Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

29-03-2017
Jaki prewspółczynnik jest właściwy dla danej jednostki
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 13 grudnia 2016 r. wydał interpretację o sygn. 2461-IBPP3.4512.603.2016. 2.JP, dotyczącą stosowania właściwego „prewspółczynnika" do inwestycji realizowanej przez powiat, związanej z budynkiem wykorzystywanego w jednostce budżetowej (szkole). Interpretacja została wydana na wniosek powiatu, który planuje realizację inwestycji mającej na celu podniesienie efektywności energetycznej budynku szkoły poprzez zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, a także redukcję pyłów emitowanych do atmosfery oraz spadek emisji gazów cieplarnianych. Inwestycja ta polega na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu ścian i dachów, wymianie instalacji centralnego ogrzewania, a także obejmuje inne roboty budowlane. Powiat zamierza ubiegać się o dotację na ten cel.
 
Budynek szkoły, w którym będzie realizowana inwestycja jest budynkiem użyteczności publicznej wykorzystywanym przede wszystkim do działalności edukacyjnej, która nie podlega opodatkowaniu VAT lub jest zwolniona z VAT. Wnioskodawca wskazał także, że budynek stanowi własność powiatu, przy czym został przekazany w trwały zarząd placówce oświatowej. Zdarzają się jednak przypadki, w których budynek szkoły jest wykorzystywany do działalności komercyjnej w postaci odpłatnego wynajmu powierzchni. Faktury zakupowe dokumentujące wydatki na realizację omawianej inwestycji będą wystawiane na powiat. Po zrealizowaniu inwestycji, jak wskazał wnioskodawca, budynek ma być wykorzystywany do działalności mieszanej, tj. publicznej – niepodlegającej VAT, zwolnionej z VAT oraz podlegającej opodatkowaniu.
 
Powiat zadał pytanie czy prewspółczynnik, o którym mowa w art. 86 ust. 2a-2h ustawy o VAT, powinien być obliczany na podstawie danych ewidencyjnych z działalności placówki oświatowej, czy też dane z działalności urzędu starostwa powiatowego. Prezentując własne stanowisko w sprawie, powiat stwierdził, że obliczenie wartości prewspółczynnika powinno zostać dokonane w oparciu dane z działalności urzędu starostwa powiatowego.
 
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach nie zgodził się ze stanowiskiem powiatu. Zdaniem organu, w sytuacji gdy dokonywane zakupy mają być wykorzystywane do działalności prowadzonej przez jednostkę budżetową powiatu, współczynnik oraz prewspółczynnik powinny być obliczane w oparciu o dane z tej konkretnej jednostki. Uzasadniając swoje stanowisko organ podatkowy powołał się przede wszystkim na przepisy rozporządzenia ministra finansów z 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podmiotów, w którym wskazano wprost, że w przypadku jednostek samorządu terytorialnego (JST) sposób określenia proporcji określa się odrębnie dla urzędu obsługującego daną JST, jednostek budżetowych i zakładów budżetowych. Zasada odrębnego obliczania prewspółczynnika dla każdej jednostki organizacyjnej wynika również w ocenie organu ze specustawy dotyczącej centralizacji VAT w JST. ?
 
Komentarz eksperta
 
Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP
 
Stanowisko przedstawione przez organ podatkowy w omawianej interpretacji jest moim zdaniem słuszne. Przepisy dotyczące kalkulacji prewspółczynnika oraz współczynnika sprzedaży nie odnoszą się wprost do sytuacji, gdy inwestycja jest realizowana przez JST (powiat, gminę), na którą wystawiane są faktury, zaś dotyczy majątku zarządzanego i wykorzystywanego przez jednostkę budżetową (np. szkołę). W przepisach określono jedynie wymóg odrębnego kalkulowania wskaźników dla każdej jednostki organizacyjnej JST. Niezasadne byłoby jednak – jak chciał tego powiat – zastosowanie wskaźników wyliczonych dla starostwa powiatowego, skoro nakłady dotyczące uzyskania oszczędności energetycznych będą poniesione i wykorzystywane w jednostce budżetowej (budynku szkoły). Prewspółczynnik ma na celu odzwierciedlenie faktycznego wykorzystania dokonanych zakupów do określonego rodzaju działalności. Jednostka będzie wykorzystywać nakłady zarówno do działalności gospodarczej (opodatkowanej i zwolnionej z VAT), jak również do celów innych, tj. zadań własnych wykonywanych w sferze publicznoprawnej. Organ nie odniósł się w interpretacji do metody wyliczenia prewspółczynnika, co mogłoby być kwestią kontrowersyjną. Odrębną kwestią jest też uznanie podatku VAT za koszt kwalifikowalny dla potrzeb dotacji. VAT może być kosztem kwalifikowalnym jedynie wówczas, gdy nie przysługuje prawna możliwość jego odliczenia. Problem pojawia się przy odliczeniach częściowych. Niezależnie od sposobu kalkulacji prewspółczynnika trzeba pamiętać, że częściowe odliczenie podatku VAT podlega korekcie przez 5 lat w przypadku środków trwałych i przez 10 lat w odniesieniu do nieruchomości. Ostateczna kwota odliczenia podatku VAT będzie zatem znana dopiero po upływie okresu korekty. Dlatego nie ma możliwości przesądzenia z góry w momencie składania wniosku o dofinansowanie jaka będzie kwota podatku VAT, który nie podlega odliczeniu i może być kosztem kwalifikowalnym projektu.
 
https://www.rp.pl/Administracja/303289989-Jaki-prewspolczynnik-jest-wlasciwy-dla-danej-jednostki.html#ap-1
 
Źródło: Rzeczpospolita/Janina Fornalik
lista aktualności