Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

01-08-2017
Użyczenie nieruchomości gminie przez powiat bez VAT
Dla oceny czy dane nieodpłatne świadczenie będzie podlegało VAT kluczowe jest ustalenie celu tego świadczenia. Jeżeli będzie on związany z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, wówczas świadczenie nie podlega VAT – uznał organ skarbowy.
 
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 17 maja 2017 r., sygn. 2461-IBPP3.4512.105. 2017.2.SR, rozstrzygnął kwestię dotyczącą opodatkowania VAT nieodpłatnego użyczenia na rzecz gminy nieruchomości należącej do powiatu. Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpił powiat będący właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem o powierzchni 1224,60 m2. Powiat zawarł z gminą umowę użyczenia, na mocy której oddał gminie wspomnianą nieruchomość do nieodpłatnego używania z przeznaczeniem na cele publiczne realizowane przez gminę.
 
Zgodnie z umową, gmina jest uprawniona do oddania części lub całości nieruchomości w odpłatną dzierżawę lub najem podmiotom trzecim, po uzyskaniu zgody powiatu. W takim wypadku, gmina byłaby zobowiązana do przekazania powiatowi 20 proc. kwoty otrzymywanego czynszu. W opisie stanu faktycznego wnioskodawca wskazał także, że umowa użyczenia nie dopuszcza wykorzystania użyczonej nieruchomości jako lokalu, w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Ponadto, wnioskodawca zaznaczył też, że nieodpłatne użyczenie nieruchomości nie ma związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez powiat i podkreślił, że celem użyczenia jest realizacja zadań publicznych oraz, że na moment składania wniosku, gmina biorąca nieruchomość w użyczenie nie występowała o zgodę na zawarcie umowy najmu lub dzierżawy mającej za przedmiot użyczoną nieruchomość.
 
Przy tak opisanym stanie faktycznym, wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, czy wskazane nieodpłatne użyczenie nieruchomości będzie podlegało opodatkowaniu VAT. Prezentując własne stanowisko w sprawie, powiat stwierdził, że opisana czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT.
 
Uzasadnienie stanowiska powiatu ograniczyło się do powołania na treść art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług, a także art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, stanowiącego, że nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu VAT w przypadku, gdy usługi te są świadczone na cele osobiste podatnika i podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy ich nabyciu. W ocenie powiatu, analiza wskazanych przepisów prowadzi do wniosku, że nieodpłatne użyczenie nieruchomości gminie nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT, gdyż nie zostały spełnione przesłanki określone w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.
 
Dyrektor KIS podzielił stanowisko wnioskodawcy uznając je w za prawidłowe, jednak na podstawie innych argumentów niż wskazane przez powiat. W uzasadnieniu swojego stanowiska organ powołał się na treść przepisów ustawy o VAT, w szczególność art. 5, art. 7 i art. 8, określających zakres zastosowania ustawy o VAT. Szczególnej analizie organ poddał treść art. 8 ust. 2 ustawy o VAT dotyczącego nieodpłatnego świadczenia usług. Organ stwierdził, że dla oceny czy dane nieodpłatne świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu VAT kluczowe jest ustalenie celu danego świadczenia. Jeżeli cel ten będzie związany z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, wówczas dane świadczenie nie podlega opodatkowaniu VAT.
 
Przekazanie nieruchomości na rzecz gminy dokonane zostało celem realizacji zadań publicznych gminy. Jednak zasadniczą przesłanką decydującą o braku obowiązku opodatkowania nieodpłatnego użyczenia przez wnioskodawcę ww. nieruchomości na rzecz gminy, jest brak prawa do odliczenia podatku naliczonego. Na poparcie swojego stanowiska dyrektor KIS przywołał także opinię rzecznika generalnego z 23 października 2008 r. w sprawie C-371/07. W dalszej części organ dokonał także analizy przepisów kodeksu cywilnego, regulujących umowę użyczenia. Konkludując, organ potwierdził, że nieodpłatne użyczenie nieruchomości gminie nie podlega opodatkowaniu VAT, zastrzegł jednak, iż w przypadku gdyby w ramach stosunku wiążącego strony wystąpiła odpłatność za udostępnianie nieruchomości, to czynność ta powinna zostać opodatkowana VAT.
 
KOMENTARZ EKSPERTA
 
Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP
 
Moim zdaniem organ podatkowy zaprezentował słuszne stanowisko w omawianej interpretacji. Co ciekawe, organ zastosował prounijną interpretację przepisów ustawy o VAT, wbrew wykładni językowej. Przede wszystkim oparł swoją argumentację na braku prawa do odliczenia podatku naliczonego i zasadzie neutralności podatku VAT, m.in. poprzez odwołanie się do opinii rzecznika generalnego w sprawie C-371/07 (Danfoss A/S, AstraZeneca A/S), która dotyczyła nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników. Dyrektor KIS uznał, że w analizowanej sprawie nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz gminy nie ma związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez powiat, co samo w sobie skutkowałoby obowiązkiem opodatkowania nieodpłatnego użyczenia podatkiem VAT, jednak obowiązek ten nie wystąpi z uwagi na brak prawa do odliczenia podatku naliczonego. Słusznie organ zastosował w tej sprawie zasadę neutralności podatku VAT, która jest fundamentem unijnego systemu podatku VAT.
 
Źródło: Rzeczpospolita/Janina Fornalik
 
http://www.rp.pl/Finanse/308019985-Uzyczenie-nieruchomosci-gminie-przez-powiat-bez-VAT.html
lista aktualności