Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

14-03-2017
Gmina nie odliczy VAT przy zakupie koparko-ładowarki
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 12 grudnia 2016 r., sygn. 1061- IPTPP1.4512. 556.2016. 1.RG, wypowiedział się w kwestii prawa do odliczenia VAT od wydatków poniesionych przez gminę na zakup koparko-ładowarki. Interpretacja została wydana na wniosek gminy, która zamierza kupić fabrycznie nową koparko-ładowarkę. Koparko-ładowarka miałaby być wykorzystywana przede wszystkim na cele związane z ochronną środowiska, utrzymaniem dróg gminnych oraz poprawą warunków gruntowo-wodnych wzdłuż pasów drogowych, co w praktyce sprowadza się m.in. do kopania i czyszczenia rowów melioracyjnych. Gmina zaznaczyła jednak, że prowadzi także działalność w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków, w związku z czym zakupiony sprzęt będzie też częściowo wykorzystywany do usuwania awarii i napraw sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Jednocześnie wskazała, że nie jest w stanie określić zakresu wykorzystywania koparko-ładowarki do poszczególnych celów.
 
Wobec powyższego gmina wystąpiła z zapytaniem, czy w przypadku zakupu koparko-ładowarki będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Prezentując swoje stanowisko w sprawie, stwierdziła, że w pewnym zakresie będzie wykorzystywała rzeczoną koparko-ładowarkę na potrzeby działalności opodatkowanej podatkiem VAT w postaci dostawy wody i odbioru ścieków. W związku z tym, zdaniem gminy, powinno jej przysługiwać prawo do odliczenia VAT w części w jakiej ww. sprzęt będzie wykorzystywany na potrzeby świadczenia usług opodatkowanych VAT.
Ze stanowiskiem gminy nie zgodził organ interpretacyjny i uznał je za nieprawidłowe. Argumentując swoje stanowisko dyrektor izby skarbowej wskazał, że głównym celem zakupu koparko-ładowarki będzie wykonywanie zadań własnych gminy, w przypadku których nie występuje ona w charakterze podatnika VAT przez co nie może skorzystać z prawa do odliczenia VAT. Odnosząc się do argumentu, iż sprzęt miałby być wykorzystywany na potrzeby świadczenia usług opodatkowanych, organ kategorycznie stwierdził, iż na prawo do odliczenia VAT nie może mieć wpływu sytuacja, w której przedmiotowy sprzęt potencjalnie może być wykorzystany w niewielkim stopniu do czynności opodatkowanych.
Organ stwierdził co prawda, że brak bezpośredniego związku zakupu z konkretną transakcją opodatkowaną VAT nie przekreśla możliwości odliczenia VAT, o ile zakup jest związany z ogólną działalnością opodatkowaną podatnika. Jednak w ocenie organu, w przypadku gdy zakupy mają bezpośredni związek z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu VAT, doszukiwanie się ewentualnego pośredniego związku z działalności opodatkowaną nie może mieć wpływu na prawo do odliczenia VAT, gdyż związek ten zdaniem organu jest zbyt nieuchwytny i mało konkretny w porównaniu do oczywistego, bezpośredniego związku z czynnościami niedającymi prawa do odliczenia VAT. —Janina Fornalik
 
Komentarz eksperta
 
Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP
 
Moim zdaniem stanowisko zaprezentowane przez organ podatkowy w omawianej interpretacji jest nieprawidłowe. Podstawową przesłanką prawa do odliczenia podatku naliczonego jest występowanie jakiegokolwiek związku z działalnością opodatkowaną. Jeśli określone zakupy będą wykorzystywane jednocześnie do wykonywania działalności gospodarczej jak i do innych celów i nie jest możliwe ich bezpośrednie przyporządkowanie do jednego rodzaju czynności, wówczas odliczenia podatku naliczonego należy dokonać w odpowiedniej proporcji według tzw. prewspółczynnika zgodnie z art. 86 ust. 2a i nast. ustawy o VAT. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku zakupu koparko-ładowarki przez gminę, która będzie wykorzystywana z jednej strony do zadań własnych niepodlegających VAT (np. utrzymania dróg), ale również do prac związanych z działalnością gospodarczą opodatkowaną VAT - usuwania awarii i napraw sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Spełniony jest zatem warunek odliczenia podatku naliczonego wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT – związek zakupu z czynnościami opodatkowanymi. Organ podatkowy niezasadnie uznał, że w omawianym przypadku zakup koparko-ładowarki jest bezpośrednio związany z wykonywaniem zadań własnych i na tej podstawie całkowicie pozbawił gminę prawa do odliczenia podatku naliczonego. Stanowi to naruszenie zasady neutralności podatku VAT. Skoro w pewnym zakresie gmina zamierza wykorzystywać sprzęt do działań związanych z czynnościami opodatkowanymi, to niewątpliwie przysługuje jej prawo do odliczenia VAT w pewnym zakresie – przy zastosowaniu odpowiedniej proporcji.
 
http://www.rp.pl/Finanse/303149996-Gmina-nie-odliczy-VAT-przy-zakupie-koparko-ladowarki.html#ap-1
 
Źródło: Rzeczpospolita/Janina Fornalik
lista aktualności