Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

09-03-2017
Dodatkowy etat lub kontrakt menedżerski
W następstwie stosunku korporacyjnego często dochodzi do nawiązania dodatkowego stosunku obligacyjnego pomiędzy członkiem zarządu a spółką, np. umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego. Taka decyzja rzutuje na konsekwencje w sferze obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.
 
Podwójna rola
 
W razie zatrudnienia w ramach stosunku pracy, członek zarządu występuje wobec spółki w podwójnej roli – jako członek jej organu zarządczego i jako pracownik. Pierwszą sferę regulują przepisy k.s.h. i akty korporacyjne, zaś pracownicze podporządkowanie reguluje kodeks pracy. W wyroku z 16 grudnia 2016 r. (II UK 517/15) Sąd Najwyższy wskazał, że w ramach podległości pracowniczej członek zarządu-pracownik uzyskuje dużą autonomię działań. Podległość służbowa koncentruje się wówczas na respektowaniu uchwał wspólników i wypełnianiu obowiązków wynikających z k.s.h., natomiast sposób realizacji zadań pozostawiony jest członkowi zarządu.
 
Za członka zarządu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę trzeba opłacać składki na wszystkie ubezpieczenia – emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe oraz zdrowotne. Zarówno te składki, jak i zaliczkę na PIT, należy ustalać na takich samych zasadach, jak w przypadku innych pracowników spółki. (...).
 
Zdaniem autorki
 
Anna Misiak, partner, doradca podatkowy, Szef Zespołu ds. Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców w MDDP
 
W sytuacji, gdy członek zarządu uzyskuje wynagrodzenie z dwóch różnych tytułów – umowy o pracę oraz uchwały – podstawowe znaczenie ma wyraźne rozdzielenie jego zadań jako członka zarządu i jako pracownika. Wyodrębnienie to powinno mieć charakter faktyczny, znajdujący potwierdzenie zarówno w treści umowy o pracę i dokumentach korporacyjnych, rzeczywistej realizacji obowiązków członka zarządu, jak również relacji poziomu wynagrodzeń wynikających z obu podstaw wynagradzania. Jeżeli okaże się, że uczestnictwo członka zarządu w posiedzeniach tego organu mieści się w zakresie obowiązków pracowniczych wynikających z umowy o pracę, wynagrodzenie za pracę w zarządzie może zostać uznane za dodatkowy przychód ze stosunku pracy, czego konsekwencją może być konieczność jego uwzględnienia w podstawie wymiaru składek (tak np. decyzja interpretacyjna Narodowego Funduszu Zdrowia z 20 sierpnia 2015 r., 11/01/I/2015). Takie podejście znajduje potwierdzenie m.in. w wyroku Sądu Najwyższego z 10 stycznia 2006 r. (I UK 121/05). Warto też zwrócić uwagę na jednoznaczne stanowisko SN, wyrażone w wyroku z 2 grudnia 2010 r. (II UK 147/10). Zgodnie z nim ryczałt za udział w posiedzeniach zarządu spółki, będący stałym miesięcznym składnikiem wynagrodzenia za pracę, jest oskładkowany, nawet jeśli posiedzenia odbywają się po godzinach pracy.
 
http://archiwum.rp.pl/artykul/1335855-Dodatkowy-etat-lub-kontrakt-menedzerski.html
 
Źródło: Rzeczpospolita
lista aktualności