Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

20-06-2017
Opłaty pobierane przez Centrum Pomocy Rodzinie a VAT
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 22 maja 2017 r. wydał interpretację indywidualną (sygn. 0115-KDIT1-1.4012.136.2017. 1.DM) dotyczącą opodatkowania VAT opłat pobieranych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (dalej: PCPR) na podstawie zawartych porozumień dotyczących zwrotu wydatków poniesionych przez powiat w związku z umieszczeniem oraz pobytem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz środków finansowych otrzymywanych od gmin dotyczących zwrotu określonych procentowo wydatków na opiekę i wychowanie dziecka poniesionych przez powiat.
 
Interpretacja została wydana na wniosek powiatu, którego jedną z jednostek budżetowych jest PCPR. Po przeprowadzeniu centralizacji rozliczeń VAT PCPR nie jest odrębnie od powiatu zarejestrowanym podatnikiem VAT. Poprzez PCPR powiat wykonuje zadania publiczne wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Na podstawie zawartych z innymi powiatami porozumień PCPR otrzymuje środki finansowe stanowiące zwrot wydatków poniesionych przez powiat związanych z umieszczeniem i pobytem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Ponadto PCPR otrzymuje także środki finansowe od gmin na pokrycie kosztów opieki i wychowania dziecka poniesionych przez powiat.
 
Do tak przedstawionego stanu faktycznego powiat zadał pytanie, czy ww. środki finansowe otrzymywane od innych powiatów i gmin, nie będą podlegały opodatkowaniu VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, jako czynności wykonywane przez powiat w ramach reżimu publicznoprawnego.
 
Prezentując własne stanowisko w sprawie, powiat stwierdził, że ww. opłaty pobierane przez PCPR nie będą podlegały opodatkowaniu VAT. Na poparcie swojego stanowiska powiat powołał się na przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z nimi, na powiecie spoczywa obowiązek wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny oraz organizacji pieczy zastępczej. Ponadto, jak wskazał powiat, kwestia zawierania porozumień oraz zwrotu kosztów poniesionych na realizację ww. zadań także jest uregulowana wprost w przywołanej powyżej ustawie. W dalszej części wnioskodawca przywołał treść przepisu art. 15 ust. 6 ustawy o VAT zgodnie z którym nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
 
Biorąc pod uwagę powyższe powiat doszedł do konkluzji, iż wykonywanie zadań z zakresu wspierania rodziny oraz organizacji pieczy zastępczej bez wątpienia stanowi zadanie własne powiatu. W konsekwencji, środki finansowe otrzymywane przez PCPR, jako związane z działalnością powiatu jako organu władzy publicznej, nie będą podlegały ustawie o VAT.
Powyższe stanowisko w pełni zaaprobował dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznając je za prawidłowe, jednocześnie odstępując od sporządzenia uzasadnienia prawnego na mocy art. 14c § 1 ordynacji podatkowej.
 
Komentarz eksperta
 
Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP
 
Stanowisko organu podatkowego zaprezentowane w omawianej interpretacji jest słuszne. Wydaje się, że kwestia ta jest oczywista i nie budzi wątpliwości fakt, że środki otrzymywane przez powiat (działający poprzez jednostkę budżetową PCPR) na pokrycie kosztów związanych z pobytem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie usług. Jest to sfera zadań publicznoprawnych, która nie podlega opodatkowaniu VAT.
 
Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku opłat pobieranych za pobyt w gminnym/miejskim domu pomocy społecznej, która pobierana jest na podstawie decyzji administracyjnej. Organy podatkowe uznają jednak, że dochodzi wówczas do świadczenia usług opiekuńczych w zamian za wynagrodzenie, które podlegają pod reżim ustawy o VAT, ale jednocześnie są z tego podatku zwolnione. Takie stanowisko zaprezentował przykładowo dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 7 lipca 2016 r. (nr 1061-IPTPP3.4512.242.2016.1.JM). Stosowanie zwolnienia ma określone konsekwencje w rozliczeniach VAT – musi być wykazywana z tego tytułu sprzedaż zwolniona w rejestrach i deklaracjach VAT, dodatkowo sprzedaż zwolniona wpływa na obniżenie współczynnika sprzedaży, który jest stosowany do odliczenia podatku VAT naliczonego od tzw. kosztów ogólnych, a także może rodzić obowiązek ewidencjonowania sprzedaży w kasach fiskalnych (o ile płatność nie następuje przelewem).
 
Źródło: Rzeczpospolita/Janina Fornalik
 
http://www.rp.pl/Administracja/306209995-Oplaty-pobierane-przez-Centrum-Pomocy-Rodzinie-a-VAT.html#ap-1
lista aktualności