Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

21-03-2017
Imprezy sportowe organizowane nieodpłatnie wyłączone z VAT
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 13 grudnia 2016 r., sygn. 2461-IBPP3.4512. 588.2016.3.MN, rozstrzygnął kwestię opodatkowania VAT działalności prowadzonej przez miejski ośrodek sportu i rekreacji (MOSiR). Wniosek o interpretację został złożony przez MOSiR, jednostkę organizacyjną miasta, funkcjonującą w formie jednostki budżetowej. Działalność MOSiR obejmuje świadczenie usług na rzecz różnego rodzaju podmiotów (osób prawnych, fizycznych, a także innych jednostek budżetowych, takich jak szkoły i przedszkola). Na usługi świadczone przez MOSiR składają się przede wszystkim usługi wstępu na obiekty sportowe (hale, baseny, lodowiska, korty tenisowe, sauny), a także usługi najmu pomieszczeń. MOSiR sporadycznie dokonuje także sprzedaży zlikwidowanych składników majątkowych. Ponadto, MOSiR prowadzi również działalność w zakresie zarządzania przekazanymi mu przez gminę obiektami i terenami, a także organizację zawodów sportowych czy konkursów. W związku z wątpliwościami odnośnie traktowania z perspektywy VAT poszczególnych wykonywanych czynności, MOSiR zadał we wniosku o interpretację pytania dotyczące m.in.: a) uznania nieodpłatnych świadczeń wykonywanych na rzecz uczestników imprez sportowych za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, b) zastosowania „prewspółczynnika" do odliczenia VAT związanego z wydatkami na utrzymanie obiektów wykorzystywanych do odpłatnego udostępniania oraz organizacji zawodów i konkursów, c) traktowania nagród takich jak medale, statuetki czy puchary jako prezentów małej wartości oraz konieczności wykazania VAT należnego z tytułu wydawanych nagród o wartości powyżej 10 zł. Prezentując własne stanowisko, MOSiR stwierdził, że organizując imprezy sportowe, takie jak nauka jazdy na rolkach, deskorolkach czy BMX, czy też turniej tenisa ziemnego, w których udział uczestników jest nieodpłatny, w istocie prowadzi działalność promocyjną. Zdaniem MOSiR promocja ta polega na pokazaniu atrakcyjności obiektów MOSiR i zachęceniu osób biorących udział w ww. wydarzeniach do skorzystania z oferty MOSiR. To z kolei w ocenie MOSiR prowadzi do wniosku, że działalność w ww. zakresie należy uznać za działalności gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT. W kwestii stosowania „prewspółczynnika" do odliczenia podatku VAT związanego z wydatkami na utrzymanie obiektów sportowych, MOSiR uznał, że wszelkie jego działania promują miasto i jak wskazano powyżej, stanowią działalność gospodarczą. Ponadto MOSiR wskazał, że nie ma kompetencji władczych z zakresu administracji publicznej, nie działa w trybie postępowania administracyjnego, a prowadzona działalność, mimo że nie jest nastawiona na zysk, to jednak ma cel zarobkowy, ponieważ przyczynia się do zwiększenia sprzedaży opodatkowanej. Dlatego też, zdaniem MOSiR, do odliczenia VAT z wydatków na obiekty wykorzystywane do organizacji imprez sportowych nie powinien mieć zastosowania „prewspółczynnik".
 
Odnosząc się z kolei do traktowania z perspektywy VAT nagród wydawanych w ramach organizowanych konkursów, MOSiR uznał, że przedmioty o wartości poniżej 10 zł, takie jak medale, statuetki czy dyplomy należy zakwalifikować jako prezenty małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 4 ustawy o VAT. Natomiast w przypadku nagród, które przekraczają tą wartość, zdaniem MOSiR, konieczne będzie wykazanie VAT należnego. W konsekwencji, MOSiR powinien mieć prawo do odliczenia VAT przy nabyciu ww. nagród. Alternatywnie, gdyby organ uznał, iż nagrody wydawane w konkursach, w których udział jest nieodpłatny stanowią wykonywanie działalności inna niż gospodarcza, MOSiR przedstawił pogląd, iż nie będzie zobowiązany do odprowadzania VAT należnego, a z drugiej strony, nie będzie mu przysługiwało w tym zakresie prawo do odliczenia VAT. Ze stanowiskiem zaprezentowanym przez MOSiR nie zgodził się dyrektor izby skarbowej, uznając je za nieprawidłowe w odniesieniu do wszystkich ww. zagadnień. Po pierwsze, organ stwierdził, że organizacja imprez sportowych, w których udział uczestników jest nieodpłatny, nie stanowi działań promocyjnych i marketingowych, które można zaliczyć do działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT. Organ podkreślił m.in., że działalność w powyższym zakresie wpisuje się w katalog działalności statutowej miasta w zakresie sportu i rekreacji, która pozostaje poza zakresem VAT. W konsekwencji, jako że zdaniem organu obiekty sportowe są wykorzystywane do działalności innej niż gospodarcza, MOSiR jest zobligowany do stosowania „prewspółczynnika" dokonując odliczenia VAT od wydatków na utrzymanie ww. obiektów. W przedmiocie nagród wydawanych w ramach opisanych powyżej imprez i konkursów, organ stanął na stanowisku, że skoro organizacja ww. imprez stanowi działalność niegospodarczą, to MOSiR nie przysługuje prawo do odliczenia VAT związanego z zakupem rzeczonych nagród ze względu na brak związku z działalności opodatkowaną. Z drugiej strony, zdaniem dyrektora izby skarbowej, przekazując wspomniane nagrody MOSiR nie będzie zobowiązany do naliczania VAT należnego.
 
Komentarz eksperta
 
Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach przedstawione w omawianej interpretacji jest kontrowersyjne. Organ uznał bowiem a priori, że wszelkie nieodpłatnie organizowane imprezy sportowe (np. turniej tenisa, nauka jazdy na rolkach) stanowią element zadań własnych miasta, wyłączonych z zakresu opodatkowania VAT, co skutkuje koniecznością stosowania prewspółczynnika do ponoszonych na obiekty sportowe wydatków. Tymczasem, jak wynika ze stanu faktycznego, MOSiR wykonuje co do zasady działalność opodatkowaną VAT (wstęp do obiektów sportowych-hale, baseny, lodowiska, korty tenisowe, sauny, także usługi najmu pomieszczeń), zatem nieodpłatne działania można uznać za mające charakter promocyjny, zachęcający do korzystania z odpłatnych usług MOSiR. Gdyby analogiczna sytuacja wystąpiła u podatnika będącego prywatnym przedsiębiorcą, prowadzącym obiekty sportowe, promocyjny charakter nieodpłatnych czynności nie budziłby wątpliwości – zatem byłyby to działania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W tym kontekście moim zdaniem nie ma podstaw do różnicowania podmiotów prywatnych i publicznych.

 

http://www.rp.pl/VAT/303219984-Imprezy-sportowe-organizowane-nieodplatnie-wylaczone-z-VAT.html

 

Źródło: Rzeczpospolita/Janina Fornalik

lista aktualności