Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

21-02-2017
Bez prawa do odliczenia VAT po zmianie przeznaczenia budynku

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 8 grudnia 2016 r. (2461-2461-IBPP3.4512.618.2016.1.BJ) rozstrzygnął kwestię możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w odniesieniu do wydatków na inwestycje, które pierwotnie były wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT, a następnie dokonano zmiany ich przeznaczenia. Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiła gmina, która w latach 2012-2015 realizowała inwestycję polegającą na rozbudowie i przebudowie budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Inwestycja ta obejmowała w szczególności rozbudowę części budynku stanowiącą zaplecze biurowe, kuchenne i sanitarne oraz dobudowę części przeznaczonej na działalności społeczno-kulturalną. W styczniu 2015 r. powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie dobudowanej części budynku jako budynku kultury i od tego momentu gmina udostępniała tę część (...).

 

Komentarz eksperta
 
Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP
 
Moim zdaniem stanowisko organu podatkowe zaprezentowane w omawianej interpretacji nie jest słuszne. Przepisy dotyczące wieloletniej korekty odliczenia VAT (dla nieruchomości 10‐letniej), zawarte w art. 91 ustawy o VAT, mają na celu odniesienie odliczenia VAT do faktycznego wykorzystania wydatków w całych okresie korekty. Dotyczy to zarówno zmiany wykorzystania z czynności opodatkowanych na niepodlegające VAT – wówczas wskutek korekty należy oddać część odliczonego podatku proporcjonalnie do pozostałego okresu, jak i zmiany wykorzystania z czynności niepodlegających opodatkowaniu na opodatkowaną dzierżawę – wówczas powinno przysługiwać prawo do korekty odliczenia VAT w odpowiedniej części. Taką
interpretację przepisów potwierdza wydane przez unijny Trybunał w analogicznej sprawie postanowienie w sprawie C‐500/13 Gmina Międzyzdroje. Spór w tej sprawie nie dotyczył samego prawa gminy do dokonania korekty VAT w momencie oddania hali sportowej w dzierżawę (ta kwestia nie była kwestionowana przez organ podatkowy), lecz technicznego trybu dokonania takiej korekty, tj. czy ma to być
korekta jednorazowa (odliczenie całej kwoty podatku VAT za okres pozostały do końca okresu korekty), czy tzw. korekta wieloletnia (po 1/10 rocznie). Trybunał przychylił się do drugiego sposobu korekty, a tym samym potwierdził fakt, że możliwa jest korekta VAT w przypadku zmiany sposobu wykorzystania mienia gminy z niepodlegającego opodatkowaniu na opodatkowane VAT. Takie samo stanowisko zajął NSA w wydanym w tej sprawie wyroku z 26 września 2014 r. (sygn. akt I FSK 1142/14).
 
http://archiwum.rp.pl/artykul/1334219-Bez-prawa-do-odliczenia-VAT-po-zmianie-przeznaczenia-budynku.html?_=Rzeczpospolita-1334219?_=1
 
Źródło: Rzeczpospolita
lista aktualności