że faktura powinna zawierać nazwy podatnika (sprzedawcy) i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, a także numery ich identyfikacji podatkowej. Nie wskazuje jednak, że adres sprzedawcy lub nabywcy ma być adresem ich siedziby. W mojej ocenie oznacza to, że pojęcie to obejmuje każdy „adres sprzedawcy" czy „adres nabywcy", pod którym prowadzi on działalność gospodarczą.
 
http://www.rp.pl/Finanse/311159971-Dane-jednostki-budzetowej-na-fakturze-tylko-obok-danych-samorzadu.html#ap-2
 
Źródło: Rzeczpospolita/Agnieszka Bieńkowska
lista aktualności